ОПРЕДЕЛЕНИЕ

635

01__.10.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на __.10. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: И. ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.461 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „Бон –визия и развитие” ООД, гр. Варна, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2120/18.07.2014 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1687/2014 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от същата ООД като трето лице жалба срещу ОПИС на движими вещи по изп.д. 2014808040944 на ЧСИ Захари Димитров с рег.№ 808, с взискател „А” ООД, гр. Варна, и длъжник „Г” ООД, гр. Варна.

В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на процесуална легитимация на жалбоподателя в производството по чл. 435, ал.4 ГПК е неправилен, тъй като движимите вещи собственост на третото лице, следователно то ги и владеело.

Преписи от жалбата са връчени на насрещните страни в изпълнителния процес – взискателя и длъжника, като писмен отговор е подаден само от „А” ЕООД, гр. Варна, с който се оспорва и допустимостта, и основателността на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на трето за изпълнителния процес лице срещу опис на движими вещи, извършени от ЧСИ по изпълнително дело с длъжник „Г” ООД, гр. Варна и взискател „А” ООД, гр. Варна. Самото изпълнително дело е образувано за изпълнение на парично вземане на Райфайзенбанк срещу длъжниците.

 В жалбата се твърди, че описаните движими вещи са собственост на третото лице.

По жалбата е изразено становище от ЧСИ за нейната неоснователност.

Взискателят е изразил становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Длъжникът е изразил становище, че документите към жалбата са изфабрикувани, а движимите вещи са негова собственост.

С постановеното определение ОС Варна е прекратил производството по жалбата с оглед липсата на легитимацията на жалбоподателя на трето лице по смисъла на чл. 435, ал.4 ГПК.

Жалбата пред ОС е била недопустима и производството по нея е следвало да бъде прекратено.

Легитимирано да обжалва действията на ЧСИ по опис на движими вещи съобразно разпоредбата на чл. 435, ал.4 ГПК е само онова трето лице, което в деня на запора или описа е било във владение на вещите. Владението е фактическо състояние и единственото релевантно доказателство за установяването му в изпълнителния процес е установяването му в протокола за опис от СИ. По настоящото дело съдебният изпълнител е намерил вещите в имот на длъжника и не е установил фактическа власт над вещите на друго лице. При това положение жалбоподателят има друг път за защита, не и този по чл. 435, ал.4 ГПК.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2120/18.07.2014 год. на ОС Варна по в.гр.д. 1687/2014 год.

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ