Р Е Ш Е Н И Е

17

гр.Варна, 25..02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 .02.2019г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№46/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена от „ПределООД, гр.Бургас, представлявано от управителя Е. ДЛН., жалба против решение №244/23.11.2018г., постановено по в.гр.д.№ 177/18г. по описа на ШОС, гр.о., с което е оставена без уважение подадената от „Предел”ООД жалба в качеството му на длъжник по изп.д.№20167740400340 по описа на ЧСИ Я.ДЛ, рег.№774 и район на действие ОС-Шумен, против протокол за разпределение на събрана сума от 21.03.2018г., с който е извършено разпределение на постъпила сума от публична продан на недвижими имоти в размер на 421 501лв., както и ПределООД осъдено да заплати по сметка на ШОС сумата от 1000лв., деловодни разноски, представляващи изплатени на вещото лице по делото възнаграждение от бюджетните средства на съда.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и поради необоснованост по подробно изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени извършеното от ЧСИ разпределение и се извърши ново разпреде -ление при спазване нормативните изисквания.

В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК въззиваемата страна „Търговска банка Д”АД, гр.София чрез процесуалния си представител адв.Д. Балтакова поддържа становище за нейната неоснователност и моли решението на ШОС да бъде потвърдено.

В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК въззиваемата страна „Каргил България”ЕООД, гр.София чрез процесуалния си представител адв. М.Е. поддържа становище за нейната неоснователност и моли решението на ШОС да бъде потвърдено.

Въззиваемите страни „Веди”ЕООД, гр.Бургас, „Ти Би Ай Банк”ЕАД, гр.София, З. В. С. в качеството му на ЕТ „Здравко Сивов”, гр.Бургас, Община Каолиново и ТД на НАП Бургас, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ШОС е образувано по жалба вх.№3192/03.04.2018г., пода -дена от „Предел”ООД против разпределение, обективирано в протокол от 21.03. 2018г. по изп.д. №20167740400340 по описа на ЧСИ Я.Д., рег.№774 и район на действия ОС-Шумен, предявено на 30.03.2018г.Твърди се, че разпредеде - нието е неправилно предвид следното.Не се установява как са изчислени взема -нията на посочените в разпределението 7 кредитора, като същевременно не е по -сочено вземането на кредитора „Предел ойл”ЕООД, както и на присъединените хирографарни кредитори.Не се установява какъв е размерът на всяка отделна такса, която е включена в общо посочения размер за такси, и какво е основанието за начисляване, както по отношение на тези за взискателите, така и тези за ЧСИ. Разпределението е съставено общо за цената на всички четири имота, предмет на проведената публична продан, без да е ясно дали и за колко имота ще бъде внесена достигнатата цена, като е следвало да се извърши отделно разпределение за цената на всеки от имотите.Неправилно са определени вземанията на НАП, Община Каолиново, „Веди”ЕООД, „Търговска банка Д”АД и „Каргил България”АД. Посочено е вземане на НАП в размер на 516 572, 87лв., дължимо на основание ревизионен акт от 19.11.2014г.Този акт е обявен за нищожен с решение №501/15. 03.2018г., постановено по адм.д.№2832/17г. по описа на АС-Бургас.Посоченото от ЧСИ вземането в полза на община Каолиново не отговаря на задълженията на длъжника, съгласно приложената към жалбата справка, издадена от същата община, както не се установява и дали се включва само данък или и такса битови отпадъци, която същото следва да бъде включена като публично вземане на общината.При определяне вземането на „Каргил България”ЕООД не са съобразени получените от него суми по предходни разпределения.Неправилно не е включена в разпределението и получената сума като задатък от „Ивекс”ЕООД, участвал като купувач на един от имотите и неплатил достигнатата цена.По отношение вземането на „Търговска банка Д”АД не се установява защо по предходното разпределение от 17.05.2017г. материалният интерес е бил 375 192лв., а по настоящото 404 129, 44 лв.Не е ясен и произходът на посочените за възстановяване спрямо него разноски. По отношение вземането на „Веди”ЕООД не е съобразена продажбата на два от имотите, предмет на изпълнение по това дело, от ЧСИ Я. Б. по друго дело.В разпределението е предвидено да се заплати ДДС в размер на 5667, 35лв. върху облагаеми доставки на осн. чл.131 от ЗДДС, като не е отчетено, че длъжникът, собственик на обектите, е дерегистриран по ЗДДС.Претендира се разпределението да бъде отменено и вместо него извършено ново при спазване нормативните изисквания.

В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК „Каргил България”ЕООД чрез процесуалния представител адв.М.Е. поддържа стано- вище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпределение да бъде потвърдено.

В депозирания отговор по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК „Търговска банка Д”АД чрез процесуалния представител адв.Д. Балтакова поддържа стано -вище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпределение да бъде потвърдено.

Въззиваемите страни „Веди”ЕООД, „Ти Би Ай Банк”ЕАД, З. В. С. в качеството му на ЕТ „Здравко Сивов”, Община Каолиново и ТД на НАП Бургас, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Производство по изп.д.№20167740400340 е образувано на 25.08.2016г., след изпращането по искане на взискателя и на осн. чл.427, ал.2, изр.2 от ГПК в редак -ция към ДВ, бр.59/07г., действаща към посочената дата, на изп.д.№20168410406697 по описа на ЧСИ Н.М..Последното е образувано на 15.07.2017г. по молба на „Каргил България”ЕООД против „Предел”ООД въз основа на изп.лист от 05.07. 2016г., издаден по ч.гр.д.№3838/16г. по описа на БРС, с който „Предел”ООД е осъ - дено да заплати на „Каргил България”ЕООД посочените в листа суми.

Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително произ -водство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжника публични вземания съгласно издадени удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.

С молбата за образуване на изп.дело взискателят е насочил принудителното изпълнение и към множество недвижими имота, част от които: 1/ УПИ І-525, 526, 540 с площ от 6333 кв.м., находящ се в с.Браничево, община Каолиново, ведно с изградените в него сгради; 2/  сграда за енергопроизводство /трафопост/ с площ от 20 кв.м., изграден в държавно дворно място, представляващо УПИ І-500 по плана на с.Браничево, община Каолиново; 3/ стопанска постройка-агрегатно помещение с площ от 20 кв.м., изграден в държавно дворно място, представляващо УПИ І-500 по плана на с.Браничево, община Каолиново; 4/ УПИ ІV-521 с площ от 5 190кв.м., находящ се в с.Браничево, община Каолиново; 5/ УПИ І с площ от 1800 кв.м. и УПИ ІІ с площ от 900 кв.м., ведно с изградените в тях сгради и съоръжения, находящи се в с.Пристое, община Каолиново; 6/ УПИ ІІ, кв.48 с площ от 2 850, 50 кв.м., находящ се в гр.Каолиново, ведно с изградените в имота сгради и съоръжения.Възбрана върху тях е вписана на 03.08.2016г.

Предвид насочване на изпълнението и към посочените имоти присъединени на осн.чл.459, ал.2 от ГПК взискатели спрямо изпълнението към тях са „Търговска банка Д”АД с учредена ипотека върху първия от посочените имоти с н.а.№25/26.05. 2014г. за обезпечение вземането й по договор за кредит от 23.05.2014г./към момен -та на учредяване на ипотеката УПИ І-526 и УПИ ІІІ-540 са били самостоятелни, като са обединени с изменение на регулационния план от 2015г./, както и „Ти би ай банк” ЕАД с учредена ипотека върху първия от посочените имоти с н.а.№153/29.01.2016г. за обезпечение вземането й по договор за кредит от 27.01.2016г., както и „Веди” ЕООД с учредена договорна ипотека върху петия и шестия от посочените имоти с н.а., вписан на 01.08.2016г.Предвид насочване на изпълнението и към вземанията на длъжника от ДФ „Земеделие”, присъединени на осн.чл.459, ал.2 от ГПК, вр. чл.10, ал.3 от ЗОЗ взискатели спрямо изпълнението към тези вземания са „Търгов -ска банка Д”АД и „Предел ойл”ЕООД, заложни кредитори по ЗОЗ, вписали в ЦРОЗ пристъпване към изпълнение по реда на чл.32 от ЗОЗ, съответно първият на 22.12. 2016г. и вторият на 21.04.2017г.„Търговска банка Д”АД има вписано пристъпване към изпълнение и към заложените от „Предел”ООД вземания на постъпващите по сметките му в тази банка суми.От своя страна взискателите „Търговска банка Д”АД и „Веди”ЕООД са присъединени и за вземанията си по издадени изп.листи, както следва: „Търговска банка Д”АД за вземането си по изп.лист от 21.03.2017г., издаден по ч.гр.д.№1863/17г. по описа на БРС, с който „Предел”ООД, солидарно с още 6 длъжника, е осъдено да й заплати посочените в листа суми, дължими по договор за кредит от 23.05.2014г., по който изп. лист е образувано изп.д.№ 20177740400108 по описа на ЧСИ Я.Д., както и изп.лист от 20.03.2017г., издаден по ч.гр.д. №1864/17г. по описа на БРС, с който „Предел”ООД, солидарно с още 4 длъжника, е осъдено да й заплати посочените в листа суми, дължими по договор за кредит от 04.07.2016г., по който изп. лист е образувано изп.д.№ 20177740400115 по описа на ЧСИ Я.Д., последното присъединено към изп.д.№20167740400340 с разпореждане на ЧСИ от 26.04.2017г.; „Веди”ЕООД за вземането си по изп.лист от 31.03.2017г., издаден по ч.гр.д.№2088/17г. по описа на БРС, с който „Предел”ООД е осъдено да му заплати посочените в листа суми.Присъединен по реда на чл.456 от ГПК взискател и въз основа на молба от 27.02.2017г. е З. В. С. в качеството му на ЕТ „Здравко Сивов” за вземането си по изп.лист, издаден по ч.гр.д.№5711/16г. по описа на БРС, с който „Предел”ООД е осъдено да му заплати посочените в листа суми, по който изп.лист е образувано изп.д.№ 20167050401011 по описа на ЧСИ И.Б..

Недвижимите имоти по горепосочените шест пункта са описани на 08.02. 2017г.Изготвени са СТЕ от 20.02.2017г. за тяхната оценка, приета от ЧСИ. Насроче -на е и проведена публична продан за всички имоти за периода 17.03.2017г.-17.04. 2017г.С протоколи от 18.04.2017г. за обявяване на постъпили наддавателни пред -ложения и купувач за купувач на имотите по пет от пунктовете е обявен взискателят Веди”ЕООД за предложените от него цени, а по отношения на шестия имот „Веди”ЕООД е обявено за купувач с протокол от 03.05.2017г. на осн. чл.493, ал.2 от ГПК след като първият обявен за купувач не е внесъл предложената от него цена.С протокол от 17.05.2017г. е изготвено разпределение по чл.495 от ГПК/т.к. обявеното за купувач дружество/ е взискател, отменено с влязло в сила решение №211/06.12. 2017г., постановено по в.гр.д.№177/17г. по описа на ШОС като изп.дело е върнато за извършване на ново разпределение при зачитане указанията в мотивите на решението /основно относно установяване на актуалните размери на вземанията на НАП и Община Каолиново/.

Преди извършване на процесното разпределение са представени от „Веди” ЕООД две влезли в сила на 07.02.2018г. постановления за възлагане, издадени по изп.д. №20177750400747 по описа на ЧСИ Я.Б., съгласно които недвижимите имоти по горепосочените пункт 5 и 6 са възложени на „Веди”ЕООД.От постанов -ленията не се установява дали имотите са възложени в изпълнение на вземането му или дружеството е заплащало след разпределение по чл.495 суми на други взискатели, съответно размерът на вземането му не е бил променен.Независимо от изложеното предвид влезлите в сила постановления при извършване на процес -ното разпределение, което също е по реда на чл.495 от ГПК, ЧСИ не е включил в него стойностите на тези имоти, поради което сборът от предложените от „Веди” ЕООД при проведената публична продан за имотите по пункт 1, 2 3 и 4 възлиза на 421 501лв./399 001лв.+1 500лв.+3 000лв.+18 000лв./

Сумата 421 501 лв. е разпределена от ЧСИ както следва: 1/ на осн. чл.131 от ЗДДС сумата от 5 667, 35лв., представляваща ДДС върху облагаемите доставки, която да се заплати в 5 дневен срок от постъпване на сумата по см. на НАП; 2/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД-разноски на взискателите общо 9 656, 06лв., от които: а/ сумата от 6 537, 76лв. за „Каргил България”ЕООД; б/ сумата от 3 044, 30лв. за „Търговска банка Д”АД; в/ сумата от 74лв. за ЕТ „Здравко Сивов”; 3/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД-сумата от 7 130, 31лв. публични вземания за Община Каолиново за имотите; 4/ такси и разноски по т.4, т.13 и т.31 по ТТРЗЧСИ; 5/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД - оставащата сума от 397 800, 49лв. за ипотекарния кредитор „Търговска банка Д”АД.Тъй като всички тези вземания са с предхождащи привилегии спрямо вземането на взискателя и купувач „Веди”ЕООД ЧСИ е посочил, че на осн. чл.495 от ГПК дружеството следва в двуседмичен срок от влизане в сила на разпределението да внесе изцяло предложените от него цени в общ размер от 421 501лв.

В протокола от 21.03.2018г. са посочени от ЧСИ размерите на вземанията на 7-те взискатели.От заключението на ССЕ от 18.09.2018г. на в.л. Д.Д., изслушано пред ШОС, кредитирано от настоящата инстанция като обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, се установяват размерите на вземанията на НАП, Община Каолиново, „Веди”ЕООД, „Търговска банка Д”АД и „Каргил България” АД към датата на разпределение, които съвпадат с тези, посочени от ЧСИ, вкл. при съобразяване на сумите по предходни извършени разпределения, вкл. и за дълга към „Търговска банка Д”АД по изп.д.№ 20177740400115, изплатен чрез разпреде -ляне на суми по заложени вземания.Неоснователно е възражението, че не е вклю -чено като взискател „Предел ойл”ЕООД.Същото е присъденен заложен кредитор, но доколкото не се разпределят суми от заложеното вземане, същият не следва да участва.Неоснователно е и възражението, че не е включена в разпределението сумата от внесения задатък от дружеството „Ивекс”ЕООД, обявен първоначално за купувач на един от имотите и неплатил цената - съгласно обясненията на ЧСИ, т.к. сумата, касае имота по пункт 6, който е продаден на публична продан от друг ЧСИ, то и на дружеството е бил върнат изцяло внесения от него задатък.    

Извършеното разпределение на сумата от 5 667, 35лв. е незаконосъобразно предвид следното.Съгласно нормата на чл.131, ал.1 от ЗДДС в случаите на пуб -лична продан по реда на ГПК и когато собственикът на вещта/в случая длъжникът/ е регистрирано по реда на този закон лице, СИ е длъжен в 5 дневен срок от получаване на пълната цена по продажбата да преведе дължимия данък по сметка на съответната ТД на НАП.  

Приета е по изп.д. ССЕ от 19.04.2017г., даваща заключение за размера на ДДС при продажбата на горепосочените 4 недвижими имота, при която е съобразено за кой от имотите продажбата би била облагаема доставка съобразно разпоредбите на ЗДДС и за кой не.Общо ДДС възлиза на 5 667, 35лв.За освободените доставки е отправено съобщение до длъжника по чл.45, ал.7 от ЗДДС, на което същият не е отговорил.За да се дължи данък, обаче съгласно нормата на чл.131, ал.1 от ЗДДС, е необходимо собственикът длъжник да е регистрирано по ЗДДС лице.При извър -шената служебно справка от съда в интернет страницата на НАП се установява, че „Предел”ООД е дерегистрирано по ЗДДС на 17.08.2017г./пред настоящата инстан -ция е представен и актът за дерегистрация/.След като продажната цена не е запла- щана е ирелеватно дали дружеството е било регистрирано към датата на обявява -нето му за купувач на публичната продан.Същото не дължи ДДС към датата на изготвяне на разпределението.

Сумата от 7 130, 31лв. е правилно разпределена.ЧСИ е изискал двукратно от Община Каолиново справка за дължимите по ЗМДТ данъци за имотите, предмет на проданта.Такива се представени на 18.01.2018г./за 6-те имота/ и 12.03.2018г./за 4-те имота/.От представените такива, придружени с писма от кмета на общината, се установява, че по отношение на 4-те имота, за сумите от които се извършва разпределение, има дължими данък и такса битови отпадъци само по отношение на имота по пункт 1 и те са общо в размер на 6 483, 86лв. към м.03.2018г.Съгласно представената към частната жалба справка за неплатени задължения на „Предел”ООД към 30.03.2018г. дружеството има и други задължения по ЗМДТ за имоти в с.Браничево, посочени само с номера на партиди, без описание.”Предел” ООД е собственик, както и е било собственик на множество различни имоти в с. Браничево извън тези, предмет на публичната продан, по отношение сумите по която се извършва разпределение.От справката/където е видна и партидата на имота по пункт 1, а именно 7704F4913 и задълженията за него/ не се установява същата да касае процесните имоти, извън посочения.С оглед горното и съдът прие- ма, че следва да се зачетат официалните удостоверителни документи, издадени от община Каолиново, съответно сумите, посочени в тях при липса на проведено опровергаване.

Неоснователно е и възражението досежно размера на вземането на държавата. В изисканото и представено удостоверение по чл.191, ал.4 от ДОПК от 28.02.2018г., издадено от ТД на НАП Бургас е посочен размерът на дълга към посочената дата, а именно 500 692, 26лв., която и ЧСИ е зачел.За възраженията си, че голяма част от тази сума касае РА от 19.11.2014г., който е прогласен за нищожен, жалбоподателят не е представил доказателства в производството.При извършена от съда служебна справка от интернет страницата на АС-Бургас се установява, че с решение №501/ 15.03.2018г., постановено по адм.д.№2832/17г. по описа на АС-Бургас, е бил прог -ласен за нищожен РА от 19.11.2014г.Няма данни обаче посоченото решение да е влязло в сила понастоящем.С оглед горното и съдът приема, че следва да бъде зачетен официалният удостоверителен документ, издаден от ТД на НАП Бургас, съответно сумите, посочени в него при липса на проведено опровергаване.

В сумата от 9 656, 06лв., разпределена с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД, ЧСИ е включил разноските, сторени от „Каргил България”ЕООД на стойност 6 537, 76лв., разноските, сторени от „Търговска банка Д”АД на стойност 3 044, 30лв. и разноските, сторени от ЕТ „Здравко Сивов” на стойност 74лв.Съгласно заключе -нието на цитираната ССЕ разноските, сторени от „Каргил България”ЕООД и незплатени при предходни извършени разпределения, възлизат на 6 547, 76лв., а тези от „Търговска банка Д”АД на 3 084, 50лв.Видно от приложените на л.449 и л.450 от изп.дело фактура и сметка, двете от 31.01.2017г., направените от ЕТ „Здравко Сивов” разноски в размер на 74лв. са такси по ТТРЗЧСИ за неговото присъединяване като взискател и изпращане на ПДИ до длъжника, т.е. това не са разноски, сторени за осъществяване на изпълнителния способ, за суми от който се извършва разпределение, поради което и съгласно разрешенията, дадени в т.6 от ТР №2/13 от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, не следва да се включват в разпреде -лението.Така и по отношение сторените разноски от „Търговска банка Д”АД.Видно от ССЕ всички нейни разноски са направени по изп.д.№20177740400108, образу -вано на 31.03.2017г., и нямат никакво касателство към извършената публична продан, за суми по която се извършва разпределение.Тези разноски са свързани с осъществяваните изпълнителни способи по това дело, образувано срещу седем длъжника, съответно касаят проучване на тяхното имущество, налагане на обезпе -чителни мерки/запори и възбрани/ в изпълнителния процес за тяхното имущество, връчване на книжа и съобщения.Разноските, сторени от първоначалния взискател „Каргил България” ЕООД, са свързани с осъществяване на публичната продан-това са такси за налагане на възбрани, за извършване на описи, за извършване на публична продан, както и възнаграждение за в.л. /не е включено адв.възнаг -раждение, т.к. същото е предмет на предходно разпределение/, поради което в разноските с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД следва да се включи само сумата от 6 537, 76лв.

Таксите към ЧСИ в размер от 1 246, 79лв. съгласно посоченото в разпреде - лението са такси по т.4 от ТТРЗЧСИ - за изпращане на призовки и съобщения, по т.13 - за изготвяне и предявяване на разпределението и по т.31-допълнителни разноски.

След разпределяне на сумата от 6 537, 76лв./разноски на първоначалния взискател/, сумата от 7 130, 31лв./вземането на Община Каолиново и такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/, сумата от 1 246, 79лв. /такси и разноски по извършване и предявя -ване на разпределението/ или общо 14 914, 86лв. остава сумата от 406 586, 14лв. От нея 393 388, 66лв. следва да се разпредели на „Търговска банка Д”АД и остатъка от 13 197, 48лв. за такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/с включен ДДС/, изчислена съобразно нормата на чл.26, т.1 от тарифата, а именно част, съответстваща на събраната сума от цялата такса - 13 572, 79лв.Сумата от 393 388, 66лв. се разпределя на „Търговска банка Д”АД на осн. чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД предвид привилегированото й вземане, обезпечено с ипотека върху имота на стойност 399 001лв.За останалите продадени имоти банката няма ипотека, но сумите от тях се разпределят за вземанията с привилегии по чл.136, ал.1, т.1 и т.2 и за такси по т.26 от ТТРЗЧСИ.Предвид изчерпване на сумите не се разпределят такива за следващите взискатели с привилегии, а именно „Ти Би Ай Банк”ЕАД с втора по ред ипотека и НАП.Тъй като „Веди”ЕООД, чието вземане е хирографарно за удовлетво -ряване от посочените имоти, дружеството в двуседмичен срок от влизане в сила на разпределението следва да внесе сумата цялата сума от 421 501лв.  

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първоин -станционния съд, решението на ШОС следва да бъде отменено в частта му, с която жалбата на „Предел”ООД е оставена без уважение, и вместо него постановено друго, с което извършеното от ЧСИ разпределение бъде отменено и вместо него извършено ново в изложения смисъл.Решението на ШОС следва да се потвърди в частта му относно разноските за ССЕ, за които жалбоподателят, който не е страна, освободена от заплащането им, е останал задължен.  

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №244/23.11.2018г., постановено по в.гр.д.№177/18г. по описа на ШОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без уважение подадената от „Пре -дел”ООД жалба в качеството му на длъжник по изп.д.№20167740400340 по описа на ЧСИ Я.Д., рег.№774 и район на действие ОС-Шумен, против протокол за разпределение на събрана сума от 21.03.2018г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ разпределение по изп.д.№20167740400340 по описа на ЧСИ Я. Д., рег.№774 и район на действие ОС-Шумен, обективирано в протокол от 21.03.2018г., предявено на 30.03.2018г., и вместо него ИЗВЪРШВА РАЗПРЕДЕ -ЛЕНИЕ на сумата от 421 501лв. по реда на чл.495 от ГПК, представляваща сбора на сумите 1 500лв., 3 000лв., 18 000лв. и 399 001лв., за които „Веди”ЕООД, присъ -единен взискател по изп.дело, е обявено за купувач на проведена в периода 17.03. 2017г.-17.04.2017г. публична продан на 4 недвижими имота, находящи се в с.Бра -ничево, Община Каолиново: 1/ сумата от 6 537, 76лв. - разноски на първоначалния взискател „Каргил България”ЕООД на осн. чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД/; 2/ сумата от 7 130, 31лв., от която 6 483, 86лв. - за Община Каолиново на осн. чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД и 646, 45лв. за ЧСИ такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/; 3/  сумата от 1 246, 79лв. /такси и разноски по извършване и предявяване на разпределението/ за ЧСИ; 4/ сумата от  393 388, 66лв. - за  „Търговска банка Д”АД/за удовлетворяване на вземането й по изп. лист от 31.03.2017г., издаден по ч.гр.д.№1863/17г. по описа на БРС/ на осн. чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД; 5/ сумата от 13 197, 48лв. - такса по т.26 от ТТРЗЧСИ за ЧСИ.

Предвид изчерпване на сумата от 421 501лв. за привилегировани вземания, взискателят „Веди”ЕООД, чието вземане е хирографарно за удовлетворяване от посочените имоти, следва в двуседмичен срок от влизане в сила на разпределе -нието да внесе по сметката на ЧСИ сумата от 421 501лв.  

ПОТВЪРЖДАВА решение №244/23.11.2018г., постановено по в.гр.д. 177/18г. по описа на ШОС, гр.о., в частта му, с която „ПределООД е осъдено да заплати по сметка на ШОС сумата от 1000лв., деловодни разноски, представляващи изплатени на вещото лице по делото възнаграждение от бюджетните средства на съда.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: