О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№566

Гр. Варна, _11_.10.2013 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __11__ октомври през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                           ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 457 по описа за 2013 г.:

Производството е по реда на чл. 274 вр. чл. 121  ГПК, образувано по въззивна частна жалба на МРР срещу определение № 2216/25.07.2013 год. по гр.д. 3144/2012 год. на ВОС, г.о., в частта му, с която е оставено без уважение искането на МРР, за прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на СГС, на осн. чл. 105 и чл. 108 ГПК. В жалбата се твърди, че не е приложен правилно законът от ОС, а именно чл. 108 ГПК, като не е взето предвид, че главният иск е насочен срещу държавно учреждение, а не срещу Държавата, а от друга страна определящ подсъдността на спора е главният иск, съответно седалището на предпочетения ответник.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от Община Аксаково, в който аргументите на жалбоподателя се оспорват и се поддържа, че е налице хипотезата на чл. 116 ГПК – има двама ответници от различни съдебни райони и ищецът може да избере пред кой съд да предяви претенциите си.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

Пред ВОС са предявени искове по чл. 79 ЗЗД – срещу Министерство на РР, гр. София /посочено като ответник с молба от 31.01.2013 год., вместо Държавата, чрез министъра на финансите, както е по първоначалната искова молба, и конституиран с определение от 15.05.2013 год. на ВОС/, и евентуален иск срещу „Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна, за заплащане на суми, произтичащи от договорни задължения.

Ответникът по исковете МРР гр. София с отговора си от 22.07.2013 год. е направил възражение за подсъдност на спора пред СГС. С обжалвания акт ВОС е оставил без уважение това възражение, като е приел, че исковете са подсъдни на ВОС на осн. чл. 108, ал.2 ГПК и чл. 105 ГПК. 

ВАпС намира, че местно компетентен да се произнесе по предявените претенции е СГС, на когото следва да се изпрати делото.

Приложимата норма към настоящия спор е чл. 108, ал.1 ГПК, съобразно която по искове срещу държавни учреждения, каквото е и МРР, гр. София, споровете са подсъдни на съда, в чийто район е тяхното управление или седалище. Хипотезата на чл. 108, ал.2 ГПК е приложима само по спорове с ответник Държавата като особен правен субект, представлявана по реда на чл. 31 ГПК, не и по отношение на искове срещу ведомства с властнически правомощия, каквито са министерствата.

От друга страна, при евентуално съединени искове чл. 116 ГПК не намира приложение при евентуално съединени претенции, тъй като има един предпочетен ответник, чието седалище определя местната подсъдност на спора – в този смисъл е съдебната практика /освен цитирания в ЧЖ акт може д се посочат и още, напр. Определение № 735 от 21.12.2009 г. на ВКС по ч. т. д. № 687/2009 г., I т. о., ТК/.

Предвид изложеното, ВАпС намира, че спорът е подсъден на СГС, на когото следва да се изпрати делото след отмяна на обжалваното  определение и прекратяване на производството пред ОС.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2216/25.07.2013 год. по гр.д. 3144/2012 год. на ВОС, г.о., в частта му, с която е оставено без уважение искането на МРР, за прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на СГС, на осн. чл. 105 и чл. 108 ГПК, и вместо него постановява:

ОПРЕДЕЛЯ на осн. 121 ГПК за компетентен да се произнесе по исковете на Община Аксаково срещу МРР и „Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна по гр.д. 3144/2012 год. на ВОС СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, на когото следва да се изпрати делото.

ПРЕКРАТЯВА производството пред ВОС, г.о. по гр.д. 3144/2012 год.

Копие от определението за сведение да се изпрати на ОС Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС с ЧЖ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: