ОПРЕДЕЛЕНИЕ 558

гр. Варна,     01.09.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                           ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 459/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от А.С.А. *** чрез адв. Д. К. /съгласно уточнението с молба от 25.06.15г./ против определение № 1839/27.05.15г., постановено по гр.д. № 2468/14г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото. Счита се, че същото е неправилно и незаконосъобразно и се претендира неговата отмяна и продължаване на съдопроизводствените действия. Излага се, че срокът за изпълнение на дадените от съда указания е бил спазен от страната, тъй като изисканите от съда документи са били изпратени своевременно по пощата.

В предвидения срок е постъпил отговор на частната жалба, депозиран от адв. Кр. К. като процесуален представител на насрещната страна. В същия жалбата се счита за основателна и се моли за отмяна на определението на съда.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

С подадената пред ВОС искова молба А.С.А. е предявил против бившата си съпруга В.М.А. и малолетната М.А.С. иск с правно основание чл. 62, ал. 1 от СК за оспорване на бащинството спрямо посоченото дете. Констатирайки, че е налице противоречие в интересите на представляван /малолетната М./ и законен представител /майка й/, съдът е разпоредил ищецът да внесе депозит за възнаграждение на особен представител, който да бъде назначен от съда. Вместо това адв. Д. К. е била упълномощена за процесуален представител по делото и от майката В. и от малолетното дете, действаща чрез законния си представител в лицето на майката. Това недопустимо процесуално представителство на насрещни страни по делото /чл. 43, ал. 3 от ЗА/ е било констатирано от съда едва в открито с.з. на 18.03.15г., когато съдът е оставил без движение производството по делото, давайки възможност на ищеца да внесе сумата от 300лв. като депозит за възнаграждението на особен представител, който да бъде назначен от съда след посочването му от АК-Варна. Указал на малолетното дете чрез неговата майка, че може да бъде представлявано от процесуален представител чрез осъществяване на доброволно представителство /сключване на договор с друг адвокат, различен от адв. Д. К./. Отправено е предупреждение до малолетното дете чрез законния й представител, че при неизпълнение на указанието в 1-седмичен срок, производството по делото ще бъде прекратено.

Законният представител на детето - В. Салиева е посочила, че е упанлномощила адвокат за себе си и за детето, но доказателства за това ще се представят в открито с.з. Съдът с разпореждане от 14.04.15г. е указал на ответната страна да представи доказателства за представителната власт, след което пък е постъпила молба от адв. Д. К. като представител на ищеца за продължаване на дадения срок. С разпореждане от 29.04.15г. съдът е продължил срока с 2 седмици. В посочения срок на 11.05.15г. е била депозирана молба от В.А., с която е отправила искане за ново продължаване на срока. Съдът е продължил срока с 2 седмици на осн. чл. 63 от ГПК с разпореждане от 12.05.15г., за което В.А. е била уведомена отново чрез адв. Д. К. /по телефона на 13.05.15г./.

С молба, депозирана на 26.05.15г. /датата на пощенското клеймо/, но пристигнала в съда на 28.05.15г., майката е представила пълномощно в полза на адв. К.К., изходящо от В. М. А. и М.А.С., включващо и правата по чл. 34, ал. 2 от ГПК. С обжалваното определение от 27.05.15г. съдът е прекратил делото, приемайки, че не са изпълнени указанията му от 18.03.15г.

На първо място следва да се посочи, че прекратяването на съдебното исково производство при хипотезата неизпълнение на указания за осигуряване на надлежно и безпротиворечиво процесуално представителство /поради липсата на абсолютна процесуална предпоставка/, е резултат от даването на надлежни указания на ищеца, които не се изпълняват в определения от съда срок. В случая с протоколното определение от 18.03.15г. е дадено надлежно указание на ищеца за представяне на доказателства за внасяне на депозит за възнаграждението на особен представител, който да се назначи от съда на малолетното дете /разпределяйки разноските съгласно чл. 29, ал. 4, изр. 2 от ГПК и възлагайки ги на ищеца/, но не са му указани последиците от неизпълнението на указанието. Посочване на последиците от неизпълнение на указание е направено за малолетното дете. Това само по себе си не може да породи правомощието на съда при неизпълнение на даденото на ищеца указание да се прекрати производството по делото.

Отделно от горното обаче, ищецът е отправил молба за продължаване на срока за представяне на пълномощно по делото /каквото указание до него не е било давано/, а съдът е продължил дадения срок. След това е продължил още веднъж срока, но по искане на законната представителка на детето. Така продължения срок е изтичал на 26.05.15г. и в същия майката лично и като законен представител е предоставила на съда /изпращайки документите на 26.05.15г. чрез поща/ пълномощно в полза на адв. К.К.. На практика указанието на съда е било изпълнено в срок.

Горното обуславя незаконосъобразността на прекратяването на производството по делото и същото следва да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

В тази връзка първоинстанционният съд следва да прецени дали изобщо е допустимо учредяване на доброволно представителство от законния представител от името на представляваното дете, когато е налице противоречие в интересите между представляван и представител и в тази хипотеза чл. 29, ал. 4 от ГПК постановява назначаването на особен представител от съда.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1839/27.05.15г., постановено по гр.д. № 2468/14г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото И ВРЪЩА ДЕЛОТО на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, вкл. и за извършване на горната преценка по представителството на малолетното дете.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: