ОПРЕДЕЛЕНИЕ 550

гр. Варна, 09.09..2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                           ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 453/16г., намира следното:

Производството пред настоящия съд се развива по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от В.П.Г. от гр. Варна чрез адв. С. Ив. С. *** против разпореждане № 5426/28.06.16г. по в.гр.д. № 3433/15г. на ВОС, с което е върната подадената от жалбоподателката частна жалба вх. № 15377/30.05.16г. срещу определение № 1259/16.05.16г. по същото въззивно дело. В частната жалба се твърди, че страната своевременно на 17.06.16г. е изпълнила дадените от съда указания за отстраняване нередовностите на частната жалба, представяйки съответен брой преписи от частната жалба за насрещните страни, както и заплащайки дължимата ДТ. Претендира се отмяна на разпореждането и връщане на делото на ВОС за извършване на съответните съдопроизводствени действия по въззивното дело.

В предвидения срок не е постъпил отговор от насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С определение № 1259/16.05.16г. по в.гр.д. № 3433/15г. ВОС е изменил на осн. чл. 248 от ГПК постановеното по делото решение № 304/08.03.16г. в частта му за разноските, осъждайки жалбоподателката В. П. Г. и Ж. П. И. да заплатят на насрещната страна Н.С.К. допълнително сумата от 2856.67лв., представляваща разликата между присъдените с решението разноски от 1150лв. до пълния им дължим размер от 4006.67лв., на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК.

С подадената в срок частна жалба вх. № 15377/30.05.16г. В. П. Г. е обжалвала това определение, излагайки оплакванията си и претендирайки от ВКС същото да бъде отменено. С разпореждане № 4672/01.065.16г. съдът е оставил без движение частната жалба, указвайки на страната в 1-седмичен срок от съобщението да представи препис от ЧЖ за връчване на насрещните страни, както и да представи доказателства за внесена ДТ по сметка на ВАпС в размер на 15лв. Съобщението е връчено на страната чрез адв. С. на 13.06.16г. На 17.06.16г. адв. С. като пълномощник на В. Г. е уведомил съда с молба с вх. № 17424, че представя вносна бележка за платена ДТ и преписи от ЧЖ за насрещните страни /л. 68/. Преписите от частната жалба са приложени на л. 66 и 67 от делото на ВОС, а вносната бележка за внесена ДТ в размер на 15лв. от дата 17.06.16г. е приложена на л. 69.

При това положение следва да се приеме, че страната своевременно е изпълнила указанията на съда и е отстранила нередовностите на частната жалба, поради което обжалваното разпореждане следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за извършване на следващите се действия по администриране на постъпилите по делото жалби.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 5426/28.06.16г. по в.гр.д. № 3433/15г. на ВОС, с което е върната подадената от В.П.Г. от гр. Варна частна жалба вх. № 15377/30.05.16г. срещу определение № 1259/16.05.16г. по същото въззивно дело. И ВРЪЩА делото на ВОС за извършване на следващите се действия по администриране и изпращане на постъпилите по делото жалби. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: