Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

140/14.09.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  14.09.2016  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 456/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.К.К. чрез процесуалния му представител адв. П.Т. срещу решение № 656/16.05.2016 год по в.гр.д. № 348/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпределението на постъпили суми, обективирано в протокол от 20.11.2015 год по изп.д. № 20087190400207 на ЧСИ Ст.Я.. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго по същество, с което бъде разпределена в негова полза сумата 7354,38 лв, представляваща привилегировано вземане за направените от него съдебни разноски по иска с правно осн. чл. 422 от ГПК за установяване съществуването на вземането му, след което да се разпредели оставащата сума по съразмерност между него и присъединената взискателка, без прихващане с вземането на последната поради липса на такова изявление от нейна страна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в полза на  А.К.К., като впоследствие към него е присъединено изп.д. № 20117170400754 на ЧСИ Р. Т. с взискател С.Е.М.. До конституирането на присъединения взискател по изпълнителното дело са осъществени следните изпълнителни действия: покана за доброволно изпълнение, вписване на възбрани върху недвижими имоти, собственост на длъжницата, опис и оценка, насрочена е публична продан. По проведената от 08.07.2011 до 08.08.2011 год публична продан на гараж № 2 в гр.Варна, ул.”Беласица”14 имотът е възложен за сума в размер на 23 852,50. Поради недостатъчност на средствата, получени от публичната продан, съдебният изпълнител извършил разпределение, предявено на страните, което не е обжалвано и е влязло в сила. Съгласно това разпределение в полза на първоначалния взискател А.К. е разпределена с предпочитание сумата 7112,51 лв, представляваща разноски по изпълнението, която му е изплатена с пл.нареждане от 15.02.2012 год – на л.203 от изп.д.

При проведената публична продан на втория възбранен имот същият е възложен на присъединената взискателка С.М. за сумата 20800 лв. За разпределение на тази сума съдебният изпълнител издал протокол от 20.11.2015 год, в който отразил сумите, ползващи се с привилегия по реда на чл. 136 от ЗЗД – вземанията на НАП и съразмерна част от таксите, дължими по чл. 26 от ТЗЧСИ. Останалата сума е разпределена между двамата хирографарни взискатели съразмерно, след прихващане на припадащата се част на С.М. срещу вземането й.

Този начин на разпределение е съобразен с реда, установен в чл. 136 от ЗЗД. В първи ред привилегия се нареждат вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, които първоначалният взискател е направил, спрямо останалите кредитори, които се ползват от тези разноски. Привилегированото вземане за разноски е удовлетворено още с първото разпределение по делото и сумата е преведена на взискателя К.. Не се ползват с привилегия съдебните разноски, които той е направил в производството по установяване на вземането си срещу длъжника, защото тези разноски ползват само него, не и присъединените взискатели.

Когато на публичната продан е участвал взискател и вещта е възложена нему, той може да прихване от дължимата срещу стойността й сума такава част от вземането си, каквато му се пада по съразмерност. Такъв е изричния текст на чл. 460 от ГПК. За разлика от материалното прихващане по чл. 104 от ЗЗД, процесуалният закон не изисква изрично изявление, за да настъпи ефектът му. Напротив, когато в наддаването участва взискател, той не внася задатък, ако вземането му надвишава сумата на необходимите задатъци според броя на подадените наддавателни предложения – чл. 489 ал.3 ог ГПК. Когато този взискател бъде обявен за купувач, той не дължи внасяне на цялата предложена цена, а само сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, или сумата, с която цената надхвърля неговото вземане, ако няма други взискатели – чл. 495 от ГПК. Тези разпоредби са в унисон с правото на прихващане, прогласено в чл. 460 от ГПК и то се прилага безусловно, без да е необподимо нарочно изявление за това.

Не съществува спор, че двамата взискатели са от един и същ ред – вземанията им са необезпечени и не се ползват с някоя от привилегиите по чл. 136 от ЗЗД. Затова те се удовлетворяват по съразмерност. При изготвяне на разпределението съдебният изпълнител се е съобразил със закона, а при неговата проверка, извършена след изслушване на съдебно-счетоводна експертиза, съдът е достигнал до същия извод. Постановеното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 656/16.05.2016 год по в.гр.д. № 348/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                          

                   2.