О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

527/07.09.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07. 09.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№452/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя П. Г. Д., чрез процесуалния представител Н.К.-директор на ТД на КПКОНПИ гр.Вели -ко Търново, против определение №2060/10.08.2018г., постановено по ч.гр.д.№ 1868/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение подадената от КПКОНПИ молба за допускане обезпечение на бъдещи искове с пр.осн. чл.75, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ срещу Н.С.Н. и „Заложна къща Габър”ЕООД, гр. Девня, представлявано от Н.С.Н., за отнемане на незаконно придо -бито имущество на обща стойност 723 125, 04лв. чрез налагане на следните обез - печителни мерки с посочена обща стойност на обезпеченото имущество в размер на 5 929, 24лв.: 1/ ЗАПОР върху вземане на Н.С.Н. от С. С. М., ЕГН **********, с адрес: ***, в размер на 929, 24лв.; 2/ ЗАПОР върху вземане на Н.С.Н. от К. И. К., ЕГН **********, в размер на 5 000 лв.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се допусне исканото обезпечение.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Подадено е искане от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по реда на чл.37 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, вр. чл.390, ал.1 от ГПК за допускане обезпечение на бъдещ иск против Н.С.Н. и „Заложна къща Габър”ЕООД, гр.Девня с пр.осн. чл.75 от ЗОДНПИ/отм./.

На осн. чл.11, ал.1, т.1, вр. чл.21, ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ е взето от КПКОНПИ решение №593/08.08.2018г. за образуване на производство по ЗОПДНПИ/отм./ срещу Н.С.Н. и за внасяне на искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск против Н.С.Н. и „Заложна къща Габър”ЕООД, гр.Девня с цена на иска 723 125, 04лв. за отнемане от тях в полза на държавата на посоченото в решението незаконно придобито имущес -тво  - парични суми, представляващи стойност на отчуждено движимо имущество, парични суми, представляващи върнати заеми от трети физически лица, парични суми, представляващи вземания на Н.С.Н. от трети лица, парични суми, представляващи върнати парични суми от „Заложна къща Габър”ЕООД на Н.С.Н. и парични суми, представляващи получени лихви, такси и нетни приходи от продажби на заложени стоки, всички придобити в периода на проверката, а именно от 28.02.2007г. до 28.02.2017г.Проверката пред комисията е образувана с протокол от 28.02.2017г. по чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ на директора на ТД на КОНПИ Варна по постъпило уведомление по чл.25, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ от 21.02.2017г. от ОП-Варна за привличане на Н.Н. като обвиняем за престъ - пление по чл.253, ал.1, пр.3, вр. чл.26 от НК, попадащо в приложното поле на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ /отм./.Взето е решение да се внесе искане за допускане на обезпечение чрез налагането на следните обезпечителни мерки: 1/ ЗАПОР върху вземане на Н.С.Н. от С. С. М., ЕГН **********, с адрес: ***, в размер на 929, 24лв.; 2/ ЗАПОР върху вземане на Н.С.Н. от К. И. К., ЕГН **********, в размер на 5 000 лв.

Излага се, че КПКОНПИ ще предяви иск за отнемане на посоченото в молбата незаконно придобито имущество от Н.С.Н. и от контролираното от него юридическо лице „Заложна къща Габър”ЕООД, за придобиването на което не е установен законен източник при установено в хода на проверката значително несъответствие - 637 422, 61 лв. в имуществото на проверяваното лице по см. на чл.21, ал.2, вр.§1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./.Претендира се да бъде допуснато неговото обезпечение чрез налагане на посочените обезпечителни мерки.

Предпоставки за допускане обезпечение на бъдещ иск са неговата допустимост, вероятна основателност, наличието на обезпечителна нужда и адекватност на иска -ната мярка с търсената защита.

Бъдещият осъдителен иск на комисията е по чл. 75 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, като за нуждите на обезпечителното производство и предвид наличието на предпоставките за образуване на проверката пред комисията и взетото от нея решение в производството, предпоставящи предявяването на иска, може да се направи извод за допустимостта му.Комисията е надлежно сезирана, образувала е проверка, а след това и производство по специалния закон и е взела решението, предпоставящо предявяването на искането за обезпечаване на бъдещия иск.Дали са спазени сроковете за извършване на проверката или те са изтекли и са погасили материалното право на държавата да претендира отнемане на незаконно придобито имущество, като въпроси по допустимостта на иска също подлежат на изследване, но това трябва да бъде сторено в исковото производство, включително след събиране на доказателства в тази насока.Това се налага и предвид застъпените в актовете на ВКС коренно противоположни становища за вида на сроковете като преклузивни и като инструктивни, постановената практика и в двете насоки и липса на уеднаквяването й към момента при образувано по посочения въпрос т.д.№1/18г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, по което понастоящем не е постановено решение, както и като се изхожда от целта на настоящото производство за съхра -няване имуществото в патримониума на ответниците.При цялостния анализ на молбата се установява кое имущество от кого и на какво основание ще се претендира за отнемане.Само за целите на обезпечението и предвид представените с молбата писмени доказателства, събрани в хода на извършената проверка и достатъчни по смисъла на  чл. 38, ал.2, т.2 ЗОПДНПИ /отм./, съдът приема, че може да са направи обосновано предположение, че вероятно бъдещите ответници притежават незаконно придобито имущество, съответно, че бъдещият иск е вероятно основателен.С оглед възможността лицата да се разпоредят с имуществото си и така да осуетят изпълнението на евентуалното бъдещо решение, с което искът се уважава, е налице обезпечителна нужда.Исканите мерки са адекватни на търсената защита.

Предвид наличието на изискуемите предпоставки за допускане обезпечение на бъдещия иск на КПКОНПИ съдът приема, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.Обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго в изложения смисъл.    

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №2060/10.08.2018г., постановено по ч.гр.д.№1868/18г. по описа на ВОС, гр.о., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА обезпечение на бъдещ иск на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя П. Г. Д., по чл.75 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ срещу 1/ Н.С.Н., ЕГН **********, постоянен адрес: ***; и 2/ „Заложна къща Габър”ЕООД, ЕИК 148083380, със седалище и адрес на управление: гр.Девня, ул. „Момчил Войвода”№2, представлявано от Н.С.Н., ЕГН **********, за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 723 125, 04 лв. ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ с посочена обща стойност на обезпеченото имущество в размер на 5 929, 24 лв.:

1/ ЗАПОР върху вземанията на Н.С.Н. от С. С. М., ЕГН **********, с адрес: ***, по договор за заем от 10.08.2007г. в размер на 929, 24 лв./главница-700лв. и мораторна лихва-229, 24лв./.

2/ ЗАПОР върху вземания на Н.С.Н. от Коста Иванов Костов, ЕГН **********, с адрес *** в размер на 5 000 лв. по договор за заем, обезпечен с договорна ипотека, обективирана в н.а.№42, том Х, рег.№11762, дело №1683/17.12.2008г. на нотариус с рег.№225.

ДАВА на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество тримесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото определение, за предявяване на бъдещия иск.

Да се издаде обезпечителна заповед.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 7-дневен срок от връчването му за молителя и в 7-дневен срок за ответниците по обезпечението от деня на връчване на съобщението за наложената обезпечи- телна мярка запор от съдебен изпълнител.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: