Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

191

 

гр.Варна,  24.11.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на единадесети ноември, двехиляди и петнадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар Ю.К.,

Прокурор,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 461/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на Н.Д.Х. *** срещу решение № 228/2.07.2015 г. по гр.д.№ 625/2014 г., с което са отхвърлени кумулативно съединените искове, предявени срещу А.Т.А. по чл.45 от ЗЗД за сумата от 27300 лева – обезщетение за имуществени вреди – пропуснати ползи, резултат от неполучаване на възнаграждение като председател на ППК „Йордан Йовков” – с.Изворово за периода 13.09.2009 г. – 22.03.2013 г., за сумата от 5 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на предявяване на исковете, до окончателното им изплащане, на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД.

Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване изцяло на исковете.

          В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на ответника оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

            След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

          Предявени са обективно кумулативно съединени искове по чл.45 от ЗЗД от Н.Д.Х. *** срещу А.Т.А. от гр.Ген.Тошево сумата от 27 300 лв. - обезщетение за имуществени вреди - „пропуснати ползи”, претърпени от неполучаване от на възнаграждение като председател на ППК „Йордан Йовков”, с.Изворово, общ.Ген.Тошево през периода 13.09.2009 г. - 22.03.2013 г. и сумата от 5 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на предявяване на исковете, до окончателното им изплащане, на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД.

Ответникът А.Т.А. от гр.Ген.Тошево оспорва исковете.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че на 22.03.2009 г. е проведено извънредно Общо събрание на ППК „Йордан Йовков”- с.Изворово, общ.Ген.Тошево по реда на чл.16 ал.4 от ЗК - по искане на 1/3 от член-кооператорите. Приети са решения на ОС за приемане на нови член - кооператори, нови УС и КС. За председател на кооперацията е бил избран ищецът по делото Н.Д.Х.. На 28.03.2009 г. е проведено редовно годишно отчетно събрание на кооперацията, на което е взето решение за изключване на новоизбрания председател Н.Х. като член-кооператор.

По предявени по реда чл.58 от ЗК от член-кооператори искове за отмяна на решенията на ОС от 22.03.2009 г. е образувано гр.д.№65/2009 г. по описа на Районен съд - гр.Ген.Тошево и е допуснато обезпечение чрез „спиране на изпълнението на всички решения, взети на проведеното на 22.03.2009 г. извънредно ОС. С определение №183/23.04.2009 г. по в.гр.д.№359/2009 г. на Добричкия окръжен съд допуснатото обезпечение е отменено. Производството по гр.д.№65/2009 г. на ГТРС е приключило с прекратяването му - определение №447/27.11.2009 г. за прекратяване на производството по исковете на И.Й. и С.Г. и определение №100/17.05.2010 г. за прекратяване на производството и по исковете на Р.Г.

Следователно, решението от 22.03.2009 г. на ОС на ППК - с. Изворово за избор на ищеца като председател на кооперацията не е отменено по съдебен ред и той е бил вписан като председател в търговския регистър веднага след провеждане на ОСудостоверение, изх.№20090324083718/24.03.2009 г. на СВп-гр.Добрич. Постановеното временно спиране изпълнението на това решение по гр.д.№65/2009 г. на ГТРС /през периода 24.03.2009 г.-23.04.2009 г./ не е било пречка за горното вписване и за встъпването му в длъжността, за която е бил избран.

Решението за изключване на ищеца като член-кооператор, взето от редовното ОС на 28.03.2009 г. също е оспорено по исков ред по гр.д. 83/2009 г. на ГТРС, по което е допуснато спиране на изпълнението. С влязло в сила на 04.12.2014 г. решение по гр.д.№83/2009 г. на ГТРС, решението от 28.03.2009 г. за изключване на Х. като член-кооператор е отменено и членственото правоотношение между него е кооперацията е възстановено занапред. Следователно, през периода от 28.03.2009 г. до 04.12.2014 г. това членствено правоотношение не е съществувало - то е било възстановено вследствие конститутивния ефект на решението по гр.д.№83/2009 г. на ГТРС.

От това следва извод, че през периода на исковата претенция 13.09.2009 г. - 22.03.2013 г. ищецът не е имал членствено правоотношение с ППК - с.Изворово. Липсата на членствено правоотношение е пречка за избора му за председател на кооперацията съобразно чл.30 ал.1 от Устава на ППК, респ.чл.26 ал.1 от ЗК, но към датата на избора му- 22.03.2009 г. той все още е отговарял на това законово изискване.

Последващото отпадане на това условие с вземане на решението на ОС от 28.03.2009 г. не води автоматично до отмяна на предхождащия му избор за председател на кооперацията и няма пречки той да изпълнява задълженията си като председател до избора на нов. Изключването му е само основание за вземане на изрично решение от ОС за освобождаването му като председател, каквото към 13.09.2009 г. и впоследствие до 23.02.2013 г. не е взето.

На 16.12.2009 г. като председател на кооперацията е вписан ответникът А.А. - след заличаване в регистъра на ищеца Н.Х., осъществено въз основа на решение за избора му от ОС, проведено на 13.09.2009 г.

С решение №73/22.03.2012 г. по т.д.№11/2012 г. на ДОС, влязло в сила на 08.11.2013 г. е признато за установено, че вписаното решение от 13.09.2009 г. за избор на А. като председател на ППК е несъществуващо, на основание чл.29 от Закона за търговския регистър.

С влязло в сила решение №29/16.06.2011 г. по НАХД №166/2011 г. на ГТРС е установено, че общо събрание не е било провеждано, а протоколът за провеждането му е неистински документ, съставен от ответника в съучастие с лицето Р.И. от с. Изворово - престъпление по чл.308 ал.1 вр.с чл.20 ал.3 и 4 от НК, за което А. е признат за виновен, като на основание чл.78а ал.1 от НК и чл.2 от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба” от 500 лв. Съобразно разпоредбата на чл.300 от ГПК влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, разглеждащ гражданските последици от деянието, относно това дали то е извършено, неговата противоправност и виновността на дееца. Следователно, ответникът А. виновно е осъществил състава на посоченото престъпление, а твърдяното в исковата молба противоправно деяние е осъществено.

На първото легитимно проведено след март 2009 г. ОС на ППК, с.Изворово - на 23.02.2013 г. е взето решение за избор на нов председател на кооперацията - ответникът А. Т.А. и е извършено вписване в търговския регистър на 14.03.2013 г.

По описаната по-горе фактическа обстановка – правилно установена от първоинстанционния съд, страните не спорят.

Предпоставка за основателност на исковете по чл.45 от ЗЗД е доказването на пряка причинно-следствена връзка между противоправното деяние и претендираните вреди - имуществени и неимуществени, които да са настъпили вследствие отстраняването на ищеца от длъжността „председател” именно поради изготвяне на неистински документ и осъщественото въз основа на него вписване на несъществуващи обстоятелства в търговския регистър.

Такава връзка по делото не е установена. Съставеният на 13.09.2009 г. от ответника неистински документ е обусловил като пряк резултат вписване на обстоятелства в търговския регистър, което е извършено едва на 16.12.2009 г. Предвид факта, че вписването има само оповестително, но не и конститутивно действие, правоотношението между председателя и кооперацията не е възникнало и не се е прекратило от момента на вписването на тези обстоятелства в търговския регистър.

По делото липсват писмени доказателства - трудов договор или мениджърски договор, установяващи факта, че ищецът е приел избора си и е започнал фактическото управление на кооперацията. В негова тежест е да докаже възникването на гражданско правоотношение и реалното изпълнение на задълженията по него и това, че именно съставянето на неистинския протокол от ответника А. е довело до отстраняването му от изпълняваната длъжност.

Ищецът не е доказал релевантните за спора факти – да е започнал да изпълнява задълженията си като председател от момента на избора му на 22.03.2009 г., до датата на съставяне на неистинския протокол - 13.09.2009 г.

Показанията на свидетеля С.Н.С., че от март - април 2009 г. до декември 2009 г. Х. „идвал всеки ден на работа и си изпълнявал задълженията”, като „получавал заплата ежемесечно” са изолирани и правилно не са кредитирани от съда, предвид близката му родствена връзка с ищеца.

Назначената ССЕ представя заключение, установяващо, че през този период ищецът не е получавал заплата, а е отразен само във ведомостта за м.декември 2009 г. Това опровергава твърденията за реално встъпване в длъжност.

Останалите свидетелски показания са объркани и противоречиви и непоследователни. От цялостната им преценка може да бъде направен извод, че след м.март 2009 г. между страните по делото и техните „привърженици” е имало конфликти, като Х. практически не е могъл да встъпи в длъжност именно поради това. Той се е появил инцидентно за кратък период от време през есента на 2009 г., за да реализира продукцията на кооперацията, след което дейността е била поета отново от А..

Не е доказано възникването на соченото от ищеца гражданско правоотношение между него и кооперацията. След като реално той не е встъпил в длъжност по силата на такова правоотношение през март 2009 г., настъпването на твърдяните вреди вследствие последващо отстраняване от длъжността през септември 2009 г. не е доказано.

Твърдяните стрес и душевен дискомфорт биха могли да възникнат като резултат от многобройните дела, водени по повод оспорването на избора му и негативните емоции, изживяни в резултат на развилите се междуличностни отношения между страните по спора.

Претендираните имуществени вреди под формата на пропуснати възнаграждения през периода на целия мандат на Х. от 13.09.2009 г. до 22.03.2013 г. не са последица от съставяне на неистинския протокол. Пропускането им е резултат на недопускането му да изпълнява функциите на председател. Като се вземе предвид и несигурността на факта, че е щял да заема длъжността председател през целия си мандат, следва извод за недоказаност на претенциите.

Като е постановил отхвърляне на предявените искове, съдът е постановил правилно решение, което следва да бъде потвърдено. При този изход на спора, въззивникът следва да заплати на въззиваемия сумата от 1650.00 лева – разноски по водене на делото пред настоящата инстанция, на основание чл.78, ал.3 от ГПК.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                               Р       Е       Ш      И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 228/2.07.2015 г. по гр.д.№ 625/2014 г.на Окръжен съд – Добрич.

        ОСЪЖДА Н.Д.Х., ЕГН ********** ***, да заплати на А.Т.А., ЕГН ********** ***, сумата от 1650.00 лева – разнаоски по водене на делото пред настоящата инстанция, на основание чл.78, ал.3 от ГПК.

        Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.