Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 30

гр.Варна, 06.03.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 19.02.2014 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ИВАН ЛЕЩЕВ

 

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 460/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е въззивно, по жалба на „Товаро-разтоварна” ЕООД гр.Девня срещу решение № 1696/25.07.2013 год. по гр.д. № 2095/2012 год на Окръжен съд Варна, с което е отхвърлен предявеният от него срещу В.Г.Т. положителен установителен иск за собственост на осн. чл. 79 ЗС и е осъден да заплати на ответницата разноски в размер на 3800 лв. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението, въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което предявеният иск бъде уважен, с присъждане на разноски за тази инстанция.

В отговора си по жалбата ответната страна е изложила доводи за неоснователност на същата и искане за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

Искът е предявен от „Товаро-разтоварна” ЕООД в качеството му на трето лице по отношение изпълнителното производство по изп.д. № 20128080401767 на ЧСИ с рег.№ 808 и район на действие Окръжен съд Варна, насочено срещу недвижим имот, върху който ищецът претендира самостоятелни права. В този смисъл са въведените в исковата молба фактически твърдения, които налагат извода, че предявеният иск следва да се квалифицира по чл. 440 ГПК. Съгласно ал.2 на цитираната разпоредба искът се предявява срещу взискателя и длъжника.

В хода на производството и по повод частна жалба срещу определение по обезпечаването на иска, Апелативен съд Варна се е произнесъл с определение № 488/16.08.2012 год, в което е посочил правната квалификация и дал указания на първоинстанционния съд за правилното конституиране на страните с оглед разпоредбата на чл. 440 ал.2 от ГПК.

В обявения с определение № 3173/09.11.2012 год доклад по делото съдът е квалифицирал иска като такъв по чл. 79 от ЗС, и въз основа на така приетото правно основание е постановил обжалваното решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че първоинстанционният съд се е произнесъл по непредявен иск, поради което и на осн. чл. 270 ал.3 от ГПК производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а първоинстанционното решение - обезсилено, като делото се върне на същия съд за произнасяне по иска с правно осн. чл. 440 ГПК след конституиране на надлежните страни и правилно разпределение на доказателствената тежест съгласно правилото на чл. 69 от ЗС.

Разноски за тази инстанция не следва да се присъждат, тъй като те ще бъдат разпределени с оглед решаването на спора по същество.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ОБЕЗСИЛВА решение № 1696/25.07.2013 год. по гр.д. № 2095/2012 год на Окръжен съд Варна, гражданско отделение, IX състав и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск правно осн. чл. 440 ГПК след конституиране на надлежните страни.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 460/2013 год на Апелативен съд Варна.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.