ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

642/01.10.2014 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.10.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 458/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от С. *** чрез процесуалния му представител адв. Б.Ж. срещу определение, постановено в съдебно заседание на 10.07.2014 год по гр.д. № 3392/2013 г на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постъпили са отговори от П.П.С. и от Областен управител гр.Варна, в които се изразява становище за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е участник в производство за делба на процесния имот по гр.д. № 2365/2012 год на Окръжен съд Варна, което е висящо.

Делбеното производство е уредено като особено исково производство в глава 29 от ГПК. В него следва да се разрешат всички въпроси, свързани с това между кои лица и за кои имоти ще се извърши делбата, както и каква е частта на всеки от тях. Първото по делото заседание е крайният срок, до който всеки от участниците в делбата може да повдига спор относно кръга на съсобствениците, признаването или изключването на правата им върху делбените имоти, съответно дяловете им от съсобствеността.

Следователно, разглеждането в отделно производство, заведено след иска за делба, на спорове за установяване или отричане правото на собственост на някоя от страните е преклудирано, респ. процесуално недопустимо. В този смисъл настоящият състав споделя изцяло мотивите на първоинстанционния съд за липсата на правен интерес както от положителния, така и от отрицателния установителен иск за собственост. Постановеното определение, с което производството по делото е прекратено се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено в съдебно заседание на 10.07.2014 год по гр.д. № 3392/2013 г на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.