ОПРЕДЕЛЕНИЕ 543

гр. Варна,18.09. 2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 463/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба вх. № 23306/06.08.18г. по вх. регистър на ОС-Варна, подадена от „И. 91” ЕООД, гр. Варна, представлявано от Р.Ч., против разпореждане3323/14.05.18г., постановено по в.гр.д. № 460/18г. на ОС-Варна, с което е била върната подадената от същия жалбоподател частна жалба вх. № 8898/21.03.18г., насочена против определение № 620/09.03.18г., постановено по същото дело на ВОС. Посочено е, че жалбоподателят не е бил уведомен, че срока за изпълнение на указанията на съда е бил продължен с разпореждане № 2633/16.04.18г., за да може да се извърши съответното процесуално действие от страната. Счита, че обжалваното разпореждане е неправилно, незаконосъобразно и неоснователно и моли за неговата отмяна. Сочи се, че страната не е разбрала, че жалбата ѝ е била оставена без движение, поради което неизпълнението на неправилни и неясни указания не води до неблагоприятни последици за същата. Освен това страната не е била уведомена и за тези последици, които съдът ще приложи при неизпълнение на дадените от него указания.

Тъй като производството, по повод на което е постановен обжалвания съдебен акт, има за предмет искане за освобождаване на страна от заплащането на такси и разноски по делото, преди връчването на жалбата на насрещната страна, препис от частната жалба не е изпращан на последната.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ОС-Варна по в.ч.гр.д. № 460/18г. е образувано по 3 бр. молби, подадени от „И. 91” ЕООД, гр. Варна /вх. № 4448, 4451 и 4454/21.02.18г. всички по вх. регистър на ЧСИ Д. П.-Я. -Варна/, с искане за освобождаване на търговското дружество на осн. чл. 83, ал. 2, т. 2 от ГПК от внасяне на такси във връзка с подадените от него съответно 3 жалби /вх. № 3397/07.02.18г.; 3401/07.02.18г. и 3395/07.02.18г./, насочени против Постановление за възлагане на недвижими имоти /3 офиса/ от 08.01.18г., постановено по изп.д. № ….на посочения ЧСИ.

С определение № 620/18г. ВОС е оставил без разглеждане молба вх. № 4448/21.02.18г. Определението е било обжалвано в срок от дружеството – частна жалба вх. № 8898/21.03.18г. Същата е оставена без движение с разпореждане № 2279/28.03.18г. с указание жалбоподателят да внесе ДТ в размер на 15 лв. по сметка на ВАпС и да представи доказателства за извършеното плащане. Указани са последиците при неизпълнение на указанието.

С молба вх. № 10904/12.04.18г. (депозирана в срока за отстраняване на нередовностите на частната жалба, изтичащ на 16.04.18г., имайки предвид официалните празници за периода от 06.04.18г. до 09.04.18г.  и нормата на чл. 61, ал. 2 от ГПК), дружеството е отправило искане за продължаване на срока за изпълнение на указанията на съда в цялост поради необходимостта от финансови средства и с оглед влошеното състояние на представляващия. С разпореждане № 2633/16.04.18г. съдът е продължил дадения срок с 2 седмици, започващи да текат от изтичането на първоначалния срок, т.е. считано от 17.04.18г., на осн. чл. 63 от ГПК. Посочено е, че в дадения допълнителен срок следва да бъдат изпълнени указанията на съда, дадени с разпореждане № 2279/28.03.18г. Указани са и правните последици от евентуално неизпълнение – жалбата ще бъде върната.

С обжалваното разпореждане № 3323/14.05.18г. съдът е върнал частната жалба от 21.03.18г. поради неотстраняването в рамките на продължения срок /изтекъл на 02.05.18г./ нейните нередовности.

Разпореждането е законосъобразно, тъй като за всички указания по отстраняване нередовности на частната жалба дружеството е било надлежно уведомявано. Съобразно нормата на чл. 63, ал. 2 от ГПК продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния срок, за което подалата молба за продължаване на срока страна, сама следи /съдът не е длъжен да изпраща нарочно съобщение при уважаване на молбата по чл. 63, ал. 1 от ГПК/. След като в дадения от съда и продължен срок, страната не е отстранила нередовностите на частната си жалба, разпореждането следва да бъде потвърдено.

Имайки предвид, че настоящия акт е постановен в рамките на проверка законосъобразността на съдебен акт на окръжния съд по повод преценка допустимостта обжалването на действия на съдебен изпълнител, същият е окончателен. 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3323/14.05.18г., постановено по ч.гр.д. № 460/18г. на ОС-Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: