О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     № 520          /27.09.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                     ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 458 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във. връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.П.Ч.-А. от гр.Варна срещу определение № 2567/29.08.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2727/2013 година, с което е оставена без разглеждане, поради просрочие, подадената от същото лице жалба срещу постановлението на ЧСИ с рег.№ 716 в КЧСИ за прекратяване на производството по негово изп.д.№ 1573/2012 година. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му, отмяна на  постановлението на ЧСИ и  продължаване на изпълнителните действия, с присъждане на сторените разноски пред двете инстанции.

Насрещната страна”Енерго - про продажби” АД гр.Варна, длъжник по изпълнението, не е изразило становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Изводът на първоинстанционният съд, че подадената до него жалба е просрочена, е неправилен.

 От приложеното към делото на ВОС становище на ЧСИ - л.3-ти е очевидно, че подадената жалба срещу постановлението за прекратяване на изпълнителното производство по горепосоченото дело не е просрочена. Нещо повече, ЧСИ е констатирал нередовност на същата, а това означава че е извършил и проверка по спазването на срока за подаване на жалба и е дал указание за отстраняване на нередовността. Същите са били отстранени в срок и преписката е изпратена на ВОС по компетентност.

Наред с това към частната жалба са приложени доказателства (касови бонове), че жалбоподателката е осъществявал кореспонденцията си с ЧСИ  чрез Български пощи-Варна.Тези доказателства сочат, че кореспондентската пратка (относно жалбата) е предадена за пощенска спедиция на 22.07.2013 година, т.е. в последния ден на срока за обжалване и е заведена в деловодството на ЧСИ на следващия ден 23.07.2013 година.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е основателна, а обжалваното определение следва да се отмени и делото се върне на ВОС за разглеждане по същество на жалбата срещу прекратителното постановление на ЧСИ.

При този изход на делото пред ВАпС , „Енерго-про продажби” АД гр.Варна следва да бъде осъдено да заплати на жалбоподателката разноските само за тази инстанция в размер на 15.00 лева.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ изцяло определение № 2567/29.08.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2727/2013 година и връща делото на същия съд за разглеждане по същество на жалбата на М.П.Ч.-А. срещу постановлението на ЧСИ с рег. № 716 в КЧСИ за прекратяване на производството по негово изп.д.№ 1573/2012 година.

ОСЪЖДА „Енерго - про продажби” АД гр.Варна, ЕИК № 103533691 да заплати на М.П.Ч.-А. от гр.Варна, ЕГН ********** сумата 15.00 (петнадесет) лева разноски.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.