ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Варна, № 560/17.09.2014 година

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                       ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                            ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдия Ив. Лещев в.ч.гр.д. № 460 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК и е образувано по частна въззивна жалба вх. рег. № 4160/30.07.2014 г. на П. З.П. и Д.Р.Р., чрез адв. Д.С., срещу определение № 339/10.07.2014 г., постановено по в. гр. дело № 381/2014 г. на Шуменския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от П.З.П., взискател по изп. дело № 572/2010 г. по описа на ДСИ при ШРС жалба срещу действията на държавен съдебен изпълнител – разпореждане за внасяне, от взискателя, на депозит от 80 лв. за вещо лице за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, като недопустима – подадена от ненадлежна страна.

Настоящият състав съобрази, че с настоящата жалба действията на адвокат Д.С., извършени по изпълнителното дело, са потвърдени от Д.Р.Р. с нотариално заверена декларация от 28.07.2014 г., представено е и пълномощно. В този смисъл съдът приема, че жалбоподател и страна в изпълнителния процес е страната, в чиято полза е присъдената издръжка, а именно Д.Р.Р., а не майка й П. З.П., тъй като същата не се явява нейн законен представител /Д.Р. е пълнолетно лице, считано от 08.10.2013 г./.

Не е депозиран писмен отговор от длъжника Р.Й.Р..

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Производството е образувано пред Шуменския окръжен съд по жалба вх. рег. № 1647/16.05.2014 г. на адв. Д.С., като процесуален представител на П. З.П., действаща като майка и законен представител на детето Д.Р.Р., срещу действията на ДСИ – разпореждане за внасяне на депозит от 80 лв. за вещо лице за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза. В жалбата се излага, че депозит не следва да се внася от взискателя, тъй като съгласно чл. 83, ал. 1, т. 2 от ГПК такси и разноски от ищци по искове за издръжка не се дължи, като тази разпоредба се отнася и за изпълнителното производство.

Искането за назначаване на експертиза е отправено до ДСИ от взискателя П. З.П. на 10.12.2013 г. (л. 43 от изп. дело) и е относно изчисляване на размера на законната лихва върху всяка една от дължимите ежемесечни вноски за издръжка на Д.Р.Р.. Длъжникът Р.Й.Р. е представил в изпълнителното производство доказателства, че е изплащал дължимата издръжка.

Окръжният съд е приел жалбата за подадена от ненадлежна страна, тъй като Д.Р. е навършила пълнолетие на 08.10.2013 г., а адв. Д.С. е упълномощен от майката П. З.П., която към датата на подаване на жалбата не е законен представител на детето си, респ. няма процесуалната легитимация да обжалва действията на съдебния изпълнител. Такава има лично страната Д.Р.Р..

При така установеното, съдът прави следните правни изводи:

Видно от разпоредбата на чл. 435, ал. 1 ГПК, взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение.

Преценката дали да бъде назначена експертиза за изчисляване на точния размер на задължението за законна лихва за забава е в правомощията единствено на съдебния - изпълнител и зависи от това дали той има нужда от помощ във връзка със специални знания. Тази преценка, както и разпореждането на СИ за внасяне на депозит, не представляват изпълнително действие, което да подлежи на обжалване от взискателя /друг е въпросът, че спорът е възникнал без основание, тъй като на съдебния изпълнител не са му нужни специални знания за изчисляването на законната лихва, като същата може да бъде изчислена със софтуерен продукт Апис, Сиела и други или чрез безплатни калкулатори в интернет/.

По изложените съображения, жалбата срещу действията на съдебния изпълнител се явява недопустима, а обжалваното определение, макар и по други съображения, е правилно като краен резултат и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 339/10.07.2014 г., постановено по в. гр. дело № 381/2014 г. на Шуменския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                               

       

          2.