О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№555

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …20. 09.2018г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№461/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от И.С.С. против определение №1658/27.06.2018г., поста -новено по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от И.С.С. жалба вх.№4036/26.03.2018г. в качеството му на солидарен длъжник по изп.д.№20148070400060 по описа на ЧСИ Н.Д. против предявеното на 23.03.2018г. от ЧСИ разпределение на су- мата от проданта на собствения на И.С.С. недвижим имот, находящ се в землището на с.Приселци, Община Аврен, представляващ ПИ №181  по ПНИ на м.„Крушките“, с площ от 614 кв.м., при граници: ПИ №№162, 180, 959, 182, както и построената в имота сграда на един етаж с площ от 21кв.м., закупен от взискателя И.С.Ц.,  в размер на 14 100 лв., подадена на осн. чл. 462, ал. 2 от ГПК, като недопустима.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна И.С.Ц., редовно уведомена, не е  депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС е образувано по жалба вх.№4036/26.03.2018г./по описа на ЧСИ/, подадена от И.С.С. и Р.И.Д. против действие на ЧСИ Н. Д.а, рег.№…, с район на действие ОС-Варна, по изп.дело №….- разпределение от 23.03.2018г. на постъпила сума от публична продан на недвижим имот, проведена в периода 27.01.2018г.-27.02.2018г.В жалбата се твърди, че разпределението е незаконосъобразно, защото неправилно върху продажната цена на недвижимия имот се начислява от ЧСИ ДДС, доколкото собственикът на имота не е регистриран по ЗДДС, неправилно върху задълженията по изп.дело се начислява ДДС и така е увеличен техният размер, както и неправилно се разпределя сумата от 1 500лв. в полза на взискателя, която сума представлява адв.възнаграждение, без да има по делото влязло в сила постановление за разноските, като възнаграждението съще -временно е прекомерно и следва да бъде редуцирано до сумата от 200лв.Претен -дира се обжалваното действие да бъде отменено.  

Въззиваемата страна И.С.Ц., редовно уведомена, не е подала в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата.

Цитираното изп.дело е образувано на 20.02.2014г. въз основа на три изпълни -телни листа, издадени съответно по ч.гр.д.№1306/14г. по описа на ВРС, VІІІ състав, по ч.гр.д.№1307/14г. по описа на ВРС, ХХХ състав и по ч.гр.д.№1308/14г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, с всеки от които И.С.С. и Р.И.Д. са осъдени да заплатят солидарно на И.С.Ц. сумите от по 5 000 евро, дължими по договори за заем, както и сумите от по 846лв., представ- ляващи разноски.ПДИ до длъжниците са връчени на 27.02.2014г.

След влизане в сила на 07.02.2017г. на решение №3064/26.07.2016г., постано - вено по гр.д.№2545/14г. по опис на ВРС, ІХ състав, по предявен от И. С. Ц. против И.С.С. и С.Г. Г. иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД за обявяване за относително недействителен по отношение на И.Ц. на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№46/13г., сключен между И.С. и С.Г., с предмет недвижим имот находящ се в землището на с.Приселци, Община Аврен, представляващ ПИ №181 по КП на м.”Крушките”, ведно с изградената в него сграда, взискателят е насочил принудителното изпъл -нение и върху него.Вписана е възбрана на 16.05.2017г.Опис е извършен на 22.05. 2017г.Насрочена е и извършена публична продан за периода 27.01.2018г.-27.02. 2018г. при начална тръжна цена от 14 026лв., на която с протокол от 01.03.2018г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения за купувач на имота е обявена взискателката и единствен участник в проданта И.С.Ц. за предложената от нея цена от 14 100лв.Изготвено е на 23.03.2018г. предварително разпределение по чл.495 от ГПК, обжалвано от длъжниците.

По изп.дело няма присъединени взискатели по реда на чл.456, на чл.458 и на чл.459 от ГПК, както и за продадения недвижимия имот няма неплатени местни данъци.

ЧСИ е разпределил сумата от 14 100лв., както следва: 1/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД - разноски по изп. дело в размер на 4 273, 80лв., от които 1 624лв. авансово платени от взискателя и 2 649, 80лв. неплатени дължими от взискателя, но за сметка на длъжника пропорционални и обикновени такси по ТТРЗЧСИ/вкл. такса по чл.26 от ТТРЗЧСИ/; 2/ при липса на други привилегии по чл.136 от ЗЗД останалата сума се следва на хирографарния кредитор И.Ц..На последната се възлага недвижимия имот срещу вземането й за разноски от 1 624лв., ползващо се привилегия, и вземането й по трите изп.листа до размера от 9 826, 20лв., а същата като взискател купувач и хирографарен кредитор за вземанията си по изп.листи следва да преведе в срока по чл.495 от ГПК по сметка на ЧСИ горепосочената сума от 2 649, 80лв. - неплатени дължими от взискателя, но за сметка на длъжника пропорционални и обикновени такси по ТТРЗЧСИ.

Възраженията на длъжника И.С. по разпределението касаят неправилното според него определяне на размера на дължимите суми, представляващи такси и разноски по ТТРЗЧСИ с включване на ДДС, неправилното посочване, че тръжната цена е с ДДС и неправилното включване в разпределението на сумата от 1500лв., съставляваща част от сумата от 1 624лв., разпределена с първа привилегия на взискателя И.Ц..

За да счете жалбата за недопустима, ВОС е приел, че независимо от наиме -нованието на изготвения от ЧСИ и обжалван акт, същият не съставлява разпреде- ление, т.к. такова се извършва съобразно нормата на чл.460 от ГПК при наличието на повече от един взискател и недостатъчност на сумата, а в хипотезата на чл.495 от ГПК при наличие на един взискател, само ако цената надминава неговото вземане.Посочените хипотези не са налице в настоящия случай, предвид което ЧСИ не е следвало да извършва разпределение, поради което неговият акт няма харак -тер на разпределение и съответно не подлежи на обжалване.

Настоящата инстанция приема следното.

Нормите на чл.460 от ГПК и чл.495, вр. чл.461 от ГПК уреждат хипотезите, при които ЧСИ е задължен да извърши разпределение, а именно разпределение на постъпили суми - чл.460 от ГПК и разпределение по чл.495 от ГПК, което да укаже сумата, с която може да бъде извършено прихващане на достигнатата при продан -та цена с вземането на взискателя-наддавач, обявен за купувач, и съответно сума -та, която той следва да внесе за изплащане съразмерните части от вземанията на другите взискатели или сумата, с която цената надминава неговото вземане, когато няма други взискатели.При всяко от двата вида разпределения СИ следва да посочи каква сума се разпределя, кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за тяхното удовлетворяване и каква сума се полага за пълното или частичното изплащане на всяко от тях.Разпределението е предвидено да се извършва с цел да се разреши конкуренцията между вземанията на различни взискатели по едно изпълнително дело при недостатъчност на постъпленията за пълното удовлетворение на всеки от тях или с цел да се разреши същата конкурен- ция, но при определяне на сумата, с която може да се извърши прихващане с вземането на взискател, обявен за купувач, или с цел да се определи сумата, която единственият взискател следва да се възстанови на длъжника при по-висока от вземането му стойност на имота.Предвид посочените цели на разпределението, релевантните доводи при обжалването му следва да се обосновават с твърдения за погрешна преценка относно кръга на взискателите, размера на вземанията и привилегиите.

По изп.д.№20148070400060  е извършено предварително разпределение по чл. 495 от ГПК.Взискателят по него е само един и достигнатата цена при проданта е по-ниска от вземането му.В извършеното разпределение обаче не е посочено само неговото вземане по изп.дело /сбора от вземанията по ИЛ и разноските в изп. производство/, с които да се извърши прихващане - ако това беше така разпределение не би било нужно, т.к. цялата цена от проданта щеше само да се прихване със съответната част от вземането му.В изготвеното разпределение е включено и вземане на ЧСИ за такси и разноски по ТТРЗЧСИ, невнесени авансово от взискателя, които са за сметка на длъжниците и то с посочена привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД, изключваща хирографарното вземане на взискателя И. Ц. по изп.листи.Следователно и при един взискател в обжалвания акт са вклю- чени вземания на различни лица с посочени размери и привилегии, оспорвани от длъжника И.С. в подадената от него жалба, а именно с твърдения за непра -вилно начисляване на ДДС върху дължимите на ЧСИ суми за такси и разноски по ТТРЗЧСИ, посочени в разпределението, и така неправилно увеличаване на техния размер и твърдения за неправилно включване на сумата от 1500лв. към вземанията на взискателя И.Ц. с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД.Предвид изложе - ното и съдът приема, че с извършеното от ЧСИ разпределение е разрешена конкуренция на вземанията по изпълнителното дело и така е определена сумата, която взискателят наддавач следва да внесе, предвид което същото съставлява разпределение по чл.495 от ГПК, подлежащо на обжалване.С оглед горното и неправилно е прието, че подадената от И.С. жалба против действие на съдебен изпълнител е била недопустима.Определението на ВОС следва да бъде отменено в обжалваната му част и делото върнато за продължаване на съдо -производствените действия в тази част.По отношение жалбата на Р.Д. като необжалвано от нея в тази му част определението е влязло в сила.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1658/27.06.2018г., постановено по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 4036/26.03.2018г. в частта й, подадена от И.С.С. против разпреде - ление от 23.03.2018г. по изп.д.№…. по описа на ЧСИ Н. Д. като недопустима, и

ВРЪЩА делото на ОС-Варна за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на И.С.С..

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: