Р Е Ш Е Н И Е

46

гр. Варна,  10.04.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на осми март през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

Прокурор Станислав Андонов,

Като разгледа докладваното от съдия Христова

В. гр. д. № 46 по описа за 2017-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на М.Р.М., С.Г.М. и Д.М.М., срещу решение № 1301/28.10.2016 год. по гр.д. 1798/2013 год. на ОС Варна, с което се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по иск предявен от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО, /КОНПИ/ на основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 в вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ от М.Р.М. и С.Г.М. следното имущество:

1. Апартамент № 124 /сто двадесет и четири/, находящ се в жилищна сграда в град Варна, ул."Отец Паисий", блок 9 /девет/, вход 44 /четиридесет и четири/, етаж 8 /осем/, състоящ се от: три стаи, кухня-трапезария, баня, тоалет, дрешник, балкони и входно антре, със застроена площ 87,35 /осемдесет и седем кв.м. и тридесет и пет кв.см./, при граници: от две страни ап. № 123, жилища от вход 42 и двор, ул."Отец Паисий", стълбище, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 28 /двадесет и осем/, с полезна площ 4,13 /четири кв.м. и тринадесет кв.см./, при граници: изба № 27, двор, изба № 29, коридор, както и 0,7595% /нула цяло и седем хиляди пестотин деветдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, попадащо в кв.486 /четиристотин осемдесет и шест/, по плана на 13 /тринадесети/ микрорайон на град Варна, закупен с Нотариален акт № 97, том III, вх.регод. № 3459, дело № 468/29.04.2008 год. с пазарна стойност на имота към момента на придобиване в размер на 123 083 лева.

2. Лек автомобил "БМВ" модел "725ТДС", ДК № В 4446 СТ, рама № WBAGE01Q80DH81020, дата на първа регистрация 25.03.1996 год., закупен с договор за покупко-продажба на МПС от 25.03.2005 год. с пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 16 000 лева.

3. Следните суми: Сумата от 15 000 лева, представляваща внесена сума на 17.09.2003 год. от С.Г.М. по банкова сметка № 4003001815, IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 19.09.2003 год. от С.Г.М. по банкова сметка *** *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 18 000 лева, представляваща внесена сума на 06.10.2003 год. от С.Г.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 3 000 лева, представляваща внесена сума на 15.10.2003 год. от С.Г.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 24.10.2003 год. от С.Г.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 3 501 лева, представляваща внесена сума на 01.12.2003 год. от С.Г.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 05.12.2003 год. от С.Г.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 19.12.2003 год. от М.Р.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 4 000 лева, представляваща внесена сума на 28.01.2004 год. от М.Р.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД

Сумата от 4 500 лева, представляваща внесена сума на 06.02.2004 год. от С.Г.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 4 500 лева, представляваща внесена сума на 16.02.2004 год. от М.Р.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 7 000 лева, представляваща внесена сума на 26.02.2004 год. от М.Р.М. по банкова сметка № IBAN *** "Корпоративна търговска банка" АД;

Сумата от 5 000 лева, представляваща внесена сума на 04.02.2006 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 03.01.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 5 000 лева, представляваща внесена сума на 16.01.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 26.03.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 1 000 лева, представляваща внесена сума на 05.04.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 5 000 лева, представляваща внесена сума на 20.04.2007 год. от С.Г.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 3 000 лева, представляваща внесена сума на 11.10.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД

Сумата от 1 000 лева, представляваща внесена сума на 16.10.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 3 000 лева, представляваща внесена сума на 17.10.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 7 000 лева, представляваща внесена сума на 22.10.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 1 000 лева, представляваща внесена сума на 24.10.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 5 000 лева, представляваща внесена сума на 16.11.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 5 000 лева, представляваща внесена сума на 04.12.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 7 000 лева, представляваща внесена сума на 13.12.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 17.12.2007 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 21.12.2007 год. от С.Г.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 3 000 лева, представляваща внесена сума на 18.01.2008 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 22.01.2008 год. от С.Г.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 2 000 лева, представляваща внесена сума на 23.01.2008 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 5 000 лева, представляваща внесена сума на 20.02.2008 год. от С.Г.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 4 000 лева, представляваща внесена сума на 21.02.2008 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

Сумата от 20 000 лева, представляваща внесена сума на 22.07.2008 год. от М.Р.М. по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в "Българо-Американска кредитна банка" АД;

На основание чл.9 и чл. 10 във връзка чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ - от М.Р.М. и С.Г.М.:

Сумата от 20 850,95 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 06.04.2011 год.;

Сумата от 4 736 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 15.04.2011 год.;

Сумата от 11 830,90 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 14.06.2011 год.;

Сумата от 807,62 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 22.07.2011 год.

Сумата от 15 225,75 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 05.08.2011 год.;

4. ОТНЕМА се В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по предявения от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО, против М.Р.М. и С.Г.М., на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ  в вр. чл.9 и чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, от ответниците М.Р.М. и С.Г.М. сумата от 4 400 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Сеат" модел "Ибиза", ДК № В 7606 СС, рама № VSSZZZ6KZTR102544, дата на първа регистрация: 02.01.1996 год., продаден с договор за покупко-продажба от 14.04.2003 год., като е ОТХВЪРЛЕН предявеният иск в останалата му част за сумата над 4 400, до претендирания размер от  5000 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.;

5. ОТНЕМА се В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по предявения от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО, наименованието променено на /КОНПИ/ Дв. бр. 38/08.05.2012 год. сила от 19.11.2012 год., иск с правно основанине основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ  в вр. чл.8 във връзка с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ от ответника Д.М.М., следното имущество: Лек автомобил "Фолксваген" модел "Поло", ДК № В 4446 КН, рама № WVWZZZ9NZ7D044013, двигател № BUD175310, дата на първа регистрация: 28.02.2007 год.,закупен с договор за покупко-продажба на МПС от 09.08.2012 год. с пазарна стойност към момента на придобиване в размер на 8 500 лева.;

ОСЪДЕНИ СА М.Р.М. и С.Г.М. да заплатят на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ направените разноски, съразмерно с уважения иск в размер на 13 442 лева.; ОСЪДЕНА е Д.М.М., да заплати на Комисия за отнемане на незаконно придобито имушество /КОНПИ/, направените в настоящото производство разноски съразмерно с уважения против нея иск в размер на 320 лева.

Във въззивната жалба, подадена срещу решението в осъдителната му част, се излага, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че съдът се е произнесъл без да кредитира събраните по делото гласни и писмени доказателства, установяващи законни източници на средства. Иска се отмяна на решението и отхвърляне на претенцията.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна КОНПИ, в който се оспорва жалбата и се поддържа искане за отхвърлянето й.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е с правно основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на КОНПИ против М.Р.М., С.Г.М. и Д.  М.М. и цена на иска 335 254,22 лева. Твърди, се от от доказателствата събрани на проверката се налага извод предвид липсата на законен източник на средствата и наличието на презумпцията на . чл.4, ал.1 от ЗОГЩИППД/отм./, че установеното имущество е придобито от престъпна дейност, доколкото не е достатъчен установения законен източник на доходи по отношение на проверяваното лице.

Предмет на отнемане в исково производство е имущество на стойност 335 354,22 лева, на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество от отв. М.Р.М., за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД /отм./ и §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ. В мотивираното искане е заявен петитум на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, съдът да постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата имущество на обща стойност 335 354,22 лева, придобито от престъпна дейност, от ответниците М. Р. М., С. Г. М., и дъщеря им Д.М., а именно:

На основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ  в вр. чл.9 и чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ - от ответниците М.Р.М. и С. Г. М.:

- Апартамент № 124 /сто двадесет и четири/, находящ се в жилищна сграда в град Варна, ул."Отец Паисий", блок 9 /девет/, вход 44 /четиридесет и четири/, етаж 8 /осем/, състоящ се от: три стаи, кухня-трапезария, баня, тоалет, дрешник, балкони и входно антре, със застроена площ 87,35 /осемдесет и седем кв.м. и тридесет и пет кв.см./, при граници: от две страни ап. № 123, жилища от вход 42 и двор, ул."Отец Паисий", стълбище, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 28 /двадесет и осем/, с полезна площ 4,13 /четири кв.м. и тринадесет кв.см./, при граници: изба № 27, двор, изба № 29, коридор, както и 0,7595% /нула цяло и седем хиляди пестотин деветдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, попадащо в кв.486 /четиристотин осемдесет и шест/, по плана на 13 /тринадесети/ микрорайон на град Варна, закупен с Нотариален акт № 97, том III, вх.регод. № 3459, дело № 468/29.04.2008 год.

Лек автомобил "БМВ" модел "725ТДС", ДК № В 4446 СТ, рама № WBAGE01Q80DH81020, дата на първа регистрация 25.03.1996 год., закупен с договор за покупко-продажба на МПС от 25.03.2005 год.; сумите от банкови сметки, описани по-горе; На основание чл.9 и чл. 10 във връзка чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ - от М.Р.М. и С.Г.М. следните суми: Сумата от 20 850,95 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 06.04.2011 год.; Сумата от 4 736 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 15.04.2011 год.; Сумата от 11 830,90 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 14.06.2011 год.; Сумата от 807,62 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 22.07.2011 год.;Сумата от 15 225,75 лева от продажбата на акции по нареждане за прехвърляне от 05.08.2011 год.; Сумата от 5 000 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Сеат" модел "Ибиза", ДК № В 7606 СС, рама № VSSZZZ6KZTR102544, дата на първа регистрация: 02.01.1996 год., продаден с договор за покупко-продажба от 14.04.2003 год.; На основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ  в вр. чл.8 във връзка с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ от ответника Д. М. М.:

Лек автомобил "Фолксваген" модел "Поло", ДК № В 4446 КН, рама № WVWZZZ9NZ7D044013, двигател № BUD175310, дата на първа регистрация: 28.02.2007 год.,закупен с договор за покупко-продажба на МПС от 09.08.2012 год.

На основание чл.131 ГПК и в срока по чл. 131 ал.1 ГПК, е постъпил писмен отговор на мотивираното предложение от ответниците по делото, с който оспорват мотивираното предложение.

Прокуратура на РБ чрез ВОП в качеството си на контролираща страна не е депозирала писмен отговор, изразила е становище по същество за основателност на иска.

От фактическа страна, не е било спорно, че с Присъда № 8/21.01.2011 год. по НОХД № 1982/2010 год. по описа на Окръжен съд - Варна, влязла в законна сила на 08.02.2011 год., М.Р.М. е признат за виновен в това, че за периода от 15.12.1998 год. до 29.02.2000 год. в гр. Провадия, при условията на продължавано престъпление, като собственик и представляващ на ЕТ "Д. — М.М." гр. Провадия, сам и в съучастие като съизвършител със С. Р.М., избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери, като потвърдил неистина - несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуващи покупки в подадени пред ДП град Провадия при ТДД Варна Справки -декларации по ЗДДС, които се изискват по силата на закон - чл.40 от ЗДДС /действащ към 1998 год./, като отразил стойности по получени доставки и начислил ДДС по сделки, по които е получател, отразени във фактури, по които не са били осъществени сделки, като укритите данъчни задължения по покупките на ЕТ "Д. – М.М." са в размер на общо 2 077 314,80 лв. поради което и на основание чл.257, ал.1 вр. чл.255, ал.1 от НК, му е наложено наказание «Лишаване от свобода» за срок от една година, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от три години.

Престъплението попада в приложното поле на чл.З, ал.1,т.17 от ЗОПДИППД/отм../ /редакцията на ДВ бр. 19/2005 год./

С Решение № 69/13.03.2013 год на КОНПИ срещу ответника М.Р.М. е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

М.М. е бил в брак със С.Г.М. от 18.05.1992 год., като Д.М. е тяхна дъщеря.

КОНПИ е определила проверявания период от 04.06.1988 год. до 04.06.2013 год.

През проверявания период М.Р.М. и С.М., по възмезден начин по време на брака си са придобили слединия недвижим имот:

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 97, том III, вх.регод. № 3459, дело № 468/2008 год. от 29.04.2008 год. чрез покупко-продажба, а именно: АПАРТАМЕНТ № 124, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, ул."Отец Паисий", блок 9, вход 44, етаж 8, състоящ се от: три стаи, кухня-трапезария, баня, тоалет, дрешник, балкони и входно антре, със застроена площ 87,35 кв.м., при граници: от две страни ап. № 123, жилища от вход 42 и двор, ул."Отец Паисий", стълбище, ведно с принадлежащото избено помещение № 28, с полезна площ 4,13 кв.м., при граници: изба № 27, двор, изба № 29, коридор, както и 0,7595% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, попадащо в кв.486, по плана на 13 микрорайон на гр.Варна.

Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 123 083 лева или 559.47 минимални работни заплати.

С Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 98, том III, вх.регод. № 3460, дело № 469/2008 год. от 29.04.2008 год. за обезпечаване на вземането на "Юробанк И Еф Джи България" АД по отпуснат банков кредит в размер на равностойността в швейцарски франкове на 70 000 евро е учредена ипотека върху имота.

През проверявания период М.Р.М. и С. Г. М., са придобили безвъзмездно и отчуждили чрез продажба, следния недевижим имот:

С Договор за доброволна делба на земеделски земи акт 33, том II от 14.06.2002 год. е извършена делба на наследствени недвижими имоти с наследодател Г.Х.С., по силата на който Я.С.С. (леля на С.М.), С.М. и Р. Г. Г. (сестра на С. М.) получават в общ дял и стават собственици на нива, находяща се в землището на с. Млада Гвардия, обл. Варна, в местността "Базъргяна", цялата с площ 15.481 дка, съставляваща парцел № 029 от масив № 012, от която нива четвърта категория за 10.128 дка и трета категория са 5.353 и нива, находяща се в землището на с.Млада Гвардия, обл.Варна, в местността "Батаклък", цялата с площ 3.006 дка, съставляваща парцел № 160 от масив № 003, трета категория.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том IV, per. № 3541, дело № 515/2006 год. от 04.07.2006 год. Я.С., С.М. и Р. Г. продават имота - нива с площ от 3.006 дка на "Сиенит Инвест" ООД за сумата от 721,44 лева, а дела на С.М. (1/4 ид.ч.) -180,36 лева или 1.13 минимална работна заплата.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 71, том IV, per. № 3504, дело № 512/2006 год. от 04.07.2006 год. Я.С., С.М. и Р. Г. продават имота - нива с площ от 15.481 дка на "Ескана" АД за сумата от 3 405 лева., за дела на С.М.(1/4 ид.ч.) - 851,25 лева или 5.32 минимални работни заплати.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 113, том I, per. № 881, дело №104/2005 год. от 28.02.2005 год. И.П. Ц. майка на М., и  самият М.Р.М. продават на С.Р.М. (брат на проверяваното лице) следния недвижим имот, придобит по наследство, а именно: И.П. Ц. 4/6 ид.ч. и М. 1/6 ид.ч., общо 5/6 ид.ч. от апартамент № 7, находящ се на трети жилищен етаж в жилищен блок, построен в дворно място, находящо се в гр.Провадия, съставляващо УПИ I-ЖК пл.2905 в кв.57А по плана на града ул."Я.Сакъзов" № 59 вх.А, със застроена площ от 94.03 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещениея, ведно с избено помещение № 7 с площ от 12.40 кв.м., както и 4.7958% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, за сумата от 16 000 лева, за дела на М.  М.- 3 200 лева или 21.33 минимални работни заплати.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 28, том VI, per. № 7667, дело № 379/2011 год. от 17.10.2011 год. С.М., ведно с още няколко физически лица е продавала на "Кристера - Агро" ЕООД своя дял от наследствени земеделски имоти, находящи се в землището на с.Млада Гвардия, община Ветрина, област Варна, а именно: нива в местността "Диви череши" с площ от 0,575 дка, трета категория, съставляваща имот № 002194 по плана за земеразделяне на селото, нива в местността "Батаклък" с площ от 5,999 дка, трета категория, съставляваща имот № 003073 по плана за земеразделяне на селото, нива в местността "Асфалта" с площ от 9,500 дка, трета категория, съставляваща имот № 007143 по плана за земеразделяне на селото, нива в местността "Кючюк мера" с площ от 4,285 дка, трета категория, съставляваща имот № 009009 по плана за земеразделяне на селото, нива в местността "Салкъма" с площ от 10,000 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 014013 по плана за земеразделяне на селото, нива в местността "Базъргяна" с площ от 4,000 дка, трета категория, съставляваща имот № 022120 по плана за земеразделяне на селото, нива в местността "Диви череши" с площ от 17,340 дка, трета и четвърта категория, съставляваща имот № 024075 по плана за земеразделяне на селото, за сумата от 34 121,34 лв. Видно от извлечение на банкова сметка *** "Уникредит Булбанк" АД по сметка на С.М. от "Кристера -Агро" ЕООД е преведена сума - продажна цена в размер на 1 421,72 лева или 5.26 минимални работни заплати.

През проверявания период 04.06.1988 год. до 04.06.2013 год., М.Р.М. е придобил по време на брака и притежава към настоящия момент следното МПС, я именно: Лек автомобил "БМВ" модел "725ТДС", с ДК № В 4446 СТ, рама № WBAGE01080DH81020, двигател 35248403256Т1, дата на първа регистрация 25.03.1996 год., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 25.03.2005 год. за сумата от 2 000 лева. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 16 000 лева или 106.66 минимални работни заплати, а към настоящия момент е 3 900 лева.

През проверявания период С.М. е придобила по време на брака и отчуждила следното МПС, а именно: лек автомобил "Сеат" модел "Ибиза", с ДК № В 7606 СС, рама № VSSZZZ6KZTR102544, дата на първа регистрация 02.01.1996 год., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 22.02.2001 год. за сумата от 500 лева.

С договор за покупко-продажба от 14.04.2003 год. С.М. и М.Р.М. са продали автомобила за сумата от 500 лева. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 6500 лева или 82.28 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е 4 400 лева или 40 минимални работни заплати.

Между "Автотрейд" ООД и С.М. е сключен договор за финансов лизинг № 12/02.03.2007 год. с предмет лек автомобил "Фолксваген" модел "Поло", ДК № В 4446 КН, рама № WVWZZZ9NZ7D044013, двигател № BUD175310, цвят сив, за цена 14 565,05 евро, като извършените плащания по него са, както следва:

за 2007 год. - 7 815,88 лева или 43.42 минимални работни заплати;

за 2008 год. - 5 212,71 лева или 23.69 минимални работни заплати;

за 2009 год. - 5 211,76 лева или 21.71 минимални работни заплати;

за 2010 год. - 5 555,76 лева или 23.15 минимални работни заплати;

за 2011 год. - от м.януари до м.август - 3 482,96 лева или 14.51 минимални работни заплати и от м.септември до м.декември - 1 736,48 лева или 6.43 минимални работни заплати;

за 2012 год. - от м.януари до м.април - 876,42 лева или 3.25 минимални работни заплати и от м.май до м.юли - 1 593,52 лева или 5.49 минимални работни заплати.

Общият размер на заплатената сума по лизинговия договор е 31 485,49 лева или 141.65 минимални работни заплати.

С договор за покупко-продажба на МПС от 09.08.2012 год. "Автотрейд" ООД, действащ чрез пълномощника си С.М. продава посочения по-горе автомобил на Д.  М. за сумата от 1 219,89 лева. Позарната стойност на автомобила към датата на предявяване на иска е в размер на 8500 лева или 27,42 минимални работни заплати.

С.М. е титуляр на следните банкови сметки:

Банкова сметка ***, открита на 25.04.2008 год. - видно от извлечение на банковата сметка, по същата е усвоен кредит в размер на 116 055 щвейцарски франка и са направени вноски за погасяване на кредита.

В „Банка ДСК" ЕАД С.М. е била титуляр на банкова сметка, ***, открита на 20.04.2011 год. и закрита на 26.05.2011 год. - видно от извлечение на банковата сметка по същата е постъпила сума в размер на 117,29 лева от НСИ - Преброяване 2011 год.

Банкова сметка № 7446004, спестовен влог в лева, открит на 01.06.1994 год. Видно от писмо с изх. № 2751/20.06.2012 год., 4451/10.10.2012 год. и 5179/30.11.2012 год.

В „Корпоративна търговска банка" АД, С.М. е била титуляр на спестовен влог в лева, открит на 17.09.2003 год. и закрит на 05.05.2004 год. За периода от 17.09.2003 год. до 12.03.2004 год. от С.М. и М.Р.М. са внесени касово по сметката суми общо в размер на 67 501 лева или 598.49 минимални работни заплати.

В „Инвестбанк" АД, С.М. е титуляр на банкова сметка, ***, открита на 05.07.2006 год. За периода м.ноември 2007 год. - м.януари 2008 год. по сметката са постъпвали работни заплати с работодател "Старки България" ЕООД.

В „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, С. М.е титуляр на следните банкови сметки: разплащателна сметка в евро, открита на 22.06.2010 год. По сметката са внесени суми от С.М. и М.Р. М.за покупка на акции/ценни книжа с бенефициент "Варчев Финанс" ЕООД; разплащателна сметка в лева, открита на 03.12.2007 год. По сметката са постъпвали работни заплати и парични обезщетения за безработица. В „Банка Пиреос България" АД, М.Р.М. е титуляр на спестовен влог в лева, открит на 04.04.2005 год. По сметката има движение на парични средства. В тази банка С.М. е титуляр на разплащателна сметка в лева, открита на 06.04.2009 год. По сметката са изплащани лизингови вноски по Договор за финансов лизинг № 12/02.03.2007 год. с „Автотрейд" ООД. В „Българо-Американска кредитна банка" АД, С.М. е титуляр на разплащателна сметка в лева, открита на 04.12.2006 год. За периода от 04.12.2006 год. до 22.07.2008 год. от С.М. и М.Р.М. по сметката са направени вноски общо в размер на 92 000 лева или 478.22 минимални работни заплати. Има и разплащателна сметка в щатски долари, открита на 26.04.2004 год.

С Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 98, том III, вх.рег. № 3460, дело № 469/2008 год. от 29.04.2008 год. „Юробанк и Еф Джи България" АД предоставя на М.Р.М. и С.М. кредитен лимит в размер на равностойността в швейцарски франка на 70 000 евро, от които равностойността в швейцарски франка на 29 700 евро за покупка на недвижим имот, а остатъкът в размер на равностойността в швейцарски франка на 40 300 евро се предоставя за текущи нужди. Кредитополучателите дават съгласие и оправомощават банката служебно да преведе сумата от равностойността в швейцарски франка на 36 990 евро по сметка на С.Н.Н. - продавач на имота. Крайният срок за погасяване на кредита е 300 месеца. Видно от извлечение на банкова сметка *** „Юробанк и Еф Джи България" АД кредитът е усвоен на 08.05.2008 год. в размер на 116 055 швейцарски франка, равняващи се на 140 027,32 лева или 636.49 минимални работни заплати, като погасителните вноски по него са, направени за 2008 год. - 5 598,62 швейцарски франка, равняващи се на 7 095,47 лева или 32.25 минимални работни заплати; за 2009 год. - 6 792,73 швейцарски франка, равняващи се на 9 007,54 лева или 37.53 минимални работни заплати; за 2010 год. - 6 698,60 швейцарски франка, равняващи се на 9 720,87 лева или 40.50 минимални работни заплати; за 2011 год. - от м.януари до м.август - 6 385,65 швейцарски франка, равняващи се на 10 132,85 лева или 42.22 минимални работни заплати и от м.септември до м.декември - 5 558,67 швейцарски франка, равняващи се на 9 015,38 лева или 33.39 минимални работни заплати; за 2012 год. - от м.януари до м.април - 3 737,78 швейцарски франка, равняващи се на 6 168,83 лева или 22.85 минимални работни заплати и от м.май до м.септември - 4 819,56 швейцарски франка, равняващи се на 6 378,49 лева или 21.99 минимални работни заплати.

Съгласно погасителния план по кредита за периода м.октомври-м.декември 2012 год. кредитополучателите дължат 2 712,34 швейцарски франка, равняващи се на 4 475,36 лева или 15.43 минимални работни заплати; за периода м.януари-м.май 2013 год. - 4 520,56 швейцарски франка, равняващи се на 7 458,92 лева или 24.06 минимални работни заплати.

Общо погасителни вноски, които ответниците дължат са в размер на 69 453,71 лева или 270.22 минимални работни заплати.

Видно от писмо с изх. № 2512-1/30.01.2013 год. на "Варчев Финанс" ЕООД между ИП "Варчев Финанс" ЕООД и С.М. е бил сключен договор от 21.06.2010 год. за посредничество при сделки с финансови инструменти - покупко-продажба на акции, търгувани на фондовата борса в Истанбул. За целта по банкови сметки на ИП "Варчев Финанс" ЕООД са направени вноски, както следва: на 03.08.2010 год. е направена вноска от М.Р.М. в размер на 8 980 евро, равняващи се на 17 563,35 лева или 73.18 минимални работни заплати; на 17.01.2011 год. е направена вноска от С.М. в размер на 12 000 евро, равняващи се на 23 469,96 лева или 97.79 минимални работни заплати;

Въз основа на сключен договор за периода от 03.08.2010 год. до 28.07.2011 год. инвестиционният посредник е купувал, респ. продавал акции, търгувани на фондовата борса в Истанбул. С нареждания за прехвърляне от ИП "Варчев Финанс" ЕООД по банкова сметка *** С.М. са преведени следните суми от наличните средства за търговия с финансови инструменти: на 06.04.2011 год. - преведена сума от продажба на акции в размер на 20 850,95 лева или 86.88 минимални работни заплати; на 15.04.2011 год. - преведена сума от продажба на акции в размер на 4 736 лева или 19.73 минимални работни заплати; на 14.06.2011 год. - преведена сума от продажба на акции в размер на 11 830,90 лева или 49.29 минимални работни заплати; на 22.07.2011 год. - преведена сума от продажба на акции в размер на 807,62 лева или 3.36 минимални работни заплати; на 05.08.2011 год. - преведена сума от продажба на акции в размер на 15 225,75 лева или 63.44 минимални работни заплати.

За проверявания период М.Р.М. има подавани следните декларации:

За финансовата 1998 год. е подадена годишна данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № Ф176/13.04.1999 год., в която са декларирани доходи от дейност като едноличен търговец в размер на 6 758 000 неденом. лева или 128,40 минимални работни заплати;

За финансовата 1999 год. е подадена годишна данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № Ф1200369/13.03.2000 год., в която са декларирани доходи след данъчно облагане от дейност като едноличен търговец в размер на 14 902 лева или 232,84 минимални работни заплати. Данъчно задължение в размер на 4264,60 лева или 66,63 МРЗ;

За финансовата 2000 год. е подадена годишна данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № Ф1201327/28.04.2001 год., в която са декларирани доходи след данъчно облагане от дейност като едноличен търговец в размер на 4664 лева или 61,91 минимални работни заплати. Данъчно задължение в размер на 944 лева или 12,53 МРЗ.

Видно от подадената от ТД на НАП - Варна справка "Данни за осигуряването" за ответника М.Р.М. се съдържат данни за осигурителен доход по трудови правоотношения, както следва:

За финансовата 2008 год. - 4 550,24 лева или 20.68 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Агро-Сам" ЕООД.

За финансовата 2009 год. - 1 606,82 лева или 6.69 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Агро-Сам" ЕООД.

За финансовата 2010 год. - 1 636,36 лева или 6,82 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Агро-Сам" ЕООД.

За финансовата 2012 год. - от м.януари до м.април - 1 129,55 лева или 4.18 минимални работни заплати и м.май - 350 лева или 1.21 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Агро-Сам" ЕООД.

М.М. има сключен трудов договор с „Агро-Сам" ЕООД от 28.02.2008 год. с основна заплата 580 лева, в последствие променена на 175 лева, длъжност - технически ръководител и уведомление за прекратяване на трудов договор от 07.10.2009 год.; Сключен трудов договор с „Агро-Сам" ЕООД от 29.03.2010 год. с основна заплата 180 лева, длъжност - технически ръководител и уведомление за прекратяване на трудов договор от 01.01.2011 год.; Сключен трудов договор с „Агро-Сам" ЕООД от 24.01.2012 год. с основна заплата 350 лева, длъжност - началник строителен обект и уведомление за прекратяване на трудов договор от 01.06.2012 год.

С.М. няма подавани годишни данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ/чл.50 от ЗДДФЛ.

Видно от подадената от ТД на НАП - Варна справка "Данни за осигуряването" за лицето С.М. се съдържат данни за осигурителен доход по трудови правоотношения, както следва:

За финансовата 1998 год. - 190,25 лева /190 250 неденом. лева/ или 3.71 минимални работни заплати, тип осигурен код 1 „работник или служител" в „Плодконсерв" АД; За финансовата 1999 год. - 552,96 лева или 8.64 минимални работни заплати, тип осигурен код 1 „работник или служител в „Плодконсерв" АД; За финансовата 2000 год. - 366,59 лева или 4,87 МРЗ, код 15 „парично обещетение за безработица", Дирекция „Бюро по труда" град Провадия; За финансовата 2001 год. - 100 лева или 1.15 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Сийборд Инв" АД; За финансовата 2002 год. - 600 лева или 6.00 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Сийборд Инв" АД; За финансовата 2003 год. - 780 лева или 7.09 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител в „Сийборд Инв" АД; За финансовата 2005 год. - 876,37 лева или 5.84 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Стройком 1" ООД; За финансовата 2006 год. - 897,54 лева или 5.61 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Стройком 1" ООД; За финансовата 2007 год. - 1 290 лева или 7.17 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Старки България" ЕООД; За финансовата 2008 год. - 7 927,92 лева или 36.04 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Старки България" ЕООД; За финансовата 2009 год. - 763,55 лева или 3.18. минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Старки България" ЕООД; За финансовата 2011 год. - от м.юли до м.август - 469,43 лева или 1.95 минимални работни заплати и от м.септември до м.октомври - 378,57 лева или 1.40 минимални работни заплати, тип осигурен по код 1 „работник или служител" в „Сам Мишел";.

С.М. има сключени трудови договори със:  „Сийборд Инв" АД от 01.11.2001 год. с основна заплата 130 лева, длъжност - секретар и уведомление за прекратяване на трудов договор от 01.10.2003 год.; „Стройком 1" ООД от 04.08.2005 год. с основна заплата 180 лева, длъжност - секретар и уведомление за прекратяване на трудов договор от 19.05.2006 год.; с „Инвест Балкан Тур" от 09.02.2007 год. с основна заплата 175 лева, длъжност - продавач бизнес услуги и уведомление за прекратяване на трудов договор от 25.07.2007 год.; със „Старки България" ЕООД от 02.11.2007 год. с основна заплата 660 лева, длъжност - технически организатор офис и уведомление за прекратяване на трудов договор от 05.02.2009 год.; с „Витамедикъл" от 27.02.2009 год. с основна заплата 1 100 лева, длъжност - технически организатор офис и уведомление за прекратяване на трудов договор от 01.10.2009 год.; със „Специализирана болница за активно лечение по кардиология" Варна от 06.04.2010 год. с основна заплата 650 лева, длъжност -технически сътрудник и уведомление за прекратяване на трудов договор от 09.07.2010 год.; със „Сам Мишел" ЕООД от 18.07.2011 год. с основна заплата 240 лева, длъжност - офис сътрудник и уведомление за прекратяване на трудов договор от 07.10.2011 год.; със „Сам Мишел" ЕООД - Дентално депо от 07.10.2011 год. с основна заплата 270 лева, длъжност - офис сътрудник и уведомление за прекратяване на трудов договор от 01.06.2012 год.;

Видно от извлечение на банкова сметка *** „Уникредит Булбанк" АД по сметката са постъпили заплати с работодател СБАЛ по Кардиология Варна ЕАД и РФ Света Неделя за 2010 год. в размер на 2 505,27 лева или 10.44 минимални работни заплати. Видно от извлечение на банкова сметка *** „Райфайзенбанк (България)" ЕАД по сметката са постъпили заплати с работодател „Витамедикъл" за 2009 год. в размер на 5 161,53 лева или 21.51 минимални работни заплати. По същата сметка за постъпили и парични обезщетения за безработица за 2010 год. в размер на 1 472,40 лева или 6.13 минимални работни заплати. Видно от извлечение на банкова сметка *** "Банка ДСК" ЕАД на 21.04.2011 год. по сметката е постъпила сума в размер на 117,29 лева или 0.49 минимални работни заплати от Национален статистически институт - Преброяване 2011 год.

Общ осигурителен доход, доход по ГДД, доход от изплатени заплати и получени обезщетения по банкови сметки на проверяваното лице и съпругата му се равнява на 593,95 МРЗ /в.т.ч. преди 1999 год. - 6 948 250 неденом. лева или 132,11 МРЗ и след 1999 год. -53 098,39 лева или 461,84 МРЗ/.

Маринови са осъществили разходи за задгранични пътувания в размер на 40 465,27 лева или 305.29 МРЗ, както следва:

Пътуване на М.Р.М. от 22.05.2000 год. до 23.05.2000 год. /2 дни/ с лек автомобил, излизане от РБ и влизане в РБ през ГКПП Русе Дунав мост, с приети разходи 130 щатски долара, които се равняват на 282,51 лева или 3.77 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. и С.М. от 25.06.2000 год. до 29.06.2000 год. /5 дни/ с лек автомобил, излизане от РБ през ГКПП Калотина шосе и влизане в РБ през ГКПП Видин ферибот, с разходи: 890 щатски долара, които се равняват на 1 866,29 лева или 24.88 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. и С.М. за периода от 24.04.2001 год. до 02.05.2001 год. 19 дни с пътнически самолет, излизане и влизане в РБългария през ГКПП Аерогара София с разход: 1 730 щатски долара, които се равняват на 3 770,85 лева или 44.36 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 25.03.2003 год. до 25.03.2003 год. /1 ден/, излизане от РБ и влизане в РБ през ГКПП Силистра шосе. С разход: 25 щатски долара, които се равняват на 45,73 лева или 0.41 МРЗ.

Пътуване на С.М. и Д.  М. от 02.05.2003 год. до 05.05.2003 год. /4 дни/ с автобус, излизане и влизане в РБългария  през ГКПП Малко Търново, с разходи: 650 щатски долара, които се равняват на 1 142,11 лева или 10.38 МРЗ.

Пътуване на С.М. от 23.11.2003 год. до 25.11.2003 год. /3 дни/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Малко Търново, с разход: 225 щатски долара, които се равняват 369,83 лева или 3.36 МРЗ.

Пътуване на С.М. от 30.04.2004 год. до 26.07.2004 год. /88 дни/ с пътнически самолет, излизане и влизане в РБ през ГКПП Аерогара София, с разход 9 160 щатски долара, които се равняват на 14 995,74 лева или 124.96 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 28.05.2004 год. до 30.05.2004 год. /3 дни/ с пътнически самолет, излизане и влизане в РБ през ГКПП Аерогара София, с разход: 235 щатски долара, които се равняват на 375,32 лева или 3.13 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 19.08.2005 год. до 21.08.2005 год. /3 дни/ с автобус, излизане и влизане в РБ през ГКПП Малко Търново с разходи: 270 щатски долара, които се равняват 433,45 лева или 2.89 МРЗ.

Пътуване на С.М. от 01.12.2005 год. до 01.12.2005 год. /1 ден/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Дунав мост с разходи: 35 евро, които се равняват на 68,45 лева или 0.46 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 04.10.2006 год. до 04.10.2006 год. /1 ден/, пешеходец, излизане и влизане в РБ през ГКПП Силистра шосе с разходи: 35 евро, които се равняват на 68,45 лева или 0.46 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 15.11.2006 год. до 15.11.2006 год. /1 ден/, пешеходец, излизане от РБ и влизане в РБ през ГКПП Силистра шосе с разходи: 35 евро, които се равняват 68,45 лева или 0.46 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 20.11.2006 год. до 20.11.2006 год. /1 ден/, пешеходец, излизане и влизане в РБ през ГКПП Силистра шосе с разход: 35 евро, които се равняват на 68,45 лева или 0.46 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. и С.М. от 29.12.2006 год. до 03.01.2007 год. /6 дни/ с пътнически самолет, излизане и влизане в РБ през ГКПП Аерогара Варна с разходи: 1 720 евро, които се равняват на 3 364,03 лева или 21.02 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. и С.М. от 28.04.2007 год. до 01.05.2007 год. /4 дни/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Малко Търново с разход 780 щатски долара, които се равняват на 1 118,19 лева или 6.21 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. и С.М. от 29.12.2007 год. до 05.01.2008 год. /8 дни/ с пътнически самолет, излизане от РБългария през ГКПП Аерогара Варна и влизане в РБ през ГКПП Аерогара София с разходи: 2 380 евро, които се равняват на 4 654,87 лева или 25.86 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 09.05.2008 год. до 11.05.2008 год. /3 дни/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Малко Търново с разходи: 270 щатски долара, които се равняват 341,62 лева или 1.55 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 04.08.2008 год. до 07.08.2008 год. /4 дни/ с пътнически самолет, излизане и влизане в РБ през ГКПП Аерогара Варна с общи разходи: 530 евро, които се равняват на 1 036,59 лева или 4.71 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. и С.М. от 27.12.2008 год. до 06.01.2009 год. /11 дни/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Малко Търново с разходи: 2 460 щатски долара, които се равняват 3 442,08 лева или 14.34 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 05.02.2009 год. до 07.02.2009 год. /3 дни/ с пътнически самолет, излизане и влизане в РБ през ГКПП Аерогара Варна с разходи: 365 евро, които се равняват на 713,88 лева или 2.97 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 26.02.2009 год. до 28.02.2009 год. /3 дни/ с пътнически самолет, излизане от РБ през ГКПП Аерогара Варна и влизане в РБ през ГКПП Аерогара София с разходи: 365 евро, които се равняват на 713,88 лева или 2.97 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 17.03.2009 год. до 18.03.2009 год. 12 дни/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Гюешево с разходи: 200 евро, които се равняват 391,17 лева или 1.63 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. и С.М. от 05.08.2010 год. до 08.08.2010 год. /4 дни/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Малко Търново с разходи: 780 щатски долара, които се равняват на 1 157,12 лева или 4.82 МРЗ.

Пътуване на М.Р.М. от 29.12.2010 год. до 29.12.2010 год. /1 ден/ с лек автомобил, излизане и влизане в РБ през ГКПП Лесово с разходи: 30 щатски долара, които се равняват на 44,67 лева или 0.19 МРЗ.

За проверявания период М. са изразходвали средства за издръжка съгласно данни от НСИ минималните средства, необходими за издръжка на домакинство с едно лице за периода от 04.06.1988 год. до 17.05.1992 год., на домакинство с две лица за периода от 18.05.1992 год. до 24.05.1992 год., на домакинство с три лица за периода от *** год. до 24.05.2010 год. и на домакинство с две лица за периода от 25.05.2010 год. до 31.05.2013 год.  като общо разходите за издръжка на домакинство на М.Р.М. са в размер на 1 157.66 минимални работни заплати/ в.т.ч. преди 1999 год. - 6 312 467,83 неденом. лева или 507,99 МРЗ и след 1999 год. - 99 795,25 лева или 649,67 МРЗ/.

В декларацията по чл.17 от ЗОПДИППД /отм./ като източници на средства за придобиване на имуществото най-общо М.М. посочва банков кредит и спестявания. За произхода на средствата, внесени по банковите сметки проверяваното лице посочва, че за периода 17.09.2003 год. - 05.05.2004 год. е разполагал със средства, взети на заем в размер на 80 000 лв.; за периода 30.04.2004 год. - 26.07.2004 год. съпругата му е получила възнаграждения в размер на 10 500 щатски долара от заработка в САЩ; заем от частно лице в размер на 50 000 лв. и дарение от спестявания на родителите в размер на 30 000 лв.

От представените към отговора на исковата молба писмени доказателства, се установява, че през проверявания период М.Р.М. е внесъл в страната с валутна митническа декларация от 15.03.1999 год. за внос на пари в брой в размер на 77 500 щатски долара и бордеро от 17.09.1999 год. за обмяна на валута в общ размер 112 220 лв.

Събрани са поделото гласни доказателствени средства, като са разпитани в качеството на свидетели сестрата на С.М.  Р.И., майката и брата на М.М. – С. М..

Според показанията на св. И. С.М. е получила от баща си сумата от 60 000 лева, като не уточнява период, както и сумата от 9 200 лева през 2004 год., която той получил от продажба на апартамент в гр.Провадия. В подкрепа на тези твърдения по делото е представен и приет като доказателства НА № 140 том.ІІІ, рег- № 3199, дело № 504 от 29.09.2004 год. От показанията на свидетелката съдът установява, че ответницата М. е работила в САЩ. В тази насока е представен и задграничен паспорт за нейното пътуване предз 2004 год.

Съдът кредитира показанията на свидетелката само за сумата от 9200 лева, като приход, получени от нейния баща след продажба на апартамент в гр.Провадия. 9200 лв. се равняват на 76,67 МРЗ / ПМС 7/16.01.2004 год.

Съдът не кредитира показанията на свидетеля С.М. относно прихода от на М.М. през 2005 год. в размер на 16 000 лв., тъй като свидетелските показания не са подкрепени от други доказателства по делото, относно тяхната наличност и произход.

Получената сума от продажбата на процесен наследствен имот в размер на 3 200 лв. (подробно описан на стр.4 от МИ) е признат от КОНПИ и е включен в приходната част във всички варианти на ССЕ. В приходната част във всички варианти на ССЕ е включена сумата от 15 000 лв. - получен банков превод в полза на М.  М. от майка му И.Ц., този факт е подкрепен от позанията на св.М..

От изслушаната и прието в съдебно заседание съдебно счетоводна експертиза съдът установи, че през 2010 год. съпрузите М. са закупили дружествени дялове и акции, търгувани от фондовата борса в Истанбул общо 11 300 броя на стойност 14 987.33 евро /29 312.67 лева/ и са продали 1 250 броя на стойност 1 338.54 евро /2 617.96 лева/, посредством борсов посредник „Райфайзен";

През 2011 год. не са закупувани дружествени дялове и акции, търгувани на фондовата борса в Истанбул. Продадени са останалите 10 050 броя акции на стойност 13 455.50 евро /26 316.67 лева/. В резултат на извършените финансови операции се установява резултат загуба /разход/ в размер на 1 531.83 евро /2 996.00 лева/.

Съдът намира, че следва да кредитира заключението на в.л. В. Обретенов -допълнителната ССЕ в нейният Втори вариант, тъй като същата се основава на събраните по делото доказателства.

Съгласно тази експертиза за проверявания период от 05.06.1988 год. до 04.06.2013 год. се установява, че М. са извършили следните разходи по пера (Приложение № 5.2.1. към заключението по ССЕ от 19.09.2016 год.):

Разходи по захранване на банкови сметки в размер на 1 083.11 МРЗ;

Разходи за покупка на недвижим имот в размер на 559.47 МРЗ;

Разходи за покупка на МПС в размер на 218.58 МРЗ;

Разходи за издръжка на домакинство в размер на 1 021.07 МРЗ;

Разходи за придобиване на дружествени дялове и покупка на акции в размер на 293.12 МРЗ;

Разходи по извършени плащания по лизингов договор в размер на 141.21 МРЗ;

Разходи по извършени погасителни вноски по усвоен банков кредит в размер на 216.47 МРЗ;

Разходи за пътувания в чужбина в размер на 112.98 МРЗ.

Общо извършените разходи от ответниците за процесния период възлизат на 3 646.01 МРЗ.

Установените приходи по пера заложени в Приложение № 1.2.1. към заключението по ССЕ от 19.09.2016 год. са както следва:

Доходи от трудови правоотношения на ответника М.  М. в размер на 311.89 МРЗ.

Доходи от трудови правоотношения и изплатени парични обезщетения на С.М. в размер на 229.85 МРЗ.

Приходи от продажба на недвижим имот в размер на 16.00 МРЗ;

Получени банкови кредити в размер на 646.53 МРЗ;

Приходи от продажба на наследствени имоти в размер на 33.05 МРЗ;

Получен банков превод в полза на М.  М. от „Стройсистем" в размер на 20.00 МРЗ;

Получен банков превод в полза на М.  М. от майка му И. Ц. в размер на 62.50 МРЗ.

Общо реализираните приходи от ответниците за процесния период възлизат на 1 319.82 МРЗ.

Крайното салдо, съгласно рекапитулацията на приходите и разходите за проверявания период е отрицателно и възлиза на 2 326.19 МРЗ. Налице е многократно превишаване на разходите на М., в т.ч. на тези, извършени за придобиване на имуществото спрямо получените от тях законни доходи.

В Приложение № 1.2.1. и Приложение № 5.2.1. към заключението към допълнителната ССЕ от 19.09.2016 год. вещото лице е извършило рекапитулация на приходите и разходите на ответниците по години с цел установяване дали към момента на придобиването на всяко едно имущество поотделно ответниците са разполагали с необходимите за това законнополучени средства и по години.

Основните аргументи във въззивната жалба касаят приходната част на заключението на вещото лице и преценката на съда по отношение на събраните гласни доказателства по делото, с които се цели установяването на приходи от дарения и трудова дейност в чужбина на С.М. и на М.  М..

По своя характер възраженията за реализирани приходи от С.М. представляват възражения за наличие на законни източници на средства, чрез които съпругата М. е осъществила принос в придобиване на имуществото.

Тезата на защитата, че С.М. е получила дарение от 60000 лв. от баща си, което е вложила в закупуване на апартамента на страните, не почива на събраните по делото доказателства. Тя се базира само на показанията на св. Р.И., които следва да бъдат ценени въз основа на чл. 172 ГПК. Показанията са в смисъл, че сумата бащата на двете сестри имал от събрани средства за лечение на съпругата му, която починала през 1988 год. в Париж от рак. Твърдението е неясно, логически се базира само на заболяването и неговото скъпо лечение в чужбина, които са безспорни факти. Недоказано е откъде тези средства са влезли в патримониума на бащата на С.М. и как са били съхранявани до 2004 год., когато се твърди даряването им на С.М.. Неубедителни са и показанията, че тези средствата за дадени за закупуване на апартамента в гр.Варна. Същите са предоставени през 2004 год., според свидетелката, а имотът е закупен през 2008 год. Според писмените доказателства по делото заплащането на цената му е станало изцяло със заемни средства - предоставен банков кредит.

Не могат да бъдат кредитирани и показанията на свидетелката И. за приходи на С.М. от работа в чужбина на в размер на 10 000 щатски долари. Пребиваването на С. в чужбина с моряшки паспорт за полагане на труд е взето предвид от експертизата при оправдаване на разходите за пътуването й. Но какъв труд е полагала тя, кой е бил работодателя й, месечното й възнаграждение, това са твъдения, които страната дори не е въвела в процеса, съответно липсват и доказателства за тях. Голото твърдение, че спечелената сума е 10000 щ.д. не е достатъчно за доказване на твърдяния приход от законен източник.

По отношение на показанията на св. С. М., брат на М.М., с тях се цели доказване на два факта: произходът на 112200 лв. от продажба на валута, за които се твърди, че са спечелени пари в Русия и даване на сума за уравнение на дял от апартамент. Според свидетеля, брат му изчезнал, като заминал без да казва на никого. Два пъти се обадил на домашния телефон и впоследствие разбрал, че е в Русия. Върнал се в началото на 1999 год и с доста пари. Според свидетеля, М. през 2005 год. лично му дал 16 000 лв., представляващи парично уравнение на апартамента, в който живее.

Съдът не кредитира поразанията на свидетеля М. по отношение на дохода от продажба на валута от щатски долари в размер на 112 200 лв. За доказване на това обстоятелства в с.з. на 13.05.2015 год. от М. са представени и приети писмени доказателства - валутна митническа декларация от 15.03.1999 год. за внос на валута в брой в размер на 77 500 щатски долара и бордеро от 17.09.1999 год. за обмяна на валута в общ размер 112 220 лв. Действително, сумата е внесена от М. в България през посочения период. Но дали той е собственик на тези пари или техен приносител и най-вече откъде произхождат те, по делото не е доказано.

Показанията на свидетеля С. М. следва да се ценят по чл. 172 ГПК като произхождащи от заинтерисован от изхода на делото свидетел и като неподкрепени с дурги доказателства, а също и доста неясни – в какъв период и от каква дейност са спечелени тези пари не е изяснено.

Следователно, и при преценка на гласните доказателства спрямо останалия доказателствен материал по делото от въззивната инстанция, не се установи да има други приходи от законен източник, които да не са взети предвид от втори вариант на ССЕ.

В жалбата не са изложени съображения относно начина на изчисляване на приходите и разходите / в минимални работни заплати/, нито аргументи относно проверявания период, нито относно връзката на престъплението в незаконно придобитото имущество. Ето защо и въззивният съд не се занимава с тези въпроси.

Мотивираното искане по чл.28 от ЗОПДИППД /отм./ се явява основателно, тъй като са налице всички предпоставки за отнемане на имуществото, обект на исковете: 1. М.М. е осъден за деяния, включени в предметния обхват на чл.З, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, 2. налице е придобито имущество на значителна стойност по смисъла на § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД /над 60 000 лв./, 3. за това имущество не е установен законен източник, предвид отрицателния баланс на законните доходи и разходите на съпрузите Маринови и 4. въз основа на вида на престъпленията и характера и периода на осъществената престъпна дейност (тежки умишлени деяния, които са в състояние да генерират приход), може да се направи основателно за целите на закона предположение за наличие на връзка между имуществото, предмет на отнемане и установената престъпна дейност.

По отношение на иска с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ  в вр. чл.8 във връзка с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ от Д.  М. за отнемане в полза на държавата на лек автомобил "Фолксваген" модел "Поло", ДК № В 4446 КН, рама № WVWZZZ9NZ7D044013, двигател № BUD175310, дата на първа регистрация: 28.02.2007 год., закупен с договор за покупко-продажба на МПС от 09.08.2012 год., този иск също е основателен. Не се установи наличие на отменително основание за решението в тази му част, при положение, че не са променени изводите относно липсата на законни източници на приходи в имуществото на Маринови.

По отношение на иска с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ във връзка с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ  в вр. чл.9 и чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ за сумата от 5 000 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Сеат" модел "Ибиза", ДК № В 7606 СС, рама № VSSZZZ6KZTR102544, дата на първа регистрация: 02.01.1996 год., продаден с договор за покупко-продажба от 14.04.2003 год., следва да се приеме, че искът е основателен по същите съображения до уважения размер на сумата от 5000 лева.

При съвпадане изводите на ОС с тези на въззивната инстанция, решението в обжалваната част следва да бъде ПОТВЪРДЕНО. В останалата му част то е влязло в сила.

Следва да се присъдат разноски на КОНПИ за настоящата инстанция в размер на 450 лв.

Предвид горното , съдът

 

                                     РЕШИ :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1301/28.10.2016 год. по гр.д. 1798/2013 год. на ОС Варна, в частта му, с която се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по искове, предявени от КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУШЕСТВО, /КОНПИ/ срещу М.Р.М., С.Г.М. и Д.М.М., на основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от ЗОПДИППД/отм./ подробно описаното в решението имущество и в частта за разноските.

В отхвърлителната му част решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА М.Р.М., ЕГН **********, С.Г.М., ЕГН **********, и Д.М.М., ЕГН **********, и тримата от гр. Варна, ДА ЗАПЛАТЯТ на КОНПИ общо сумата от 450 лв. разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :