Р Е Ш Е Н И Е

189

Гр. Варна, 25.11.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ  апелативен съд, гражданско отделение, в ПУБЛИЧНО съдебно заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 452 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на КОНПИ срещу решение № 148/06.06.2016 год. по гр.д. 669/2014 год. на ОС Добрич, с което е отхвърлен иск на КОНПИ, срещу Д.Т.Д. и Н.П.Д. за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност от 741491,17 лв., на осн. чл. 75, ал.1 ЗОПДНПИ.

Във въззивната жалба се излага, че решението е незаконосъобразно, правните изводи са погрешни и необосновани. Направен е подробен анализ на доказателствата. Иска се отмяна на решението и уважаване на претенциите.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещните страни Д.Т.Д. и Н.П.Д., в който се оспорва жалбата и се поддържат изводите на ОС.

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Делото пред ОС е образувано по искова молба  на КОНПИ срещу Д. и Н. Д., с която са предявени  искове по чл. 75 ал. 1 от ЗОПДНПИ  за отнемане на движимо и недвижими имущество и парични суми, на обща стойност 741 491.17лв., поради незаконното им придобиване. Твърденията са, че: Д.Д. е привличен като обвиняем за престъпление по чл.283 във вр. чл.283а, т.2 във вр. чл.26 от НК, попадащо в приложното поле на чл.22, ал.1, т.20 от ЗОПДНПИ; образувано производството по чл.21, ал.1 от ЗОПДНПИ за установяване на незаконно придобито имущество от ответниците, съпрузи, чийто брак датира от 23.09.2006г.; придобиване на имуществени права в периода 24.06.2003г.-24.06.20013г. за ответника Д., а за съпругата му - ответницата Д. в периода 23.09.2006г.-24.06.2013г.; за значително по смисъла на пар.1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ несъотвествие между имуществото и нетния доход на ответниците.

Твърди се, че през проверявания период ответниците са придобили имущество/движими и недвижими вещи, една част от които налични, друга част-трансформирани, трета част-възмездно отчуждени/ и парични средства, преминали по банкови сметки, както и, че е налице несъотвествие между нетните доходи на ответниците и придобитото от тях имущество, което несъотвествие е в размер  - 642 249,18 лв., т.е. значително по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ  във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ, поради което е взето от КОНПИ решение 379/16.07.2014 г. за образуване производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. Твърди се, че са налице предпоставките по чл. 22, ал. 1, т. 20, чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ  във вр. с § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ.   от ЗОПДНПИ ,  чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1и 2, чл. 69 и чл. 72 от ЗОПДНПИ, мотивиращи отнемането на имущество на обща стойност 741 491.17лв..

Предявените искове са с правно основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, 2 и 4, чл. 69 и чл. 72 от ЗОПДНПИ за отнемане:

 - От Д.Д., основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 69 от ЗОПДНПИ, на: 

 1. ЕДНА СТАЯ ОТ ЛЯТНА КУХНЯ, построена върху дворно място с площ 555 кв.м., съставляващо УПИ V-808 в кв. 21 по плана на гр. Каварна, обл. Добрич, при граници на имота: север – улица, изток – УПИ VІ-809, юг – УПИ ІХ-ОВ, запад – УПИ ІV-807, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на жилищен имот № 40, том ІІ, рег. № 1219, дело № 210 от 08.03.2006 г. на Нотариус Йордан Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан в Служба по вписвания гр. Каварна с вх. рег. № 1441, акт № 17, том ІІ, дело № 477, на стойност 1 707 лева.

          2. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка Ситроен”, модел “Ксантия”, рег. № ТХ 8567 СХ, дата на първа регистрация 21.08.1996 г., придобит с договор на 25.11.2004 г., на стойност 1 000 лева.;

-От   Д.Д. и Н.Д., на основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 69 от ЗОПДНПИ, на:      

   3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 27108.15.4 по кадастралната карта на с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с площ 4 026 кв.м., представляваща земеделска нива, стар идентификатор 015004, при граници и съседи: 27108.15.3., 27108.15.18, 27108.46.210, 27108.15.17, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 14, том VІІ, рег. № 532, дело № 1133 от 22.08.2007 г. на Нотариус Йордан Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан в Служба по вписвания гр. Каварна с вх. рег. № 3807, акт № 166, том VІІ, дело №2379. с пазарна   стойност към настоящия момент 39 371 лева.;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 35064 по кадстралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна., обл. Добрич, с площ 961 кв.м., с начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор 501.3321 в кв. 190, парцел VІ, при граници и съседи: 35064.501.3699, 35064.501.3606, 35064.501.3762, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 3, том І, рег. № 80, дело № 3 от 15.01.2009 г. на Нотариус П. Марковски, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 538, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 261, акт № 79, том І, дело № 5. на стойност към настоящия момент – 80 820 лева.;

          5. НИВА с площ 33 203 кв.м., с идентификатор 35064.34.23 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, номер по предходен план 34023, при граници и съседи: 35064.34.12, , 35064.34.13, 35064.34.48, 35064.34.81, 35064.34.75, 35064.34.78, 35064.34.40, 35064.34.22, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 6, том І, рег. № 51, дело № 4 от 13.01.2011 г. на Нотариус П. Марковски, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 538, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна, с вх. рег. № 34, акт № 19, том І, дело № 12, с пазарна стойност към настоящия момент – 68 381 лева.;

          6. НИВА с идентификатор 35064.34.152, с площ 16 835 кв.м. в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, номер по предходен план 34.20, при граници и съседи: 35064.34.151, 35064.34.41, 35064.34.9, 35064.34.40, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 112, том І, рег. № 453 дело № 98 от 17.03.2011 г. на Нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 592, акт № 182, том ІІ, дело № 303, с пазарна стойност към настоящия момент – 34 672 лева.;

          7. АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 60, вх. Б, ет. 2, а именно: жилище, представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 72624.625.5649.1.8. по кадастралната карта на гр. Добрич,  състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня, клозет, две антрета, с изложение изток – запад, със застроена площ от 92,35 кв.м., с пазарна стойност към настоящия момент – 77 306 лева;

          8. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка Мерцедес”, модел “МЛ 320”, рег. № ТХ 0099 КХ, дата на първа регистрация 04.05.2005 г., придобит с Нотариален акт за замяна на поземлен имот срещу движима вещ № 171, том VІІІ, рег. № 7899, дело № 1345 от 28.11.2008 г. на Нотариус Й. Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 4792, акт № 164, том Х, дело № 3095, с пазарна стойност към настоящия момент – 30 000 лева.;

          9. ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка Мерцедес”, модел “ЦЛК 270 ЦДИ, рег. № ТХ 8828 ХА, дата на първа регистрация 29.05.2003 г., придобит с договор на 05.02.2010 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 5 400 лева.;

  - От   Д.Т.Д. и Н.П.Д., на основание основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 72, във връзка с чл. 69 от ЗОПДНПИ.

10. СУМАТА В РАЗМЕР НА 47 798 лв., представляваща пазарната стойност, получена от продажбата на недвижим имот/ ДВОРНО МЯСТО с площ 18,85 кв.м., представляващи част от УПИ V-956, 2467 в кв. 182 по плана на гр. Каварна, общ. Каварна, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на идеална част от урегулиран поземлен имот и обект в жилищна сграда № 41, том ІV, рег. № 2778, дело № 594 от 04.05.2007 г. на Нотариус Йордан Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан в Служба по вписвания гр. Каварна с вх. рег. № 2238, акт № 103, том VІ, дело № 1329.;

11. СУМАТА В РАЗМЕР НА 31 622 лв., представляваща пазарната стойност, получена от продажбата на недвижим имот/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 35064.501.3083 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с адрес: гр. Каварна, ул. „България“, с площ 376 кв.м./, отчужден с акт № 21, том 8, вх. рег. № 2076 от 16.07.2014 г. на СВ Каварна;

12. СУМАТА В РАЗМЕР НА 85 379 лв., представляваща пазарната стойност, получена от продажбата на недвижим имот/ НИВА с идентификатор 05009.14.127, с площ 24 996 кв.м. в землището на с. Божурец., общ. Каварна, обл. Добрич/, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 54, том V, рег. № 4117, дело № 738 от 07.12.2012 г. на Нотариус Й. Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 3427, акт № 65, том ХІ, дело № 1760. ;

 -  От   Д.Т.Д., на основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, на :

13. СУМАТА В РАЗМЕР НА 9 088,28 лв., преминала по спестовен влог в лева № BG30BPBI79384057818401, открит на 02.07.2009 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща извършени вноски по сметката в размер на 8 887,60 лв. и усвоени лихви в размер на 200,68 лв.;

14. СУМАТА В РАЗМЕР НА 20 099,92 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № BG30BPBI79381057818401, открита на 02.12.2005 г. и закрита на 12.02.2008 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща постъпили суми от трети лица с недоказан произход на средствата за придобиването им в размер на 20 000 лв. и усвоени лихви в размер на 99,92 лв.;

15. СУМАТА В РАЗМЕР НА 161 646,88 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № BG12BPBI79381457818401, открита на 03.10.2005 г. и закрита на 02.02.2009 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр Д.Т.Д. представляваща постъпили по сметката суми от трети лица с недоказан произход на средствата за придобиването им в размер на 161 551,56 лв. и усвоени лихви в размер на 95,32 лв.;

16. СУМАТА В РАЗМЕР НА 293,37 лв., преминала по разплащателна сметка в евро № BG37IORT808814020402, открита на 12.04.2013 г. и закрита на 12.04.2013 г. в „Инвестбанк” АД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща постъпили суми от трети лица с недоказан произход на средствата за придобиването им;

17. СУМАТА В РАЗМЕР НА 1 420 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № 7790740/ стар № 17140307033065/, открита на 25.09.2003 г. и закрита на 14.04.2010 г. в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща извършени вноски.;

18. СУМАТА В РАЗМЕР НА 6 250 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № 10473135, открита на 29.06.2005 г. и закрита на 14.04.2010 г. в „ Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща вноски в размер на 1 900 лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход на средствата за придобиването им в размер на 4 350 лв.;

19. СУМАТА В РАЗМЕР НА 2 055 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № 11890657, открита на 20.04.2006 г. и закрита на 07.07.2011 г. в „ Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща вноски по сметката;

20. СУМАТА В РАЗМЕР НА 74,26 лв., преминала по спестовен влог в лева № 7797613 /стар № 17321307033000/, открит на 01.12.1994 г. и закрит на 10.02.2009 г. в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща усвоени лихви.;

21. СУМАТА В РАЗМЕР НА 9 960 лв., преминала по сметка – кредит в лева № 8207198, усвоен на 23.06.2004 г. и погасен на 14.04.2011 г. в „Банка ДСК» ЕАД, с  титуляр Д.Т.Д., представляваща усвоен кредит.;

22. СУМАТА В РАЗМЕР НА 2 000 лв., преминала по банкова сметка  № BG80UNCR70001520200672, открита на 01.08.2011 г. в “Уникредит Булбанк” АД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща усвоен кредит.;

23. СУМАТА В РАЗМЕР НА 6 681,46 лв., преминала по банкова сметка № BG80UNCR70001509267414, открита на 26.09.2008 г. в “Уникредит Булбанк”, с титуляр Д.Т.Д., представляваща вноски в размер на 4 681,46 лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход на средствата за придобиването им в размер на 2 000 лв.;

24. СУМАТА В РАЗМЕР НА 996 лв., преминала по банкова сметка  № BG72UNCR70004509510732, открита на 02.10.2008 г. в “ Уникредит Булбанк” АД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща вноска по сметката.;

25. СУМАТА В РАЗМЕР НА 610 лв., преминала по банкова сметка  № BG32UNCR70001509263913, открита на 26.09.2008 г. и закрита на 05.11.2012 г. в “ Уникредит Булбанк” АД, с титуляр Д.Т.Д., представляваща вноски по сметката.;

-От   Н.П.Д., на основание чл. 62, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 от ЗОПДНПИ, на :

26. СУМАТА В РАЗМЕР НА 16 860 лв., преминала по разплащателна сметка в лева № 77900682, открита на 25.09.2003 г. в „ Банка ДСК” ЕАД, с титуляр Н.П.Д., представляваща вноски по сметката в размер на 860 лв. и постъпили суми от трети лица с недоказан произход на средствата за придобиването им в размер на 16 000 лв.;

Пред ОС ответниците Д. са оспорили исковете в писмен отговор с доводи за недопустимост и неоснователност на искането, поради неприложимост на действащия ЗОПДНПИ, тъй като Д. Д. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.283 във вр. чл.283а, т.2 във вр. чл.26 от НК с постановление от 03.09.2011г., към която дата е действал отменения ЗОПДИППД, до липсата на процесуални предпоставки за отговорност по отменения ЗОПДИППД тъй като въпросните престъпления не попадат в обхвата на същия. Възразили са и по допустимостта на заявените искания за отнемане на налични парични средства по всички техни банкови сметки по съображения за неяснота на претенцията предвид липсата на надлежна индивидуализация на претендираните за отнемане имуществени права. Възраженията за неоснователност на искането най-общо се свеждат до липсата на значително несъотвествие между придобитото от тях имущество през проверявания период и нетните им доходи, в която връзка оспорват икономическия анализ и считат установеното с него несъотвествие за невярно, респ. да не са налице предпоставките на чл.21 от ЗОПДНПИ. Необосновано било да се приеме, че в началото на проверявания период паричното салдо на лицето винаги е равно на нула. В началото на проверявания период Д. имал спестени 10 000 лв. от производство на земеделска продукция, която дейност осъществявал съвместно с родителите си. Следвало и на Н. Д. да се признае налично начално салдо към началото на периода на проверката, тъй като реализирала доходи и получавала суми преди брака си с Д.. При определяне разходите на Д. Д. за периода 2003г.-2006г. не следвало да се включват такива за издръжка на домакинство, тъй като до сключването на брак живеел в дома на родителите си и е бил издържан от тях. Исковата молба намират за необоснована относно включените в разходната част извънредни разходи, тъй като не е ясно кои разходи са преценени като такива. Оспорват включването в разходната част на разходи за задграничното пътуване до Турция в периода 29.07.-05.08.2006г., тъй като същото било изцяло финансирано от родителите на двамата, а пътуването на Д. Д. през 2005 г. до Тунис било финансирано от Община Каварна. Оспорват посочените от ищеца стойности на разходите за придобиване на недвижими имоти, като конкретните доводи са, че придобитото имущество следва да се оценява по документално доказаната му цена , която е действително платената цена за придобиването му или за отчуждаването му, както разпореждала нормата на чл.69, ал.1 от ЗОПДНПИ. Изключение от това правило било уредено в хипотезата на  ал.2 от същия- когато е установено, че цената, посочена в документа за собственост, не е действително уговорената цена. При изявление на страните в нотариалния акт, че сумата, посочена в него е действително уговореното плащане по сделката, недопустимо намират прилагането на пазарни цени  за оценяване на придобитото имущество без проведено доказване, че посочената в акта цена не е действителната такава. Вън от това изразяват несъгласие и с определените от ищеца пазарни стойности на имуществото с доводи, свеждащи се до използване на не регламентираните за това методики и от неоторизирани за това лица.

Възразяват по включването като разход на получени „суми от трети лица с недоказан произход на средствата”. Считат, че на отнемане подлежи имуществото от незаконен източник, а не с неустановен източник. В тежест на ищеца считат да е доказването, че сумите от трети лица са от незаконен източник, в противен случай сумите от трети лица с недоказан произход следвало да се включат в икономическия анализ като приход, а не като разход. Вън от това оспорват твърденията, че по техни сметки са постъпили суми от трети лица с неустановен произход като конкретно излагат следното: На 03.10.2005г. по сметка на Д. в евро в Пощенска банка бил получен превод в размер на 37 200 евро от С.А.Д., която сума била част от плащане по договор от 04.10.2005 г. за покупко-продажба, сключен с н.а.№ 181/04.10.2005 г. на СВ - Каварна, сключен между родителите на Д. и Ю.Д. като продавачи  и С. Д. като купувач. От тази сума бащата на Д. му предоставил 14 550 евро. По същата сметка на 28.11.2005 г. бил получен превод в размер на 45 400 евро от Ф.И.Ф. в изпълнение на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 27.11.2005г. на обща стойност от 49 000 евро и по споразумение между бащата на Д. и Ф. за плащането на договорената цена по сметка на Д.. На 01.06.2006 г. предварителният договор между баща му и Ф. като купувач бил развален, на последният била върната сумата от 40 000 евро, а 5000 евро, дадени като задатък, били задържани от изправната страна и оставени безвъзмездно на разпореждане на Д.. Тези обстоятелства били декларирани от бащата на Д. в хода на ревизирането му по реда на ДОПК, което производство е приключило с ревизионен доклад №1202526/13.08.2012г. Преведените на 10.10.2005г. по разплащателна сметка на Д. 4 000 лв. били от леля му Ю. Д.. Установен бил и източника на преведената на 03.01.2006г. по разплащателната левова сметка на Д. в Пощенска банка АД сума от 10 300 лв. Сумата била преведена от Д.С., който имал парично задължение към бащата на Д. от 2003 г., което обстоятелство било заявено в ревизионното производство. Преведените по сметката на Н.Д. 16 000лв. през 2008 г. били с установен произход от лелята на Д. Д., поради което не били незаконно придобити. Преведените по разпращателната сметка на Д. в Пощенска банка АД, бивша Юробанк, на 01.07.2009г. от В.М.Н. 20 000 лева били в изпълнение на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот-апартамент в гр. Каварна, сключен на 01.07.2009г. между нейната дъщеря Д.А.Д. и родителите на Д., чрез последния като техен пълномощник. Дължимата по договора сума била в размер на 46 200 евро, 10 200 евро от които платими при подписване на договора. На 12.02.2010г. Д.Д. предала на Д. и сумата от 18 000 лв., а на 26.10.2010 г. живеещият на семейни начала с нея И.Х. И. му предал и сумата от 20 000 лв, които обстоятелства били установени в цитираното ревизионно производство. Постъпилите през 2011г. по сметката на Д. в Уникредит Булбанк суми - 10 000 от тъста му П. С. П. и 10 000 лева от баща му Т.Д.Д.  били  предоставени безвъзмездно с цел финансиране на семейството.

Оспорва се искането за отнемане на ПИ-нива с площ от 16835 кв.м.,с идентификатор 3506434.152 по КК на гр. Каварна, като придобит чрез трансформация на средствата от продажбата на закупения със средства от неустановен източник на 22.06.2005 г. от С.И.И. имот - нива с площ от 16.405 дка, имот № 002016 в землището на с. Иречек, общ. Каварна. Не можело да се твърди, че средствата от продажбата на придобития през 2005 г. имот са вложени в претендирания за отнемане ПИ, тъй като преди покупката на последния Д. получил сума от „Гери фейс фешън” ЕООД за продажбата, извършена с н.а. на 13.09.2011 г. на имот, придобит по дарение от баща му.

 Твърди се и, че Д. е разполагал със сумата от 1 525 лв. за закупуване на 08.03.2006 г. от леля му Ю. Д. на една стая от лятна кухня.

Оспорва се твърдението, че Н.Д. е отчуждила в полза на „Платкон 2006”ООД на 17.03.2011 г. дворно място в с. Могилище, придобито по дарение от родителите и, тъй като сделката били извършена с нотариален акт на 27.10.2006 г. за сумата от 13 420 евро, като не било ясно дали получената от продажбата сума е включена в доходите на лицето.

Абсолютно неадекватна намират пазарната цена на заявения за отнемане имот № 27108.15.4 по КК на с. Езерец, общ. Шабла, с площ от 4026 кв.м.

Неоснователно намират искането за отнемане на сумата от 31 622лева, представляваща пазарна стойност на ПИ № 3506.501.3083 по КК на гр.Каварна, с площ от 376 кв.м., придобит с нот.акт на 18.12.2008г. и продаден с нотариален акт на 16.07.2014г. на основание посочването му като незаконна облага в постановлението за привличане на Д. като обвиняем, тъй като производството  е прекратено с постановление на ОП-Силистра от 04.11.2014г. по преписка №256/2014г. На същото основание неоснователно намират и искането за отнемане на ПИ № 35064.501.3763 по КК на гр.Каварна ,с площ от 961 кв.м., придобит на 15.01.2009 г.

Считат да не подлежи на отнемане апартаментът в гр.Добрич, придобит с нотариален акт на 03.10.2008 г. за сумата от 68 000 лева. Сумата от 68 000 лева представлявала усвоен кредит от „Уникредит Булбанк”АД, трансформирана в покупката на апартамента. Същият бил погасяван след закупуване на апартамента със средства от трудови възнаграждения. Ако се твърдяло незаконен източник на средствата за погасяване на кредита, то следвало да се докаже, че проверяването лице не е имало възможност да погасява вноските със законно придобити доходи към всеки един момент на извършване на вноската и да се искало отнемане на паричните средства за тези вноски, а не да се отнема имота, придобит със законни средства от кредит.

Оспорва се искането за отнемане на имота с идентификатор  по КК на гр.Каварна с площ от 33203 кв.м., придобит с нотариален акт на 13.01.2011г., като се изразява несъгласие с пазарната оценка към датата на придобиването му в размер на 68 381лв., и се твърди, че ответникът е разполагал със законни доходи за заплащане на действителната и цена.

Ответника разполагал и със средства за закупуване на идеална част от дворно място  в гр. Каварна, цялото с площ от 345 кв.м., и право на строеж за обект в жилищната сграда, поради което се противопоставя на отнемането на сумата от 47 789 лева като пазарна стойност на придобитите права.  Излага се и, че строителството в имота не е извършено от ответника, нито е заплатено от него. Уреждането на финансовите отношение със строителя „Димекс - 68” ЕООД станало от последващия купувач.

Неоснователно намират искането за отнемане на сумата от 85 379лева, представляваща пазарната стойност на ПИ с идентификатор 05009.14.127 в землището на с. Божурец, общ. Каварна, с площ от 24 996 кв.м., продаден на 07.12.2012г. поради необоснована завишеност на пазарната оценка и действителност на цената, посочена в акта.

Противопоставят се на искането за отнемане и на трите МПС поради придобиването им със законни средства. Отнемането на лек автомобил „Мерцедес”, модел МЛ 320, рег.№ В0505КН, придобит чрез замяна на дворно място с площ от 772 кв.м., закупено от Община Каварна на 20.03.2008 г., се мотивирало с посочване на сделката по придобиването на дворното място като незаконна облага в постановлението за привличането на Д. като обвиняем, а към момента наказателното производство било прекратено. Вън от това цената на придобиването на дворното място  била такава каквато е посочена в договора. При твърдение, че пазарната стойност на  автомобила е 88 235 лева, се искало отнемане на имущество на стойност много по-голяма от стойността на придобитото. Иска се отхвърляне изцяло на искането за отнемане на движимо и недвижимо имущество, и парични суми.

Производството пред КОНПИ е стартирало след уведомление с вх. № УВ-1414 от 19.06.2013 г. от Софийска градска прокуратура с рег. № 1991-2013 г./2013/05.06.2013 г., за привличане на  Д.Т.Д. в качеството на обвиняем по ДП № 50/2010 г. по описа на ТЗ „БОП” – гр. Добрич, по престъпление по чл. 283, във връзка с чл. 283а, т. 2, във връзка с чл. 26 от НК. С Протокол № ТД04ВА/УВ-7193/24.06.2013 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Д.Т.Д.. Проверката/събиране на данни за имущество, анализ на доходи и разходи по отношение на Д. Д. и съпругата Н.Д. е извършена за периода 24.06.2003 г. до 24.06.2013 г., съобразен с разпоредбата на чл.27, ал.3 ЗОПДНПИ допускаща отнемане на активи, които са придобити в 10-годишен срок, считано от датата на започване на проверката - 24.06.2003 г. Съобразно резултата от проверката, с решение 379/16.07.2014 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Взето е и решение №502/02.10.2014г.  за предявяване на иск. Искът следва да се предяви по реда на новия ЗОПДНПИ, в сила от 19.11.2012 г., с оглед образуване на производството след тази дата. 

Д.Д. е привлечен като обвиняем по ДП №50/2010г. на ТЗ „БОП” – гр. Добрич, за престъпление, което попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 20 от ЗОПДНПИ. Този факт е достатъчен за образуване на проверката за установяване значително имуществено несъотвествие. Наказателното производство е било прекратено/постановление на ОП - Силистра от 04.11.2014г./.

         По отношение на допустимостта на производството при прекратено производство по наказателното преследване съществува противоречива практика на ВКС, като е образувано и тълкувателно дело №4/2016 год. на ОСГК на ВКС по въпроса: „Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?”. По този въпрос е налице, както практика в смисъла, посочен от въззиваемите Д. /Определение №165/13.06.2016г. по ч.гр.д.№921/2016г. на ВКС, I г.о.,/, така и практика в обратния смисъл - Определение №335/06.07.2016г. по ч.гр.д. № 2462/ 2016г. на ВКС, IV г.о., както и Решение №13 от 13.10.2012г. по к. д. №6 /2012 г. на Конституционния съд на РБ. Настоящият състав възприема второто становище, а именно, че абсолютна процесуална предпоставка за развитие на исковото производство по ЗОПДНПИ е решение на Комисията за наличие на обосновано предположение за незаконно придобито имущество, не и актуалното наличие на качеството „обвиняем” или „посъдим” на ответника към момента на приключване на проверката. Това качество е предпоставка за стартиране на проверката, не и за образуване на производството пред съда. Следователно, производството е допустимо, поне до приключване на посоченото тълкувателно дело с решение в обратния смисъл.

Ответниците Д. са в граждански брак на 23.09.2006 г. Брачната връзка между двамата, съществувала в част от проверявания период, легитимира Н.Д. като ответник в по част от претенциите, насочени към имуществото, придобито по време на брака.

Установява се от събраните по делото доказателства, че през проверявания период от 24.06.2003 г. до сключването на брак с Н.Д. - 23.09.2006г., Д.Д. е придобил чрез възмездни сделки както следва:

-НИВА с площ 16,405 дка, трета категория, съставляваща имот № 002016 в землището на с. Иречек, общ. Каварна, обл. Добрич/н.а. № 149, том VІІ, рег. № 3928, дело № 895 от 22.06.2005 г. на Нотариус с рег.035 на НК/; В проверявания период имота е продаден/н.а. № 109, том І, рег. № 450, дело № 96 от 2011 г. на нотариус с рег.№91 на НК с район на действие  РС – гр. Каварна/.; ЕДНА СТАЯ ОТ ЛЯТНА КУХНЯ, построена върху дворно място с площ 555 кв.м., съставляващо УПИ V-808 в кв. 21 по плана на гр. Каварна, обл. Добрич, при граници на имота: север – улица, изток – УПИ VІ-809, юг – УПИ ІХ-ОВ, запад – УПИ ІV-807, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на жилищен имот № 40, том ІІ, рег. № 1219, дело № 210 от 08.03.2006 г. на Нотариус Йордан Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан в Служба по вписвания гр. Каварна с вх. рег. № 1441, акт № 17, том ІІ, дело № 477, на стойност 1 707 лева.; ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка Ситроен”, модел “Ксантия”, рег. № ТХ 8567 СХ, дата на първа регистрация 21.08.1996 г., придобит с договор на 25.11.2004 г., на стойност 1 000 лева; . НИВА с площ 16 405 кв.м. в землището на с. Иречек, общ. Каварна, обл. Добрич, с идентификатор 002016, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 149, том VІI, рег. № 3928, дело № 895 от 22.06.2005 г. на Нотариус №35. Последният имот е продане с нот.а. №109/2011 год.

В периода 23.09.2006г.-24.06.2013г. двамата съпрузи са придобили в режим на СИО чрез възмездни сделки, както следва:  

- ДВОРНО МЯСТО с площ 18,85 кв.м., представляващи част от УПИ V-956, 2467 кв.м в кв. 182 по плана на гр. Каварна, обл. Добрич, целият с площ 345 кв.м., ведно с ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  НА ОБЕКТ – МАГАЗИН № 1, находящ се на I жилищен етаж с разгърната застроена площ 73,40 кв.м., ведно с 8,86 кв.м. ид.ч. от общите части на жилищната сграда/н.а.№ 130/2006 г. на нотариус с рег.№ 35, с район на действие РС – гр. Каварна. В периода на проверката имота е продаден/н.а.№ 41/2007 г., с ИЗГРАДЕН МАГАЗИН № 1 до степен на завършеност „груб строеж”.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 27108.15.4 по кадастралната карта на с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич, с площ 4 026 кв.м., представляваща земеделска нива/н.а.№ 14/2007 год.

-ДВОРНО МЯСТО с площ 772 кв.м., с идентификатор 35064.501.2506, представляващо УПИ № Х в кв. 16 по ЗРП на гр. Каварна, обл. Добрич, по договор за продажба на  частна общинска собственост от 20.03.2008 г., вписан в СлВП– гр. Каварна с вх. рег. № 1441 от 2008 г.. В периода на проверката имота е заменен срещу движима вещ - , марка Мерцедес”, модел МЛ 320, рег. № ТХ 0099 КХ, дата на първа регистрация 04.05.2005 г., рама WDC1641221A035309, двигател 64294040035546, придобит с Нотариален акт за замяна на поземлен имот срещу движима вещ № 171, том VIII, рег. № 7899, дело № 1345 от 28.11.2008 г. на Нотариус Йордан Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 35, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 4792, акт № 164, том Х, дело № 3095, без доплащане на парична сума за уравняване на двете насрещни престации.

- АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември” № 60, вх. Б, ет. 2, а именно: жилище, представляващ самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 72624.625.5649.1.8 по кадастралната карта на гр. Добрич,  състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня, клозет, две антрета, с изложение изток – запад, със застроена площ от 92,35 кв.м..

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 350064.501.3083 по кадастралната карта на гр. Каварна, обл. Добрич, с адрес: гр. Каварна, ул. „България“, с площ 376 кв.м., с начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор кв. 5, парцел ХLІV, ведно с ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 121,63 кв.м./н.а. № 15, том І, рег. № 135, дело № 14 от 18.12.2008 г. на нотариус с рег.№ 538 на НК с район на действие РС – гр. Каварна. Имотът е продаден на 16.07.2014 г.

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 35064.501.3763 по кадстралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна., обл. Добрич, с площ 961 кв.м., с начин на трайно ползване ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор 501.3321 в кв. 190, парцел VІ, при граници и съседи: 35064.501.3699, 35064.501.3606, 35064.501.3762, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 3, том І, рег. № 80, дело № 3 от 15.01.2009 г. на Нотариус П. Марковски, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 538, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 261, акт № 79, том І, дело №, ведно с ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 95 кв.м..

- НИВА с площ 33 203 кв.м., с идентификатор 35064.34.23 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, номер по предходен план 34023, при граници и съседи: 35064.34.12, 35064.34.13, 35064.34.48, 35064.34.81, 35064.34.75, 35064.34.78, 35064.34.40, 35064.34.22, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 6, том I, рег. № 51, дело № 4 от 13.01.2011 г. на Нотариус Петър Марковски – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 538, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 34, акт № 19, том I, дело № 12.

  - НИВА с идентификатор 35064.34.152, с площ 16 835 кв.м. в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, номер по предходен план 34.20, при граници и съседи: 35064.34.151, 35064.34.41, 35064.34.9, 35064.34.40, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 112, том I, рег. № 453, дело № 98 от 17.03.2011 г. на Нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата по вписвания – гр. Каварна с вх. рег. № 592, акт № 182, том II, дело № 303.

- НИВА с идентификатор 05009.16.27, с площ 6 000 кв.м. в землището на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич /н.а.№ 118, том ІІІ, рег. № 2942, дело № 463 от 27.12.2011 г. на нотариус с рег.№ 538 на НК с район на действие РС – гр. Каварна/.

- НИВА с идентификатор 05009.14.27, с площ 24 996 кв.м. в землището на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич/ н.а.№ 92, том І, рег. № 288, дело № 65 от 06.03.2012 г. на нотариус с рег.№ 91 на НК с район на действие РС – гр. Каварна/. В периода на проверката имота е продаден по н.а.№ 54/2012 г. на нотариус с рег.№ 35 с район на действие РС – гр. Каварна.

- Лек автомобил, марка “Фолксваген”, модел “Поло”, рег. №  ТХ 1849 НХ /договор от 26.10.2006 г./, продаден с договор от 05.12.2008 г.

-Лек автомобил, марка Мерцедес”, модел “ЦЛК 270 ЦДИ, рег. № ТХ 8828 ХА /договор от05.02.2010г./.

В проверявания период Д.Т.Д. е придобил по дарение от роднини/дядо и родители/: НИВА с площ 20,006 дка, трета категория в м-стта „Калабаджика”, представляваща имот № 73095.32.7 в землището на с. Тригорци, общ. Балчик., обл. Добрич/ н.а.№ 100, том VІ, рег. № 3756, дело № 894 от 11.07.2006 г. на нотариус с рег.№ 109 на НК/, който имот е заменил срещу ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 174 кв.м., състояща се от: първи етаж – две стаи, кухня, санитарен възел, втори етаж – три спални, предверие, два санитарни възела  и ДВА ГАРАЖА със застроена площ 45 кв.м., построени в дворно място с площ 510 кв.м., урегулирано в имот ХІV в кв. 325 по плана на гр. Каварна, обл. Добрич /н.а.№ 95, том ІІІ, рег. № 1275, дело № 257 от 11.03.2008 г. на нотариус с рег. № 109/ без доплащане на парична сума за уравняване на двете насрещни престации.

-ОФИС № 4, на първи етаж от жилищна сграда, съставляващ самостоятелен обект в нея с идентификатор 35064.501.3029.1.5 с площ 32,50 кв.м., и 13 кв.м. в идеални части от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.3029 по КК на гр. Каварна, обл. Добрич, целият с площ 1065 кв.м., който е дарил на сестра си Ваня Тодорова Д. /н.а.№ 1, том І, рег. № 4, дело № 1 от 2011 г. на Нотариус с рег.№ 538/.

 -МАГАЗИН № 4, на партерен етаж в жилищна сграда, съставляващ самостоятелен обект в нея с кадастрален № 35064.501.3029.1.44, с площ 121,12 кв.м.,. и 42,43 кв.м. в идеални части от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.501.3029 по кадастралната карта на гр. Каварна, обл. Добрич, целият с площ 1065 кв.м., който е продал.

- ТРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05009.16.77, с площ 55 571 кв.м; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05009.16.75, с площ 7 762 кв.м.;  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05009.16.16, с площ 3 000 кв.м. /н.а. № 81, том ІІ, рег. № 1535, дело № 250 от 27.07.2011 г. на нотариус с рег.№ 538/

През проверявания период Н.Д. е придобила по дарение от родителите си ДВОРНО МЯСТО с площ 1 220 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-175 в кв.19 по плана на с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич /н.а.№ 122, том VІІІ, рег. № 7002, дело № 1287 от 29.09.2006 г. на нотариус с рег.№ 35 на НК/, който имот е продала по н.а.№ 165/2006 год. на същия нотариус.

Основен спорен момент по делото пред въззивната инстанция е дали са доказани законни източници на средства, които да покриват разходите на семейство Д. в проверявания период. В тази връзка, съдът съобрази следното:

Цените на придобитото имущество и съответно на отчужденото са оспорени от КОНПИ, поради което и за част от тях са назначени съдебни експертизи. Не е била спорна заплатената по банков път покупна цена от 33 730.20 лева на дворното място с площ 772 кв.м., с идентификатор 35064.501.2506 по КК на гр.Каварна; както и продажната цена от 47 798 лв. на  дворното място с площ 18,85 кв.м., част от УПИ V-956, 2467 в кв. 182 по плана на гр. Каварна, обл. Добрич, целият с площ 345 кв.м. и изграден магазин № 1 до степен на завършеност „груб строеж”, отчужден на 04.05.2007г.

По отношение на останалите сделки са изслушани СТЕ, от които се установява, че придобитите недвижими имоти са били на обща стойност от 207716,20 лв., МПС – на стойност 30900 лв., а цялото имущество – 238616,20 лв.

 Разходите за издръжка на домакинството  на Д. за проверявания период 2003-2013г. са установени съобразно официалните статистически данни на НСИ при съобразяване на промяната през годините на членовете на семейството му от назначената ССЕ и за периода възлизат на сумата от 71754,42 лв. Тази сума е получена като от общата статистическа величина от 79 835.95 лева. се приспадне сумата от 8081.53 лева, изчислена от вещото лице като статистически разход за издръжка на г-н Д. за периода от началото на проверката, до сключването му на брак с Н.Д. /2003 – 2006 г./, тъй като за този период Д. е живеел в общо домакинство с родителите си, които са го издържали, както се установява от паказанията на майка му, св. Т.Д., които съдът няма причина да не кредитира.

Съобразно заключението на ССЕ, реално извършени разходи с потребителски характер /за плащания на месечни такси за различни услуги, обслужване на сметки и др./ за които има доказателства в размер от 43 237.81лева., които не надвишават посочената по-горе сума.

Установено е, че през проверяваният период Д. са пътували до Турция, а само г-н Д. до Тунис, Италия и Русия. Според вещото лице по ССЕ сторените разходи за пътувания извън страната с дестинация Тунис 23-30.09.2005 г., с дестинация Турция 29.07-05.08.2006 г., с дестинация Италия  12-18.01.2007 г., с дестинация Русия 20.06.2013г., изчислени по правилата на Наредбата за служебните командировки в чужбина  възлизат на сумата от 4 680.01лева. По делото, обаче са събрани безпротиворечиви гласни доказателства, че пътуването до Турция е финансирано от родителите на Д. по повод на брака им. Доказан е служебният характер на пътуването до Тунис и финансирането му от работодателя на Д.. По отношение на другите две пътувания не е установено да са от служебен характер, поради което и посочената сума не следва да се взима предвид като разход на семейството.

По отношение на построения магазин в  дворно място с площ 18,85 кв.м., представляващи част от УПИ V-956,2467 в кв. 182 по плана на гр. Каварна, обл. Добрич, целият с площ 345 кв.м., находящ се на I жилищен етаж с разгърната застроена площ 73,40 кв.м., ведно с 8,86 кв.м. ид.ч. от общите части на жилищната сграда, се установява, че на 04.05.2007г. така придобитият имот е продаден ведно с изграден магазин № 1 до степен на завършеност „груб строеж”. Строителството е извършено от периода на придобиването до отчуждаването, съобразно доказателствата по делото, като разходите за строителството, според заключението на вещото лице по СТЕ, възлизат на сумата от 24 799лева.

Според вещото лице по ССЕ Д. са извършили и разходи за погасителните вноски по кредити, които възлизат на сумата от 104 271.48 лева и включват обичайните и извънредни разходи / съобразно § 1 от ДР, т. 6 от ЗОПДНПИ “Обичайни разходи" са разходите за издръжка на лицето и на членовете на семейството му по данните на НСИ, а извънредни са всички извън обичайните/.

При така установеното общия размер на разходите на Д. за проверявания период възлизат на сумата от 244 062.71 лева.

По отношение на доходите / съобразно § 1 от ДР, т. 4 от ЗОПДНПИ “Доходи" са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи, приходи и източници на финансиране/:

Установява се, че за целия период на проверката Д. Д. е реализирал доходи от трудово правоотношение, граждански правоотношения, обезщетения  и др. в размер на 121 444.14 лева, а Н.Д. в размер на 15 261.06 лева, или общо 136 705.20лева /приложение 1 от ССЕ.

Приходите от продажбата на имущество възлизат според заключението на вещото лице по ССЕ в размер на  286 829.24 лева.

Туек следва да се включат и получените средства от банкови кредити, като се съобрази закнният източник на средства за погасявенето им в разходите. Съобразно ССЕ в проверявания период на Д. са отпуснати и получени банкови кредити в общ размер 81 823.13лева. Доказано е и получаването на сумата от 6000 лева, през 2005 год. от ФЛ Р.С. Така общо отпуснатите банкови кредити и заеми от физически лица възлизат в размер на 87 823.13лева.

Спорен е характерът именно на установените постъпили суми от трети лица в имуществото на Д. от ССЕ.

Общият размер на тези суми възлиза на 234 494.93 лева. За тези суми не са посочени основания за постъпването им. Твърденията на Д. по отношение на част от постъпилите по техни сметки суми от трети лица са, че те са им дарени от родителите им и представляват суми, с които третите лица погасили задължения към родителите им по техни сметки, съответно родителите им са ги дарили на Д. Тези твърдения безпротиворечиво се установяват от доказателствата по делото.  

На 03.10.2005 г. по сметка на Д. Д. в  Юробанк е постъпила сумата от 37 200 евро, равностойни на 72756.88 лева, преведени от С.А.Д.; на 28.11.2005 г. е постъпила сумата от 45 400 евро от Ф. И. Ф., равностойни на 88 794.68 лева.  Според показанията на свидетелите Т. и Т.Д., родители на Д., Ю. Д., леля на Д., свидетелите Д.Г. и Д. Д., които съответстват и на писмените доказателства по делото -н.а.№181/2005 год., предварителен договор от 27.11.2009 год., анекс от 01.06.2006 год., предварителен договор от 01.07.2009 год., твърденията в отговора на исковата молба за наличие на договорни отношения по отношение на продажба на недвижими имоти между родителите и лелята на Д. и третите лица – вносители на сумите, както и че сумите са били преведени по сметка на Д. с изричното волеизявление за това на неговите близки. Доказателствата по делото безспорно установяват произхода на сумите и дарственото намерение на родителите и лелята на Д.. Установява се, че по повод на тези договаряния по сметка на Д. са останали сумите 28457,33 лв., 9779,15 лв. и 4000 лв. от лелята Ю. Д. за помощта, оказана при сделките.

На 03.01.2006 год. по сметка на Д. Д. в Пощенска банка е постъпила сумата от 10300 лв. от св. Д.С.Г., с която според свидетеля, той погасил заем, даден му от бащата на Д. Д., който също потвърждава тези факти като свидетел.

На 01.07.2009 год. по сметка на д. в Юробанк АД е постъпила сумата от 20000 лв. от В. Н., майка на св. Д.А., според чиито показания, съвпадащи с показанията на св. Т. Д., тази сума е била в изпълнение на задължение по предварителен договор от същата датамежду нея и родителите на Д.. По същия догово му предали и сумата от 38000 лв., като всички суми Д. Д. получил като дарение от родителите си.

Според свидетелите Т. Д. и П.П., родители на Д. и Н. Д., всеки от тях дарил на семейството по 10000 лв.по сметка на Д. в Уни кредит Булбанк на 16.02.2011 год.

Общо описаните суми възлизат на 130536,48 лв. и съдът ги приема като законен източник на доходи, предвид безпротиворечивото и пълно доказване, че са дарени на Д. от близките им. Този изовд не се разколебава от липсата на оформени писмени договори за тези дарения, които са между роднини по права линия, нито от липсата на данни за тях в НАП, както е възразила КОНПИ.

Дотук доходите на Д. в проверявания период възлизат на 641894,05 лв.

Нетният доход по смисъла на пар.1, т.5 от ДР на ЗОПДНПИ възлиза на сумата от 397 831.34 лева, формирана от разликата между 641 894.05 лева, доходи и 244 062.71 лева разходи.

 От показанията на св. Ю.Д. се установява произхода и на сумата от 16 000 лева, внесена по сметка на Н.Д. в Банка ДСК през 2008 г. /на 24.11.2008г.-5 000лева и на 04.11.2008г.-11000лева/, с цел да бъде извършено плащане от името и за сметка на нейн познат И.В. в полза на Община Каварна. Тези твърдения се установяват от извлечение от сметката на Н. Д., от което е видно, че на 04.11.2008 г. от сметката на Д. е извършен превод по сметка на Община Каварна на сумата от 10 862.81лева на основание „цена земя”, „местен данък” с посочено задължено лице И. В. Тази сума, следователно не представлява доход за страните и следва да се приспадне от доходите им.

По сметки на Д. е постъпила и обща сума от 50080,11 лв., за която не е установен законен източник на средства, съобразно събраните по делото доказателства /44299.55лева- разликата между внесените по сметка на ответника от С.Д. 37 200 евро, равностойни на 72756.88 лева, и предоставените на ответника 28457.33 лева от родителите му; 5 137.19 лева - разликата мужду внесените по сметка на Н.Д. от Ю.Д. сума от 16 000лева и платените в полза на Общината за сметка на И. В. 10 862.81 лева; 350лева, внесени от „Св. Йоан” ЕООД; 293.37лева, внесени от Н.Ф./. Тази сума следва да се включи в имуществото на Д., но не и в законните им доходи. Същото следва да се приеме и по отношение на сумата от 26940 лв., налична по сметките на Д. , според ССЕ.

При това положение, придобитото имущество през период е на стойност 238616,20 лв. – имоти и МПС, плюс посочените суми - общо 315636,37 лв.

Приетият за установен нетен доход със законен източник на средства от 397 831.34 лева напълно покрива стойността на имуществото от 315 636.37 лева.

Липсва твърдяното „значително несъотвествие” по смисъла на пар.1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ между имуществото и нетния доход, т.е. надвишаващо сумата от 250 000лева за целия проверяван период. Това прави предявените претенции недоказани, а исковете – подлежащи на отхвърляне.

При съвпадащи крайни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Разноски за въззивната инстанция следва да се присъдят в полза на Д.Д. в размер на 6000 лв.

Воден от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 148/06.06.2016 год. по гр.д. 669/2014 год. на ОС Добрич.

ОСЪЖДА КОНПИ ДА ЗАПЛАТИ на Д.Т.Д., ЕГН **********, от гр. Каварна, сумата от 6000 лв. разноски за адвокатски хонорар за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: