О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

628/18.09.2015г.

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18 .09.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№454/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Софконсулт”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя Д.К.Х., против определение №2518/13.07.2015г., поста- новено по в.гр.д.№1911/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото, е прекратено.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Юробанк България”АД, гр.София в подадения пис -мен отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1911/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№10851/06.04.2015г., подадена от „Софконсулт”ООД против дейс- твие на ЧСИ Станимира Данова, рег.№718, с район на действие ВОС, по изп. дело №20127180403558: Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.03.2015г., с което е възложен на „Имо Пропърти Инвестмънтс София”ЕАД, гр.София недвижим имот, находящ се в гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2569.60.7.3 по КККР на гр.Варна.

Съдът констатира, че с решение №1028/27.05.2015г., постановено по в.гр.д. №1461/15г. по описа на ВОС, гр.о., влязло в сила на датата на постановяването му, е оставена без уважение подадената от „Софконсулт”ООД жалба вх. № 3784/06.04.2015г. против действие на Станимира Данова, рег.№718, с район на действие ВОС, по изп. дело №20127180403558, като е потвърдено обжалва -ното действие: Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.03.2015г., с което е възложен на „Имо Пропърти Инвестмънтс София”ЕАД недвижим имот, находящ се в гр.Варна, к.к.”Св.Св.Константин и Елена”, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2469.60.7.3 по КККР на гр. Варна.В мотивите на решението си съдът е обсъждал посочените в жалбата доводи, идентични с тези, посочени в жалбата, инициирала производството в.гр.д.№1911/15г. по описа на ВОС, гр.о.

Против изготвеното от ЧСИ постановление за възлагане на гореописания недвижим имот жалбоподателят е подал на една и съща дата две жалби. Първата пред ЧСИ - тази с вх.№3784/06.04.2015г., а втората пред ВОС - тази с вх.№10851/06.04.2015г.Образуваното по втората жалба производство пред ВОС-в.гр.д.№1077/15г. е било прекратено и жалбата изпратена на ЧСИ за администриране.След администрирането й е изпратена от ЧСИ на ВОС и по нея е образувано в.гр.д.№1911/15г.Първата подадена жалба-тази с вх.№3784/ 06.04.2015г. също след администриране е изпратена от ЧСИ на ВОС и по нея е образувано в.гр.д.№1461/15г., по което съдът се е произнесъл с решение от 27.05.2015г.След като е постановено влязло в сила решение по една от подаде -ните от „Софконсулт”ООД идентични жалби против посоченото действие страните са обвързани от него, като производството по другата подадена жалба против същото действие е недопустимо и подлежи на прекратяване.При влязло в сила решение между същите страни и за същото искане - отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот, последващите образувани производства по същото искане подлежат на прекратяване.

По изложените съображения съдът приема, че образуваното производство по в.гр.д.№1911/15г. е недопустимо, съответно подлежи на прекратяване.Пред- вид достигане до идентични изводи с тези на ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2518/13.07.2015г., постановено по в.гр.д.№1911/15г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: