Р Е Ш Е Н И E

№ 197/06.12.2013 год., гр. Варна


     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на шести ноември през две хиляди и тринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

секретар В.Т.,

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 453 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 258 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА, подадена от Т.С.С.,***, СРЕЩУ решение № 1388/25.06.2013 год. по гр.д. 1653/2011 год. по описа на ВОС, ХІІ-ти състав, с което е ОСЪДЕН Т.С.С. да заплати на А.К.К. сумата от 21000 евро, дадена на отпаднало основание – договор за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Младежка“ №142, бл.55, вх.И, ет.8, представляващ апартамент № 31 със застроена площ он 58,50 кв.м., ведно с избено помещение и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, проектиран спредварителен договор, сключен на 01.08.2008 год., обявен за окончателен с решение №144, постановено на 10.05.2012 г. по гр.д. 609/2011 г. на ВКС, ІV ГО, обезсилено с решение, постановено на 02.11.2012 год. по гр.д. 1395 по описа за 2009 год. на ВОС, VІ с-в., на осн. Чл. 55, ал.1 ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата от изменението на иска – 19.12.2012 до окончателното изплащане на сумата, като са присъдени разноски.

В жалбата се твърди, че решението на ОС е неправилно и незаконосъобразно. Атакуват се изводите на съда относно наличието на плащане по предварителния договор.

Насрещната страна А.К.К. оспорва жалбата в писмен отговор.

След преценка на събраните по делото доказателства, въз основа на становищата на страните и приложимия закон, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Пред ОС е предявен иск от А.К. срещу  , чийто правопримник е Т.С., за връщане сумата 21000 евро /41 072.43 лева/, дадена на неосъществено основание – договор за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Младежка" № 142 бл. 55, вх. "И", ет. 8, а именно: апартамент № 31 със застроена площ 58.50 кв. м, ведно с избено помещение с площ 2.88 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, проектиран с предварителен договор, сключен на 01.08.2008 г., по чл. 55, ал. 1, предложение второ ЗЗД, ведно със законната лихва върху главницата от предявяването на иска до окончателното изплащане на сумата.

Ответникът пред ОС е оспорил иска и твърдяното получаване на сумата от него. Предявил е възражение за нищожност на предварителния договор, поради липса на съгласие.

В хода на производството ищцата е изменила твърденията, а именно: предварителният договор е бил обявен за окончателен, но впоследствие обезсилен, поради неизпълнение на задължението й да заплати остатъка от цената.

Въззиваемата претендира връщането на процесната сума на отпаднало основание, по чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД.

От представения заверен препис (л. 37 от делото на ОС) се установява, че с решение № 144, постановено на 10.05.2012 г. по гр. д. № 609 по описа за 2011 г. на ВКС РБ, ІV г.о. е обявен за окончателен предварителен договор, сключен на 01.08.2008 г. за продажба на апартамент № 31 в гр. Варна, ул. "Младежка" № 142 бл. 55, вх. "И", ет. 8 за сумата 36000 евро, при условие, че А.К. плати на Т.С. сумата 15000 евро – неизплатена част от продажната цена в двуседмичен срок, считано от 10.05.2012 г.

С решение, постановено на 02.11.2012 г. по гр. д. № 1395 по описа за 2009 год. на ВОС, VІ-ти състав горното решение е обезсилено, поради неизпълнение на задължението на ищцата А.К. да заплати неизплатена част от продажната цена.

Решението е влязло в сила.

Обезсилването на решението има значението на разваляне на договор т.е. отпада конститутивното действие на обезсиленото решение. Следва, ОБАЧЕ, да бъде зачетена СПН на същото решение по отношение на установените предпоставки за уважаване на иск по чл19, ал.3 ЗЗД, като се приеме, че между страните е съществувал действителен предварителен договор и че Т.С. е получил от ищцата сумата 21000 евро като част от цената на имота по проектираната продажба. Отделно, получаването на сумата е признато от Т. С. с негово писмено волеизявление, за чието оспорване е било необходимо да докаже неавтентичността на подписа си още в процеса по чл. 19, ал.3 ЗЗД.

Поради това възражението на ответника за нищожност на предварителния договор, поради липса на съгласие и оспорването на твърдяното получаване на процесната сума са недопустими.

С обезсилването на решението по чл.19, ал. 3 ЗЗД основанието за получаване на исковата сума от Т.С. е отпаднало.

Искът е основателен и следва да бъде уважен.

Тъй като искът е изменен едва с молбата от 19.12.2012 г., законната лихва следва да бъде присъдена от този момент.

Предвид съвпадане на крайните изводи на двете инстанции, решението на ОС Варна следва да се потвърди.

На въззиваемата следва да се присъдят разноски за въззивната инстанция.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

  

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1388/25.06.2013 год. по гр.д. 1653/2011 год. по описа на ВОС.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: