ОПРЕДЕЛЕНИЕ

554

28.08.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 28.08. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРА ХРИСТОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 453 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, пр.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М.Н.С., М.Д.С., В.Д.А., срещу определение № 2115/16.06.2015 г. по В.гр.д. 1731/2015 год. на ВОС, с което е прекратено производството по делото, поради просрочие на въззивната жалба.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, а на делото да се даде ход. Твърди се, че въззивната жалба е подадена в срок – на първия работен ден след Великденските празници на 2015 год. – 14.04.2015 год., тъй като срокът за обжалване изтичал в неработен ден – 10.04.2015 год., петък, обявен за неработен. Претендирани са и разноски по жалбата – по 200 лв. за всяка страна, а М.С. е заплатила и д.т.

Насрещните страни в производството – З.Т.Т., В.К. Х., Д.К.К., не са изразили становище по ЧЖ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по въззивна жалба на същите жалбоподатели срещу решение на РС Варна , ХІV с-в, по гр.д. 16536/2010 г., което им е връчено на 27.03.2015 год.

ОС е приел, че жалбата е просрочена, тъй като срокът за обжалване е изтекъл на 10.04.2015 год., петък, а жалбата е подадена на 14.04.2015 год.

След справка съдът установи, че неработни дни около Великден са били тези от 10.04.2015 год. до 13.04.2015 год. включително. Като са подали жалбата в първия работен ден след Великденските празници, въззивниците са спазили законоустановения двуседмичен срок от връчване на първоинстанционното решение за обжалването му. Не е било налице основание за прекратяване на производството по въззивната жалба, поради просрочие.

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Претендираните разноски не следва да се присъждат, тъй като производството е за делба и намира приложение специалната норма на чл. 355 ГПК – разноски не се дължат преди окончателното приключвне на производството за делба.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2115/16.06.2015 г. по в.гр.д. 1731/2015 год. на ВОС И ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от ОС Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: