ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Гр.Варна, ... 02.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …..02.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 46 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба вх. № 8108/18.12.2017 г. на Ю.В.А., подадена чрез адв. П. П., против решение № 333 от 13.12.2017 г., постановено по в.гр.д.№ 487/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е отменено изготвеното на 06.07.2017г. по изп.д.№ 20158100400223 по описа на ЧСИ Н.Н., рег.810,район на действие ОС Добрич, Постановление за разпределение на сума по чл.460 от ГПК, предявено на 14.07.2017г., в ЧАСТТА МУ по т.1 и делото е върнато на ЧСИ за изготвяне на ново разпределение с указания при разпределението вземанията за разноски на ЧСИ в размер на общата сума от 1223.85 лв.,да се изключат от реда на привилегированите вземания по чл.136,ал.1,т.1 от ЗЗД, като сумата от 1223.85 лв. да бъде разпределена по съразмерност между присъединените взискатели Ю.В.А., ЕАД „Райфайзенбанк България“ и ЕООД  „Еос Матрикс“.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното решение е неправилно, като незаконосъобразно. Развил е съображения, че с цялата сума от 13 744, 45 лв. е следвало да се удовлетвори изцяло само неговото вземане от длъжника му Г. Р., а не да се разпределя съразмерно между тримата присъединени хирографарни взискатели и в тази насока е навел оплаквания срещу извода на окръжния съд в мотивите на решението за частичната неоснователност на жалбата му. Изложил е, че правилно окръжният съд е отменил постановлението за разпределение за сумите за разноски на ЧСИ по т.1, но неправилно били дадени указания за разпределението на сумата от 1 223,85 лв. между тримата взискатели. Навел е оплаквания и срещу приетата от окръжния съд неоснователност на искането му за присъждане на сторените по делото разноски, като е молил за тяхното присъждане в пълния претендиран размер, евентуално – частично предвид приетата от окръжния съд частична основателност на жалбата му.

Преписи от настоящата жалба са връчени  само на останалите участващи в разпределението взискатели „ЕОС Матрикс“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД, като те не са подали писмени отговори.

Съдът, като се запозна с документите по делото  установи следното:

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалба на  Ю.В.А. срещу изготвеното по изп.д.№ 20158100400223 по описа на ЧСИ Н.Н., рег.810, район на действие ОС Добрич, Постановление за разпределение на сума по чл.460 от ГПК, предявено на 14.07.2017 г., като по съображения за неправилност, жалбоподателят е молил за цялостната му отмяна. Претендирал е и за присъждане на сторените по делото разноски.

В мотивите на решението, окръжния съд е формирал изводи за основателност на жалбата на Ю.А. досежно неправилното разпределение на сумата по т. 1 от разпределението на ЧСИ в размер на  1 223,85 лв., разпределена за вземания за разноски на ЧСИ Н.Н., както и изводи за неоснователност на възражението на жалбоподателя, че със сумата от 13 744.45 лв. по постановлението за разпределение е следвало да се удовлетвори изцяло вземането на Ю.А. (т.е. за неоснователност на жалбата му срещу постановлението на ЧСИ в останалата му част). С диспозитива на решението, съдът е отменил разпределението само в ЧАСТТА МУ по т.1 и е върнал делото на ЧСИ за изготвяне на ново разпределение с указания при изготвяне на разпределението вземанията за разноски на ЧСИ Н.Н., в размер на общата сума от 1223.85 лв., да се изключат от реда на привилегированите вземания по чл.136,ал.1,т.1 от ЗЗД, като сумата от 1223.85 лв. да бъде разпределена по съразмерност между  присъединените взискатели Ю.В.А., ЕАД „Райфайзенбанк България“ и ЕООД  „Еос Матрикс“. В диспозитива на решението липсва произнасяне по жалбата срещу останалата част от постановлението за разпределение на ЧСИ, т.е.  извън сумата по т.1 в размер на 1 223,85 лв. (в която част е отменено постановлението и делото е върнато за ново разпределение), съответно на формираните в мотивите на решението изводи. При това несъответствие между постановения диспозитив на решението и мотивите му, делото следва да бъде върнато на окръжния съд за преценка дали се касае до допусната очевидна фактическа грешка и евентуално за предприемане на действия по отстраняването й в производство по чл. 247 от ГПК.

Настоящата жалба е и нередовна по см. на чл.260, т.4 ГПК, вр. чл. 275 ГПК, предвид липсата на отправено конкретно искане до настоящата инстанция, т.е. какво се иска от апелативния съд, след претендираната отмяна на обжалваното решение на окръжния съд. Тази нередовност на жалбата, окръжният съд следва да отстрани по реда на чл.262 от ГПК, включително и с оглед резултата от евентуално производство по чл. 247 от ГПК.

Освен това настоящата инстанция констатира, че окръжният съд не е връчил препис от решението, както и от настоящата жалба на всички задължителни страни в производството, а именно на длъжниците на участващите в обжалваното разпределение взискатели – на М. В. Б.Г. Т. Р. и Т. Р. Д., поради което с оглед задължението му по чл. 263 ГПК следва да му бъдат дадени указания в този смисъл.

Както бе посочено, в жалбата на Ю.В.А. срещу решението на окръжния съд, се съдържат и оплаквания, че неправилно окръжният съд не е осъдил насрещната страна да му заплати всички разноски, евентуално – част от тях с оглед частичното уважаване на жалбата му, както и искане за присъждането им. В тази част, жалбата има характер на молба по чл. 248 от ГПК за изменение на решението в частта на разноските и подлежи на разглеждане от окръжния съд. Затова, делото следва да бъде върнато на окръжния съд и за произнасяне по молбата по чл. 248 от ГПК.

След изпълнение на указанията, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Предвид изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 46/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд – Добрич: за  преценка необходимостта и евентуално провеждане на производство по чл. 247 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 333 от 13.12.2017 г., постановено по в.гр.д.№ 487/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд; за произнасяне по искането на Ю.В.А. по чл. 248 от ГПК за изменение на решението в частта на разноските, съдържащо се в жалба вх. № 8108/18.12.2017 г. до апелативния съд; - за  връчване на преписи от решението на окръжния съд, както и от жалбата вх. № 8108/18.12.2017 г., подадена от Ю.В.А. до апелативния съд - на длъжниците М. В. Б., Г. Т. Р. и Т.Р. Д.; - за даване на указания на жалбоподатеря за отстраняване на нередовностите в жалбата, съобразно посоченото в мотивите на настоящото определение.

 След изпълнение на горното делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по жалбата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: