ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       №577

 

1809.2019  г.,  гр. Варна

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …18 септември 2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова

                         Мария Маринова   

                        

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 455 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК и е образувано по частна жалба на Т.П.П.  против разпореждане № 247/06.06.2019 г., постановено по в.гр.д. № 42/2019 г. по  описа на Силистренския окръжен съд, с което е върната частната й жалба против разпореждане от 09.04.2019 г., постановено по същото дело.

Жалбоподателката е навела оплаквания за неправилност на обжалваното разпореждане, поради постановяването му в нарушение на процесуалния и на материалния закон, като въпреки непрецизната формулировка, по същество е молила за отмяна на обжалваното разпореждане.

Частната жалба е подадена в срок от страна с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд като неизгодно за нея, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Върнатата с обжалваното разпореждане №247/06.06.2019 г. на окръжния съд  частна жалба вх. № 1305 от 19.04.2019 г. (с посочена в разпореждането дата 13.04.2019 г.) на Т.П. е била насочена срещу неподлежащ на обжалване акт  на съда - разпореждане от 09.04.2019 г. по в.гр.д. № 42/2019 г. по описа на Силистренския окръжен съд, съгласно уточнението на жалбоподателката в „допълнение“ вх.№ 173/04.06.2019 г. С разпореждането от 09.04.2019 г. по в.гр.д.№ 42/2019 г., окръжният съд се е произнесъл по реда на чл. 23 от ГПК по молбата на Т.П. от 05.04.2019 г. в процедура по отвод и е оставил без уважение искането й за отвод на съдия Д.С..

Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК определенията на съда, които подлежат на самостоятелно обжалване пред горестоящия съд, биват две групи - такива, с които се прегражда по-нататъшното развитие на делото, и такива, чиято обжалваемост е изрично предвидена в закона. Определението на съда, с което е оставено без уважение искането за отвод на съдебния състав, не попада в нито една от предвидените в закона хипотези. Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 2 и чл. 23 ГПК, законоустановената процедура за отвод определя като компетентен да се произнесе съответният съдия, респективно съдебният състав, на когото е възложено да разгледа конкретното дело, и изрично законът не определя обжалваемостта на съдебния акт, постановен в процедурата по чл. 22, ал. 2 и чл. 23 ГПК. Определението, постановено по този ред, не е и преграждащо за развитието на делото, поради което самостоятелно не подлежи на инстанционен контрол. Отказът на съда да се отстрани от разглеждане на делото с оглед възможността наличието на някоя от предпоставките на чл. 22, ал. 1 ГПК по отношение на член на съдебния състав да се отрази върху правилността на съдебния акт по съществото на спора, може да бъде проверен при инстанционна проверка на този акт.

Предвид изложеното, частната жалба срещу разпореждането по отвода, като насочена срещу необжалваем акт, е подлежала на връщане, поради което и обжалваното разпореждане на окръжния съд в този смисъл следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 247/06.06.2019 г., постановено по в.гр.д. № 42/2019 г. по  описа на Силистренския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: