ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

574

Гр.Варна,20.09.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20.09.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 454 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 454/2016 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на С. К. В., подадена чрез адв. Б.Б., против разпореждане № 6499/01.08.2016 г. по гр.д. № 2029/2013 г. на ВОС, с което е оставена без движение въззивната й жалба срещу постановеното по същото дело решение № 816/20.06.2016 г. и същата е задължена да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 3 374,42 лв. по описа на Варненския апелативен съд.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалваното разпореждане, като е молила за отмяната му и за връщане на делото за продължаване на производството по администриране на жалбата. Изложила е съображения, че по реда на чл. 83, ал.2 от ГПК е била освободена от заплащането на такси и разноски по производството и към момента не е налице промяна в обстоятелствата, обосновали освобождаването, поради което и съдът е нямал основание да оставя без движение въззивната жалба и да дава указания за заплащане на държавна такса.

Частната жалба е подадена в срок, но доколкото същата е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, същата е недопустима.

С обжалваното разпореждане окръжният съд е оставил без движение въззивната жалба и е дал указания на жалбоподателката да представи документ за внесена държавна такса по делото, като е предупредил същата за връщането на жалбата при неизпълнение на задължението.

Според чл. 274, ал.1 от ГПК /приложима съгл. чл. 279 от ГПК и за разпорежданията на съда/, срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона.

В случая разпореждането, предмет на настоящото производство, е по чл. 262, ал. 1 ГПК към който препраща чл.275, ал.1 от ГПК и не подлежи на обжалване, защото с него нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито попада в случаите, изрично посочени в закона.  С обжалвания акт са дадени указания за поправяне на въззивната жалба. Въпреки, че в мотивите на разпореждането си окръжният съд е посочил наличието на промяна в обстоятелствата, обосновали освобождаването на жалбоподателката от заплащане на такси и разноски по производството, произнасяне с нарочен диспозитив в тази насока липсва.

Затова, предвид необжалваемостта на разпореждането на окръжния съд, частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство - прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на С. К. В., подадена чрез адв. Б.Б., против разпореждане № 6499/01.08.2016 г. по гр.д. № 2029/2013 г. на ВОС и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО  по ч.гр.№ 454/2016 г. на Апелативен съд –Варна.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: