ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

609

 

Гр.Варна, 25.09.2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 25.09.2014 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Северина Илиева

                         Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 462 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 462/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на М.П.Е., подадена чрез пълномощника адв. К.А., против определение № 1436 от 16.05.2014 г., постановено по в.гр.д. № 1043/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по делото, в частта по жалбата му срещу постановление за възлагане, издадено от частен съдебен изпълнител  Д. П. Я., постановено по изпълнително дело  № 20137110400671, с което имот с идентификатор № 10135.513.253.45 е възложен в собственост на „Катек” ООД.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно и постановено в противоречие със съдебната практика, като е молил за отмяната му в обжалваната част и за връщане на делото на окръжния съд, за конституирането му като страна по делото и  продължаване на производството по жалбата му. Навел е следните оплаквания: окръжният съд не взел предвид обстоятелството, че заявявал права върху имота, основани на договор за наем /срочен за три години/ с нотариална заверка на подписите на страните, сключен с „Мексико 2000” ЕООД, поради което и разполагал с правен интерес да обжалва действията на съдебния изпълнител, наред с ипотекарния длъжник; не било съобразено, че възбраната върху имота била наложена след предаване на владението на наемателя, а описът бил извършен след сключване на договора за наем.

Лицата на насрещната страна „Мексико 2000” ЕООД, „Алианц Банк България” АД и „Катек” ООД не са подали отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

С договор за наем на недвижим имот от 20.06.2013 г., с нотариална заверка на подписите на страните, сключен с „Мексико 2000” ЕООД, жалбоподателят М.П.Е. се е легитимирал като наемател на недвижимия имот, предмет на изпълнението по изпълнително дело  № 20137110400671 на частен съдебен изпълнител  Д. П. Я., възложен на „Катек” ООД с постановление за възлагане  от 21.03.2014 г. Именно последното съставлява и обжалвания пред окръжния съд акт на съдебния изпълнител.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването  при публичната продан не е извършена надлежно  или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. От горното се налага извода, че жалоподателят, който не е нито лице, внесло задатък, нито взискател или длъжник, не разполага с право на жалба срещу постановлението за възлагане. Той няма качеството и на трето лице, което в деня на възбраната владее вещта, за да обжалва насочването на изпълнението върху нея, съгласно чл. 435, ал. 4 от ГПК, защото изобщо не твърди да е владелец, а се легитимира като държател на имота по силата на договора за наем. Поради изложените съображения оплакванията на жалбоподателя пред настоящата инстанция, са неосъстоятелни и не могат да бъдат споделени.

Доколкото в новия ГПК е въведен изричен списък на действията и отказите на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани  и обжалването на всички останали действия и от лица, които не разполагат с такова право, е недопустимо, жалбата на наемателя срещу постановлението за възлагане не е подлежала на разглеждане от окръжния съд. Последният правилно е преценил същата за недопустима и не я е разгледал. Обжалваното определение, с което производството пред окръжния съд е било прекратено в частта на жалбата на М.Е., е правилно и следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1436 от 16.05.2014 г., постановено по в.гр.д. № 1043/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, в ЧАСТТА, с която е прекратено като недопустимо производството по жалбата на М.П.Е. срещу постановление за възлагане от 21.03.2014 г. на частен съдебен изпълнител  Д. П. Я. по изпълнително дело  № 20137110400671.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: