О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

582…../…27.09.2018 г.

 

гр. Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. 458 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от А.П.В. срещу определение № 2050/09.08.2018 г. по гр.д. № 1596/2018 г. на Окръжен съд – Варна, с което е прекратено производството по делото по иска му срещу Министерство на правосъдието на РБ за обезщетяване на причинените му неимуществени вреди в резултат от изтърпяване на наказание лишаване от свобода в повече с 4 месеца и 8 дни от наложеното му такова с присъда по НОХД № 2421/1996 г. на Районен съд – София. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила, с молба за отмяна и за даване ход на делото.

         На основание чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК не е връчван препис от частната жалба.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството е образувано по иск, предявен от А.П.В. срещу Министерство на правосъдието на РБ с твърдения за претърпени неимуществени вреди в размер на 200 000 лв., изразяващи се в чувство на безпокойство и безсилие, следствие надхвърляне на времето за изпълнението на наложеното наказание с присъда по НОХД № 2421/1996 г. на Районен съд – София.

Претендира се и законна лихва за забава от 12.08.2005 г. до окончателното заплащане на сумата.

С разпореждане № 5107/23.07.2018 г. на ищеца са дадени указания за уточняване на правен интерес за предявяване на иска срещу посочения ответник, адрес на същия, както и за конкретизиране на датата, от която претендира законната лихва за забава.

С молба вх. № 23046/01.08.2018 г. са изложени доводи относно пасивната процесуална легитимация на ответника, свързани с контрола по изпълнение на наказанията.

Доколкото в разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗОДОВ е предвидено, че държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер, следва да се приеме, че същата страна в лицето на Прокуратурата е пасивно легитимирана да отговаря по настоящия иск.

Следователно, соченият ответник Министерство на правосъдието не е пасивно процесуално легитимиран, поради което е налице отрицателна процесуална предпоставка, което обуславя недопустимост на предявения иск.

Предвид горното, обжалваното определение, с което е прекратено производството по делото е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2050/09.08.2018 г. по гр.д. № 1596/2018 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                  2.