О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№607

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 30.09.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 452/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Н.С.Х. ***, Силистренска обл. срещу решение № 98/07.08.2019 год по в.гр.д. № 212/2019 год на Окръжен съд Силистра. По съображения за незаконосъобразност на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна в цялост, като бъде постановен нов акт по същество, с който да бъде отменена насрочената (към момента – обявена за нестанала) публична продан на апартамент с идентификатор 66425.501.8626.5.12 и да бъде задължен ЧСИ Г. Г. да назначи нова оценкта на имота по реда на чл. 485 ал.2 от ГПК.

В постъпилия отговор от „Юробанк България“ АД София (правоприемник на „Алфа банк“ клон България), е изразено становище за недопустимост на частната жалба в частта, с която съдът се е произнесъл по жалбата срещу отказа на съдебниия изпълнител да извърши нова оценка и за неоснователност в останалата част, имаща характер на определение, с което е оставено без разглеждане искането за отмяна на публичната продан.

Съставът на Апелативен съд по допустимостта на частната жалба намира следното:

Съгласно чл. 437 ал.4 от ГПК когато съдът се произнесе по съществото на подадената жалба срещу действията на съдебния изпълнител, неговото решение е окончателно. Затова в тази част въззивната жалба е процесуално недопустима и производството по нея следва да бъде прекратено.

В останалата част тя е допустима, но разгледана по същество – неоснователна, по следните мотиви:

Разпоредбата на чл. 435 от ГК урежда изчерпателно хипотезите, при които действията на съдебния изпълнител подлежат на съдебен контрол. В частност – длъжникът може да обжалва постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, тказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка, определянето на трето лице за пазач, отказа на съдебния изпълнител да спре, прекрати или приключи принудителното изпълнение и разноските по изпълнението.

По въпроса за отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка съдът се е произнесъл по същество с решението си и в тази част то не подлежи на инстанционен контрол.

Актовете на съдебния изпълнител във връзка с подготвянето на публичната продан, в това число нейното обявяване и насрочване, не са същински изпълнителни действия. Защитата на длъжника в случай на незаконосъобразно проведена публична продан е ограничена до възможността да обжалва нейния заключителен акт - постановлението за възлагане, и то при условията на чл. 435 ал.3 от ГПК. За всички останали действия, които евентуално биха опорочили изпълнителния процес е предвидена искова защита и то само в случай, че от тях са произлезли вреди.

Поради това съдът правилно е приложил закона, като е оставил без разглеждане жалбата в частта срещу насрочването на публичната продан, още повече, че към настоящия момент тя е обявена за нестанала.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 98/07.08.2019 год по в.гр.д. № 212/2019 год на Окръжен съд Силистра в частта, с която е оставена без разглеждане по същество жалбата на Н.С.Х. с ЕГН ********** – длъжник по изп.д. № 2019760400319 на ЧСИ Г. Г. с рег.№ … за отмяна на насрочената публична продан на апартамент с идентификатор 66425.501.8626.5.12 и производството в тази част е прекратено.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дало в частта по жалбата на Н.С.Х. с ЕГН ********** срещу решение № 98/07.08.2019 год по в.гр.д. № 212/2019 год на Окръжен съд Силистра в частта, с която съдът се е произнесъл по същедство по жалбата срещу отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на имота.

Определението подлежи на касационно обжалване само в прекратителната му част в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

В останалата част определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

2.