ОПРЕДЕЛЕНИЕ №576

гр. Варна, …09...10.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в.ч.гр. дело № 459 по описа за 2017 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Н. Б. М. срещу определение № 607/29.05.2017 г. по гр.д. № 41/2017 г. на ОС Добрич, с което е прекратено производството по делото.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Сочи се, че ИСКЪТ, която е отхвърлен с влязло в сила решение е на различно основание от този, по който производството е прекратено. Иска се отмяна на определението и връщане на делот за разглеждането му по същество.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна З.К.М., който е оспорил доводите в жалбата в писмено становище.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

За да се произнесе по същество, съдът съобрази следното:     

Производството пред ОС Добрич е образувано по предявен иск по чл 55, ал.1 ЗЗД от г-жа М. срещу З.М. за сумата от 20000 евро, заплатена по договор за цесия от 28.03.2013 год. между страните, претендирана и със законна лихва, с твърдения, че договорът е бил подписан от лице, различно от К. П., поради което и не е произвел действие.

Препис от ИМ е връчен на насрещната страна, която го е оспорила.

Съдът е прекратил производството по мотиви, че при същите фактически твърдения и същите страни е водено друго дело, приключило с влязло в сила решение, което е преклудирало претенцията. От ОС е прието, че при предходното разглеждане на делото е заявено различно правно основание на претенцията, но съдът я е квалифицирал като иск за неоснователно обогатяване при начална липса на основание, поради което и делата съвпадали.

Действително, между същите страни и при същите фактически твърдения по гр.д. 425/2016 год. на ОС Добрич е постановено влязло в сила решение, с което е отхвърлен иск за сумата от 20000 евро, дължима поради неоснователно обогатяване, като дадена на ОТПАДНАЛО ОСНОВАНИЕ. С това правно основание искът е докладван и разгледан. ОС е установил по същото дело, че между страните не е бил налице валиден договор, поради което и отпаднало основание няма. Това е послужило като довод за отхвърляне на иска. Съдът е заявил в мотивите си, че сумата е дадена при липса на основание, но тъй като такава претенция не е предявена, тя не е разгледана и по нея произнасяне няма. Произнасяне с влязло в сила решение има по претенция за неоснователно обогатяване на отпаднало основание.

Хипотезите за обезщетение поради неоснователно обогатяване на отпаднало основание и при начална липса на основание са различни. Ето защо и настоящото производство, прекратено от ОС и производството по гр.д. 425/2016 год. са различни по своя предмет. Макар страните и фактическите твърдения частично да съвпадат, различно е заявеното правно основание по делата. По новото дело пред ОС Добрич вече се твърди, и това е докладвано от ОС Добрич в определение от 27.01.2017 год., че между страните не е съществувала валидна облигационна връзка. Такова твърдения в ИМ от 2016 год. няма. Макар ОС в делото от 2016 год. да е заявил в мотивите си, че сумата е дадена при начална липса на основание, той не е квалифицирал иска при сгрешена от страната правна квалификация, а е приел, че дадена от съда и страната правна квалификация „неоснователно обогатяване при отпаднало основание“ всъщност не е доказана като фактически състав, защото е доказан друг фактически състав, за който обаче претенция не е заявена.

Следователно, няма произнасяне по иск между същите страни за същата сума при твърдения за начална липса на основание за получаването й и производството по прекратеното дело е допустимо и следва да продължи.

Предвид гореизложеното, определението е неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото – върнато на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 607/29.05.2017 г. по гр.д. № 41/2017 г. на ОС Добрич и връща делото на ОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: