О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     №  521          /30.09.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                        ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 461 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във връзка с чл.248 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв.Д.А. ***, в качеството му на пълномощник на Г.Й.Й. от гр.Пловдив и Д.Й.Й. ***, срещу определение № 424/26.07.2013 година на Шуменския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 494/2012 година, с което е оставена без разглеждане подадената преди това молба за присъждане на съразмерната част от разноските заради прекратяване на производството по делото по един от двата обективно и субективно съединени иска, предмет на разглеждане по него. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му, връщане на делото на ШОС за произнасяне по същество на молбата или алтернативно-постановяване на акт по съществото на спора.

Насрещната страна по жалбата и ищец по първоинстанционното производство „Литекс комерс” АД гр.София е изразила становище за недопустимост, евентуално за неоснователност на частната жалба и моли апелативната инстанция да остави жалбата без уважение.

Останалите двама ответници по делото на ШОС Л.В.В. и С.Г. ***, не са изразили становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Всеки от съединените за общо разглеждане в едно производство иск има самостоятелно процесуално битие, включително по неговата допустимост, редовност, цена, дължима такса за предявяването му и пр. В този смисъл прекратяването на производството по някой от такива искове слага край (приключва) на делото по него в тази инстанция и съответния съд дължи произнасяне и по искането за разноски - чл. 81 от ГПК.

Прекратявайки производството по недопустимия иск с определение № 336/07.06.2013 година, ШОС е бил длъжен и без искане в допълнителна молба да възложи съответната част от разноските върху ищеца, доколкото такова искане се съдържа в отговора на исковата молба или в някоя следваща такава (или това е заявено в открито заседание). В настоящия случай процесуалният представител на жалбоподателите е депозирал нарочна молба вх.№ 3437/17.06. 2013 година, допълнена с молба  вх.№ 3552/24.06.2013 година, като е поискал допълване на прекратителното определение на съда в частта за разноските и да му присъди половината от заплатеното адвокатско възнаграждение, държавна такса и депозит за експертизи. С обжалваното определение ШОС е оставил без разглеждане тази молба, като преждевременно предявена, тъй-като според съда още не е сложен край на делото.

Този извод на ШОС е неправилен, тъй-като нарушава чл.81 от ГПК и поради това обжалваното определение следва да се отмени, а делото се върне на същия съд за постановяване на акт по разпределянето и възлагането на разноските по прекратения иск.

За настоящата инстанция разноски не се присъждат, тъй-като не са поискани.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 424/26.07.2013 година на Шуменския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 494/2012 година в частта, в която е оставил без разглеждане искането на Г.Й.Й. от гр.Пловдив и Д.Й.Й. *** за допълване на определение № 336/07.06.2013 година в частта на разноските и ВРЪЩА делото на същия съд за постановяване на акт по същество в тази част.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.