ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

590

Гр.Варна, 10. 09.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 10септември, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 460 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано е по две частни жалби против определение № 2352/29.06.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1758/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, както следва: с вх.№ 22296/14.07.2015 г., подадена от А.Г.Б. и с вх. № 22297/14.07.2015 г., подадена от К.М.Р..

Съдът, като се запозна с документите по делото установи следното:

Частната жалба с вх.№ 22296/14.07.2015 г. на А.Г.Б. е недопустима – жалбоподателката не разполага с правен интерес да обжалва определението на окръжния съд, доколкото със същото е приета за недопустима жалбата на К.Р. срещу действията на съдебния изпълнител и е прекратено инициираното от него производство пред окръжния съд. В този смисъл, частната жалба на А.Г.Б. следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство в тази част следва да бъде прекратено.

По отношение на жалбата на К.Р. с вх. № 22297/14.07.2015 г.:

Съдът констатира, че не е изпълнена процедурата по чл. 276 от ГПК - препис от тази жалба да бъде връчен на длъжника А.Г.Б. за отговор в срока. Затова, производството по жалбата на К.Р. също следва да бъде прекратено, като делото в тази част следва да бъде върнато на Окръжен съд Варна за изпълнение на задълженията му по чл. 276 от ГПК. След изпълнение на указанията във връзка с частната жалба на К.Р. и изтичане на срока за отговор от А.Б., жалбата с вх.№ 22297/14.07.2015 г. следва да бъде изпратена отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по нея.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 22296/14.07.2015 г., подадена от А.Г.Б. и ПРЕКРАТЯВА  производството по делото по същата.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 460/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд и в частта по частна жалба вх. № 22297/14.07.2015 г., подадена от К.М.Р. и ВРЪЩА  делото в тази част на Окръжен съд Варна за изпълнение на процедурата по чл. 276 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по тази жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано само от А.Г.Б. в частта, с която е оставена без разглеждане и е прекратено производството по частната й жалба вх. № 22296/14.07.2015 г., пред Върховния касационен съд на РБ, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му.

 

Делото да се прати на Варненския окръжен съд, след влизане в сила на определението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: