О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №554

 

Гр. Варна, 29.09.2017 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на 29.09  през две хиляди и седемнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

                   ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 453 по описа за 2017 г.:

 

 

Производството е по реда на чл. 122  ГПК, образувано  след повдигане на СПОР за подсъдност от РС Шумен с определение от 15.09.2017 год. по гр.д. 2761/2017 год. на РС Шумен между ОС Шумен и РС Шумен по искове с правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД за сума от 14000 щ.д., образувано първоначално в гр.д. 4699/2017 год. на СГС, изпратено по подсъдност на ШОС, който е прекратила делото и го е изпратил по подсъдност на РС.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

Предявеният иск е с цена от 14000 щ.д., чиято левова равностойност към подаване на исковата молба е била 25051,74 лв., а към момента на образуване на делото в ШОС стойността на сумата по актуалния курс на щ.д. е паднала под 25000 лв., което е мотивирало ОС да приеме, че делото не му е родово подсъдно.

Съобразно чл. 104 т. 4 ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с някои некасаещи спора изключения. Цената на иска се определя от материалния интерес, в случая претендираната сума – чл. 69, ал.1, т.1 ГПК. Спорът произтича от това, че търсената сума е в чужда валута, чийто курс спрямо лева варира във времето.

За определяне на родовата подсъдност, обаче, меродавен е моментът на образуване на исковата молба и всички последващи промени в курса на щ.д. не са релевантни по делото и не са основание то да се прехвърля между съдилищата при всяка промяна във валутния курс.

В този смисъл са две ТР на ВКС - ТР № 8/31.10.2012 г. на ОСГК и ТР № 3/2014 на ОСГКТ на ВКС, в последното от които е дадено следното разрешение: „релевантен момент за определяне на цената на иска е моментът на неговото предявяване, а промяната на данъчната оценка на имота, представена при завеждане на исковата молба, не води нито до промяна в цената на иска, нито до промяна на определената родова подсъдност“. По аргумент от посоченото този цитат, и промяната във валутния курс не води до промяна в родовата подсъдност.

Делото е подсъдно на ОС Шумен и на него следва да се изпрати.

Водим от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ на осн. чл. 122 ГПК между ОС и РС Шумен, от РС Шумен с определение от 15.09.2017 год. по гр.д. 2761/2017 год. на РС Шумен между ОС Шумен и РС Шумен по искове с правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД за сума от 14000 щ.д., образувано първоначално в гр.д. 4699/2017 год. на СГС, изпратено по подсъдност на ШОС, който е прекратила делото и го е изпратил по подсъдност на РС, определя за компетентен ОС Шумен, на когото да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: