РЕШЕНИЕ

 

95

 

Гр.Варна 30.09.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 30 септември 2019 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                           МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 454  по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на М.Н.М., подадена чрез адв. Г.К., против решение № 190 от 08.08.2019 г., постановено по в.гр.д. № 305/2019 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е оставена без уважение жалбата му с вх. № 466 от 10.07.2019 г. срещу разпределение с протокол от 03.06.2019 г., предявено на 08.07.2019г. по изп. дело № 20183620400032  по описа на ДСИ при СИС при РС – Нови Пазар.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното решение е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за отмяната му, за отмяна и на извършеното разпределение и за връщане на делото на съдебния изпълнител за изготвяне на ново разпределение. Навел е нови възражения за незаконосъобразност на разпределението в частта досежно заделената за привилегирования  взискател „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД сума от 25 581,74лева, представляваща вземане по договор за банков кредит, сключен с трето лице, обезпечен от съделителите с договорна ипотека върху изнесения на публична продан имот.

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез адв. Х. И., е подало писмен отговор, с който е оспорило жалбата и по съображения за правилността на обжалваното решение е молило за неговото потвърждаване.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Производството пред окръжния съд е било образувано по жалба на М.Н.М. срещу разпределение от 08.07.2019 г. по изп. дело № 20183620400032  по описа на ДСИ при СИС при РС – Нови Пазар с оплаквания за незаконосъобразност на разпределението в частта, в която съдебният изпълнител е заделил по сметка на районния съд сумата от  25 581,74 лева в полза на ипотекарния кредитор „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД до представяне на изпълнителен лист, като е изложил съображения, че производството е продължение на делбеното и в него не се присъединяват взискатели, както и е възразил срещу размера й по съображения, че същата е по-висока от сумата на отпуснатия на Н. И. кредит, за обезпечаването на който  двамата съделители са учредили договорна ипотека в полза на банката.

Изпълнителното дело  (№ 20183620400032  по описа на ДСИ при СИС при РС – Нови Пазар) е образувано по молба на жалбоподателя М.Н.М. срещу Д. И. И. въз основа на издаден на 19.04.2018 г. изпълнителен лист по решение по гр.д. № 238/2016г. на РСНП, с което е изнесен на публична продан допуснатия да съдебна делба между М.Н.М. и Д. И. И. при равни квоти по ½ ид.ч. за всеки, недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52009.503.483.3.35, с адрес гр. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Стефан Караджа“ №24, вх. 3, ет. 2, ап. 35, с площ от 64.53 кв.м. Съдебният изпълнител, след справка в Службата по вписвания, е установил вписани върху имота две ипотеки – договорна от 31.07.2007 г. в полза на „Българска пощенска банка“ АД, учредена от двамата съделители за обезпечаване на кредит отпуснат в полза на трето лице – Н. И., подновена на 16.04.2017 г., както и законна такава от 15.09.2017 г. в полза на настоящия жалбоподател М.Н.М. за обезпечаване на вземане от другия съделител. Насрочена е била публична продан на делбения имот, като междувременно с молба от 18.02.2019 г., банката („ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с предишно наименование  „Българска пощенска банка“) е поискала присъединяване по делото, така че получената от продажбата на ипотекирания имот сума до размера първоначално от 22 310,98 лева, а след това и до  25 581,74 лева, включваща главница, лихви и разноски, да й бъде запазена по сметка на съдебния  изпълнител до представяне на изпълнителен лист. Имотът е продаден на публичната продан  (от 21.01. – 21.02.2019 г.) и възложен на купувача за  сумата от 29 485, 77 лева. На 03.06.2019 г. е било изготвено и обжалваното разпределение, според което сумата от 29 485,77 лева е разпределена, както следва: На основание чл. 136 от ЗЗД разноски по изпълнението в полза на М.Н.М. в размер на 315,75лева; на РС – Нови Пазар – 30 лева, за изготвяне на разпределението и 589,72 лева – държавна такса; На данъчната служба, за дължими данъци върху имота от Д. И.– 61,52лева; По сметка РС – Нови пазар е заделена сума в размер на 25581,74лева – за ипотекарния кредитор „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД до представяне на изпълнителен лист и останалата сума в размер на 2907,04 лева е разпределена в полза на жалбоподателя М.Н.М..

Съделителите са ипотекарни длъжници, отговарящи пред банката с имота си за чуждо задължение. Правилно е становището на жалбоподателя, че изнасянето на делбения имот на публична продан, което се осъществява от съдебния изпълнител, е своеобразно продължение на делбата, а не същинско изпълнение. По своя правен характер публичната продан на делбен имот не е изпълнителен способ за събиране на парично вземане чрез насочване изпълнението върху недвижим имот, а начин за осребряване на неподеляемо имущество с цел разпределяне паричната равностойност между съделителите съобразно делбените им квоти. Въпреки това, обаче доколкото продадения на търга имот е бил обременен с ипотека от съделителите в полза на банката, след осребряването му, банката може да насочи изпълнение върху вземането на тези съделители от стойността на дяловете им до размер на вземането. Това и е сторено, като съдебният изпълнител е присъединил ипотекарния кредитор по реда на чл. 459 ГПК и му заделил по сметка на районния съд, до представяне на изпълнителен лист, сумата на обезпеченото вземане (в актуалния й размер) от паричната стойност на дяловете на съделителите – внесена цена на продадения на търга съсобствен имот. Именно защото ипотеката обезпечава не само главницата, но и начислените върху нея лихви, такси и разноски, то заделената по разпределението сума за ипотекарния кредитор е по-висока от размера на отпуснатия кредит по договора за потребителски кредит, като към този момент и до представяне на изпълнителния лист тя съответства само на евентуално дължимата. Ако след представянето на изпълнителния лист се окаже, че заделената за банката от съдебния изпълнител сума е в по – голям размер, тя няма да се предаде, а ще се върне на съделителителя, евентуално - на съделителите,  съобразно правата им.

Наведените в жалбата пред настоящата инстанция оплаквания (за липсата на вписване на прехвърлянето на обезпеченото с договорната ипотека вземане (цесиите), за непротивопоставимостта в този случай на договорната ипотека спрямо третите лица и длъжника и за първа привилегия на вземането му, обезпечено със законната ипотека) срещу разпределението на съдебния изпълнител са нови, заявени са за първи път и не са били предмет на производството пред окръжния съд, поради което не могат да бъдат обсъждани. Независимо от това, само за пълнота следва да бъде посочено, че съдебният изпълнител съблюдава реда на вписванията на ипотеките съобразно официалното удостоверяване на Службата по вписванията, което в случая, видно от приложеното удостоверение с вписана първа и подновена договорна ипотека, той е сторил.

В този смисъл, като е потвърдил обжалваното разпределение, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в жалбата пороци и като правилен следва да бъде потвърден.

Предвид изложеното, Варненският апелативен съд,

 

РЕШИ:

 ПОТВЪРЖДАВА решение № 190 от 08.08.2019 г., постановено по в.гр.д. № 305/2019 г. по описа на Шуменския окръжен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: