Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 126/15.11.2019г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и трети октомври, двехиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

          при участието на секретаря Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 460/19 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от процесуалния представител на КПКОНПИ – София срещу решение № 149/17.06.2019 г. по гр.д.№ 506/16 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е отхвърлен иска по чл.74, ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ /отм./, на стойност 335417 лева, предявен срещу А.М.А. и Е.Е.С.. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване изцяло на иска.

В подаден писмен отговор пълномощникът на ответниците оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното решение.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество срещу А.М.А. и Е.Е.С.,***, по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./, за отнемане по реда на ЗПКОНПИ, с оглед § 5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, на обща стойност 335417лева.

Оспорвайки исковете, ответниците твърдят недоказаност на твърденията за значително несъотвествие между придобитото имущество и нетните им доходи; оспорват начина за определяне на цените на придобитото и отчуждетото имущество; сочат суми от законни източници, представляващи доход по смисъла на закона.

Правилно първоинстанционният съд е приел приложимост на § 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ - започналото по реда на ЗОПДНПИ/отм./, но неприключило производство, продължава по реда на действащия ЗПКОНПИ, а материално-правните отношения се регулират от ЗОПДНПИ/отм./, действащ през периода 19.11.2012 г. - 19.01.2018 г.

Предвид постановено определение № 304/16.07.2018 г. по ч.гр.д.№2224/2018 г. на ВКС на РБ, ІІІ г.о., съдът е приел, че исковете са допустими и подлежащи на разглеждане по същество.

Безспорно е по делото, че ответникът А.М.А. е бил привлечен като обвиняем по ДП № 227/2013 г. на РУП-гр.Каварна за престъпление по чл.213а, ал.2 т.3 и 4, вр. с ал.1, вр. с чл.20 ал.2 от НК, попадащо в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗОПДНПИ/отм./, което е приключило с присъда по НОХД № 119/2014 г. на РС-Каварна, влязла в сила на 05.06.2015 г.

Не се спори, че ответниците са съпрузи от 14.07.2006 г., поради което – съобразно чл. 63 от ЗОПДНПИ, ответницата е легитимирана като ответник в производството за отнемане за част от проверявания период.

Съдът е установил и подробно описал придобитото от ответника чрез възмездни правни сделки преди брака му - за периода от 01.07.2004 г. до 14.07.2006 г. имущество и това, придобито през остатъка от проверявания период, в режим на бездялова съпружеска общност, за периода от 14.07.2006 г. до 01.07.2014 г.

Изводът за наличието на законен източник за възмездно придобито от ответниците имущество е направен при съпоставка между имуществото и нетните им доходи, извършена с оглед чл. 69, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ - съобразно пазарната стойност на имуществото към момента на придобиване и към момента на отчуждаването.

По делото са приети заключенията на назначени СТЕ и ССЕ – първоначални и допълнителни, кредитирани от съда като обективно и компетентно дадени.

          Съобразно оценъчните счетоводните експертизи на в.л.Ст.Ганчева, инж.Н.Николов и Е.Йорданова, общата пазарна стойност на придобитите по възмезден начин недвижим имот и МПС е в размер на 162901лева.

Предвид липсата на доказателства за действителния стандарт на живот на ответниците, за установяване на разходите за издръжка на домакинството им за проверявания период 2004 – 2014 г. са използвани официалните статистически данни на НСИ, изчислени от вещото лице по ССЕ в размер на 100186.05лева - след приспадане на сумата от 8940.22 лева – разходи за издръжка на ответника преди брака му, когато не е представлявал самостоятелно домакинство. Факът, че през този период е живял в едно домакинство с родителите си, е установен с гласни доказателства – показанията на св.М.А. и св.А.К., негови родители. Установено е, че от 03.01.2005 г. до 03.10.2005 г. ответникът А. е бил на задължителна военна служба, на издръжка на Държавата. Предвид факта, че след създаване на семейство, ответниците живеят съвместно със свидетелите при споделено домакинство, разходите им за издръжка са съобразени с промяната в годините на броя на членовете на семейството и са в размер на 91245.83лева.

Назначената ССЕ е установила разходи на ответника за пътувания извън страната, изчислени по правилата на Наредбата за служебните командировки в чужбина в размер на 1664.43лева.

Приложените писмени и показанията на свид.С.А., Св.М., Г.К. - без родство с ответниците и на родителите на ответника, установяват, че те се занимавали със земеделско производство с цел търговия - производство на дини, пъпеши и тикви в собствени на бащата на ответника и наети земи. Първоначално ответникът помагал на баща си, а след 2008 г. започнал самостоятелна селскостопанска дейност, а разходите за производството и търговията с произведената продукцията са определени от ССЕ в размер на 1681.48лева; разходите за погасяване на отпуснати кредити от ВЗКАЧС „Доверие“ са в размер на 11653.86 лева.

Следователно, общо обичайните и извънредните разходи на ответниците за проверявания период са в размер на 104581.17 лева.

Съобразявайки събраните гласни доказателства и заключението на назначената ССЕ, съдът е направил правилен извод за установеност, че общо доходите, приходите и източниците на финансиране на ответниците за проверявания период възлизат на 331767 лева /от трудово правоотношение на ответника А. - 74.35 лева, по чл.57/73 от ЗДДФЛ - 56575.84 лева, осигурителен доход на ответницата С. - 11235.51 лева, от продажбата на имущество - 27420 лева, субсидии от ДФ“Земеделие“ - 10283.83 лева, социални помощи и обезщетения - 16312.90 лева, кредити от ВЗКАЧС „Доверие“ 39725 лева, от трети лица - сумите 4400.62 лева, 40000 лева и 7000 лева, от селскостопанска дейност – сумите от 29750 лева и от 88989 лева/.

 Следователно, нетният доход по смисъла на пар.1, т.5 от ДР на ЗОПДНПИ /доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му/ е в размер на 227185.83 лева, изчислен като разлика между 331767лева - общо доходи, приходи и източници на финансиране и 104581.17 лева - обичайни и извънредни разходи.

          Пазарната стойност на придобитите от ответниците в периода на проверката недвижим имот и МПС е общо 162901 лева. Имуществото, по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./ включва пари, активи от всякакъв вид - материални или нематериални, движими или недвижими вещи или ограничени вещни права и в него следва да бъде включена получената от ответниците от трети лица при неустановено основание сума от общо 25148лева: 1900 лева от Б.К., 3600 лева от Д.Б., 1570 лева от Б.А., 8500 лева от Т.С., 4338 лева от Б.Б., 4820 лева от Д.Б. и 420 лева от Б.А.

Не съставляват доход за ответниците, а имущество по смисъла на пар.1, т.1 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./, за което не е установен законен източник сумата от 81707.40 лева - вноски по банкови сметки на ответниците, установени от вещото лице по ССЕ, както и сумата от 5000 лева - равностойността на 50 дяла от капитала на „Алекс Инвест 2007“ Следователно, при така определения размер на имуществото на ответниците за проверявания период в размер на 274756.40лева и доказан нетен доход от 227185.83 лева, несъотвествието от 47570.57лева не е „значително” по смисъла на пар.1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ /в редакцията му преди измененията в ДВ,бр.103/27.12.2016г. и не надвишава сумата от 250000лева за същия период.

Въз основа на горната установеност, правилно съдът е приел, че предявените от КОНПИ срещу А.М.А. и Е.Е.С.,***, искове по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./, за отнемане на основанията по този закон и по реда на ЗПКОНПИ, с оглед правилото на § 5,ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ /ДВ,бр.1/2019 г./, за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 335417 лева, са неоснователни. Като правилно и законосъобразно, обжалваното решение следва да бъде потвърдено, като в полза на въззиваемите бъдат заплатени разноските за настоящата инстанция в размер на 2000 лева.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 149/17.06.2019 г. по гр.д.№ 506/16 г. на Окръжен съд – Добрич.

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, с ЕИК 131463734, ДА ЗАПЛАТИ на А.М.А., ЕГН ********** и Е.Е.С., ЕГН **********,***, съдебно-деловодни разноски за настоящата инстанция в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.               

 

 

 

2.