Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                       №     96    /06.02.2015 година, гр.Варна

 

                                           В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на пети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:И. ЛЕЩЕВ

                                                                                             ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладвано от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 46 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463 от ГПК.

Образувано е по жалба на фондация ”А” гр.София (присъединен взискател) срещу решение №  1185/29.07.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 1742/2014 година, с което е потвърдено разпределение от 16.05.2014 година  на ЧСИ с рег.№ 718 в КЧСИ по изп.д.№ 3/2013 година и изп.д.№ 192/2013 година. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени.

Насрещната страна „И. а. б.” АД гр.София, взискател по изпълнението, изразява станновище за неоснователност на жалбата и моли да се потвърди обжалваното решение.

Останалите страни в изпълнителното производство:”М.г и” ЕООД гр.София (длъжник), „Е. к.” ЕООД гр.София (длъжник), „Ю. м.” АД гр.гр.София (длъжник) и НАП гр.София (присъединен взискател), не са изразили становище по жалбата.

Жалбата е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение, а по съществото на спора приема следното:

По смисъла на чл.460 от ГПК изготвянето на разпределение на постъпилите от изпълнението суми има за цел да удовлетвори предпочитателно и/или по съразмерност кредиторите на длъжника щом сумата не е достатъчна за пълното им удовлетворяване. Това означава, че с разпределението не се променя собствеността върху имотите, които са предмет на публичната продан от ЧСИ. В настоящият случай жалбоподателят и пред ВОС и пред апелативната инстанция обжалва съответно разпределението на ЧСИ, решението на ВОС, но в жалбите не сочи аргументи за нарушаване на привилегиите или на съразмерността, а развива доводи за неправилно приложение на чл.493 от ГПК, в смисъл, че незаконосъобразно ЧСИ е определил вторият от наддавачите-горепосочената банка-кредитора-взискател за купувач от публичната продан на три от апартаментите в процесния имот. По този начин жалбоподателят обжалва акта на разпределение, а цели постигане правния ефект на обжалване на постановленията за възлагане на същите имоти без предмет на обжалване да са самите постановления за възлагане.

От друга страна, по смисъла на чл.435, ал.3 от ГПК взискателят - наддавач, какъвто е бил и жалбоподателят за процесните апартаменти, за да постигне евентуално отмяна на възлагането поради причина, че имотите не са възложени по най-високата предложена цена, е имал право да обжалва постановленията за възлагане, а не изготвеното разпределение на сумите от продажбите. В този смисъл обжалването на решението на ВОС, с което е потвърдено направеното от ЧСИ разпределение е без основание и апелативната инстанция няма какво да проверява, няма конкретни оплаквания за самото разпределение. Това  обжалване не рефлектира върху постановленията за възлагане и поради това жалбата пред ВАпС се явява неоснователна.

По изложените съображения обжалваното решение следва да се потвърди.

При този изход на делото разноски не се присъждат, тъй-като такива не са поискани от банката.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1185/29.07.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 1742/2014 година.

Решението е окончателно.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                               2.