О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

545

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …18. 09.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№456/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.С.С. против определение №1662/15.05.2018г., постановено по в.ч.т.д.№622/18г. по описа на ВОС, т.о., с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№22791/03.04.2018г., подадена от А.С.С. про - тив определение от 20.03.2018г., постановено по гр.д.№12475/17г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата  съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на въззивния съд за продължаване на съдо -производствените действия.

Въззиваемата страна „Водоснабдяване и канализация”ООД, гр.Варна, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.ч.т.д.№622/18г. по описа на ВОС, т.о. е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадената от А.С.С. частна жалба вх. №22791/03.04.2018г. против определение №3228/20.03.2018г., постановено по гр.д. №12475/17г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, с което е прекратено производството по гр.д.№12475/17г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, образувано по предявения от „Водо -снабдяване и канализация”ООД, гр.Варна против А.С.С. иск с пр. осн. чл.415, ал.1 от ГПК, на осн. чл.232 от ГПК поради оттегляне на иска от ищеца.

С обжалваното определение №1662/15.05.2018г., постановено по в.ч.т.д.№622/ 18г. по описа на ВОС, т.о., частната жалба, инициирала производството, е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, тъй като е прието от въззивния съд, че същата е подадена след изтичане на предвидения чл.275, ал.1 от ГПК едноседмичен преклузивен срок за обжалване.Прието е и, че тъй като в частната жалба са въведени и обстоятелства, касаещи молба с пр.осн. чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване на пропуснатия срок за обжалване на определение №3228/20.03. 2018г., то следва след евентуалното му влизане в сила и връщане на делото на първоинстанционния съд, ВРС да даде съответните указания на страната по молбата с пр.осн. чл.64, ал.2 от ГПК и да се произнесе по същата.

За определение №3228/20.03.2018г., постановено по гр.д.№12475/17г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, А.С. е надлежно уведомена на 21.03.2018г.Съобщението е получено от Огнян Стоянов Николов - лице с представено по първоинстанционното дело от А.С. с молба от 12.01.2018г. пълномощно от 23.11.2017г. с нотариално заверен подпис, с което О.Николов е упълномощен да получава всички изпращани до ответницата книжа по делото от името на А.С..Това лице и е получавало всяко от изпратените до момента съобщения на адреса на А.С. по делата/на ВРС и ВОС/ с посочвано качество „пълнолетен близък, който живее на адреса, поел задължението да го предаде на адресата”.

Частната жалба е подадена на 03.04.2018г., т.е. след изтичане на едноседмичния преклузивен срок за обжалване, предвиден в чл.275, ал.1 от ГПК, предвид което е недопустима.Неоснователни са възраженията на страната, че съобщението не следва да се счита за надлежно връчено, защото самото определение №3228/20. 03.2018г. не е било връчено.Определение №3228/20.03.2018г. е надлежно съобщено /срокът за обжалване започва да тече от съобщаването му, а не от връчването му/, видно от съобщението, приложено на л.133 от първоинстанционното дело, в което е изписан пълният текст на диспозитива на определението, както и възможността за неговото обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.Не е въведено изискване да бъде бъдат посочвани в съобщението последиците от про -пускане на едноседмичния срок за обжалване.Всички останали развити от страната съображения в частната жалба/относно късното предаване на съобщението и причините за това късно предаване/ по същество касаят искане за възстановяване на срока за обжалване по реда на чл.64 и сл. от ГПК, по което компетентен да се произнесе първоначално е ВРС, за което и са дадени в определението на ВОС съответни указания. 

По изложените съображения съдът приема, че частната жалба, инициирала производството пред ВОС е била подадена след изтичане на предвидения преклу -зивен срок за обжалване, предвид което образуваното производство по същата подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл обжалвано определение като правилно следва да бъде потвърдено.          

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1662/15.05.2018г., постановено по в.ч.т.д. №622/18г. по описа на ВОС, т.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: