ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

5

04.01. 2016 г.,  гр. Варна

 

                                                 В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на четвърти януари две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Юлия Бажлекова

                                      

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 464 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 464/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по две въззивни жалби против решение № 993/30.06.2014 г., постановено по  гр.д. № 3320/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд, както следва:

1 .По въззивна жалба вх. № 20642/15.07.2014 г., с която ищците „КК Тропик” АД гр.София, „Ди комерс” АД гр.Шумен и „Еко стандарт” ООД гр.Шумен са обжалвали решението на първата инстанция частично в отхвърлителната му част по иска с правно основание чл.59 от ЗЗД, както следва:

-         „КК Тропик” АД в частта на решението, с която е отхвърлен искът му по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 33 883, 83 лв. до размер на сумата от 66 609,92 лв. 

-         „Ди комерс” АД в частта на решението, с която е отхвърлен искът му по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 49 237,44 лв. до размер на сумата от 96 792,54 лв.

-          „Еко стандарт” ООД в частта на решението, с която е отхвърлен искът му по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 49 237,44 лв. до размер на сумата от 96 792,54 лв.

В останалата отхвърлителна част, изцяло по исковете с правно основание чл. 86 от ЗЗД и частично по исковете по чл. 59 от ЗЗД за горниците над обжалваните части, съответно за първия жалбоподател над 66 600,92 лв., а за втория и третия жалбоподател над 96 792,54 лв. до претендираните суми, решението на първата инстанция не е обжалвано и е влязло в сила.

Жалбоподателите са настоявали, че решението на първата инстанция в обжалваната му част е неправилно, поради което са молили за отмяната му в обжалваните части, за присъждане на обезщетението в посочените в жалбата размери и за заплащане на разноските. Навели са оплаквания за неправилна преценка от съда на размера на дължимото обезщетение и несъобразяването му с действителните наеми, които ищците са получавали преди отнемането на имота от владението им.

2. По въззивна жалба А.Б.Д. и Я.Б.А., подадена чрез адв. К.Т. от ВАК, срещу решението на първата инстанция в осъдителната му част по исковете с правно основание чл. 59 от ЗЗД, с което жалбоподателите са осъдени да заплатят на „КК Тропик” АД обезщетение в размер на сумата от 33 883, 83 лв., на „Ди комерс” АД – обезщетение в размер на 49 237,44 лв. и на  „Еко стандарт” ООД – обезщетение в размер на 49 237,44 лв.

С уточняваща молба от 07.10.2014 г., във връзка с указанията, дадени с определение № 628 от 29.09.2014 г. на Варненския апелативен съд, ищците са посочили, че предявените по настоящото дело искове по чл. 59 от ЗЗД са частични такива, за част от остатъка от вземането, за което е било заведено гр.д. № 19537/2011 г по описа на Варненския районен съд. С определение № 691/14.10.2014 г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, съдът е спрял производството по в. гр.д. № 464/2014 г. по описа на Апелативен съд Варна до приключване, с влязъл в сила съдебен акт, на гр.д. № 19537/2011 г. по описа на Варненския районен съд.

С решение № 276 от 12.12.2015 г., постановено по гр.д. № 5496 по описа за 2014 г. на ВКС, четвърто гражданско отделение, след отмяна на въззивно решение № 865/10.06.2014 г. по в.гр.д. № 944/2014 г. на Варненския окръжен съд, спорът, предмет на гр.д. № 19537/2011 г. по описа на Варненския районен съд е окончателно разрешен. Това налага възобновяване на настоящото въззивно производство, като в тази връзка, на влязлото в сила решение са се позовали ответниците А.Д. и Я.А. в молбата си с вх. № 7948 от 15.12.2015 г.

С молба вх.№ 7954 от 16.12.2015 г., ищците по делото „КК Тропик” АД, Ди комерс” АД и „Еко стандарт” ООД, чрез пълномощника им адв. З.Д., снабден с представителна власт съгласно пълномощни на листове 7-9 от първоинстанционното дело, са заявили отказ от предявените искове, предмет на висящото производство пред настоящата инстанция и са  молили за прекратяване на производството по делото и за обезсилване на решението на окръжния съд. Със същата молба са поискали отмяна на обезпечението на исковете им, допуснато с определение от 03.12.2012 г. на Варненския окръжен, чрез възбрана на имотите на ответниците със заличаване на същата и са поискали освобождаване на дадената от тях гаранция по допуснатото обезпечение - заличаване на вписана законна ипотека вх. № 7366 от 13.11.2012г.

В частта на исканията по чл. 402 и чл.403 от ГПК молбата е от компетентността на окръжния съд, допуснал обезпечението, поради което в тази част тя следва да му бъде изпратена за произнасяне.

Варненският апелативен съд, като разгледа молбата по чл. 233 от ГПК, намира следното: Налице са предпоставките на чл. 233 ГПК – отказът е заявен от дружествата – ищци по делото, чрез процесуалния им представител адв. З.Д., който разполага с изрична представителна власт по чл. 34, ал.3 от ГПК да се разпорежда с предмета на делото. Молбата по чл. 233 ГПК следва да бъде уважена, но доколкото заявеният отказ от предявените искове десезира съда за произнасяне по него само в частта на висящото производство по исковете по чл.59 от ЗЗД - на „КК Тропик” АД за сумата от 66 609,92 лв., на „Ди комерс” АД - за сумата от 96 792,54 лв. и на „Еко стандарт” ООД – за сумата от 96 792,54 лв. (първоинстанционното решение, поради необжалването му е влязло в сила по исковете с правно основание чл. 86 от ЗЗД и частично по исковете по чл. 59 от ЗЗД за горниците над обжалваните части, съответно за първия жалбоподател над 66 600,92 лв., а за втория и третия жалбоподател над 96 792,54 лв. до претендираните суми), първоинстанционното решение следва да бъде обезсилено само в частите, предмет на въззивното производство, а именно: решението в осъдителната му част по исковете с правно основание чл. 59 от ЗЗД, с което А.Б.Д. и Я. Бориков А. са осъдени да заплатят на „КК Тропик” АД обезщетение в размер на сумата от 33 883, 83 лв., на „Ди комерс” АД – обезщетение в размер на 49 237,44 лв. и на  „Еко стандарт” ООД – обезщетение в размер на 49 237,44 лв., както и решението в частите, с които са отхвърлени исковете  на „КК Тропик” АД по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 33 883, 83 лв. до размер на сумата от 66 609,92 лв.; на „Ди комерс” АД в частта на решението, с която е отхвърлен искът му по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 49 237,44 лв. до размер на сумата от 96 792,54 лв.; на „Еко стандарт” ООД в частта на решението, с която е отхвърлен искът му по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 49 237,44 лв. до размер на сумата от 96 792,54 лв., както и решението в частта на осъждането на ответниците за заплащане на разноските в размер на сумата от 9 912 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА  производството по в.гр.д. № 464/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд.

  ОБЕЗСИЛВА, на осн. чл. 233 ГПК, решение № 993/30.06.2014 г., постановено по  гр.д. № 3320/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд в ЧАСТИТЕ, с които А.Б.Д. и Я.Б.А. са осъдени да заплатят: на „KK ТРОПИК”  АД сумата 33 883,83 лева, представляваща обезщетение за неоснователното ползване за периода 01.11.2007 год. до 31.08.2010 год. на 2075/ 8095 ид. части от УПИ IV в кв.337 по РП на гр. Шумен, при граници от изток УПИ I „ОТП Търговия” и от запад, север и юг – улици, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 31.10.2012 год. до окончателното й изплащане, на основание чл.59, ал.1 ЗЗД; на „ДИ КОМЕРС" АД, сумата 49 237,44 лева, съставляваща обезщетение за неоснователното ползване за периода 01.11.2007 год. до 31.08.2010 год. на 2075/ 8095 ид. части от недвижим имот представляващ от УПИ IV в кв.337 по РП на гр. Шумен, при граници от изток УПИ I „ОТП Търговия” и от запад, север и юг – улици, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба 31.10.2012 год. до окончателното й изплащане, на основание чл.59, ал.1 ЗЗД; на „ЕКО СТАНДАРТ" ООД сумата 49 237,44 лева, съставляваща обезщетение за неоснователното ползване за периода 01.11.2007 год. до 31.08.2010 год. на 2075/ 8095 ид. части от недвижим имот представляващ УПИ IV в кв.337 по РП на гр. Шумен, при граници от изток УПИ I „ОТП Търговия” и от запад, север и юг – улици, ведно с законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба 31.10.2012 год. до окончателното й изплащане, на основание чл.59, ал.1 ЗЗД; на „КК"ТРОПИК"АД, „ДИ КОМЕРС"АД, и „ЕКО СТАНДАРТ" ООД сумата 9 912 лева разноски по делото на  осн. чл. 78 от ГПК, както и в ЧАСТИТЕ, с които са отхвърлени исковете: на „КК Тропик” АД по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 33 883,83 лв. до размер на сумата от 66 609,92 лв.; на  „Ди комерс” АД по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 49 237,44 лв. до размер на сумата от 96 792,54 лв.; на „Еко стандарт” ООД по чл. 59 от ЗЗД за горницата над присъденото обезщетение за лишаване от ползването на недвижим имот в размер на 49 237,44 лв. до размер на сумата от 96 792,54 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото по исковете:  на „ЕКО СТАНДАРТ" ООД срещу А.Б.Д. и Я.Б.А. по чл. 59 ЗЗД за заплащане на сумата от 66 609,92 лв. - обезщетение за лишаване от ползването на недвижимия имот за периода 01.11.2007 год. до 31.08.2010 год; на „ДИ КОМЕРС" АД срещу А.Б.Д. и Я.Б.А. по чл. 59 ЗЗД за заплащане на сумата от 96 792,54 лв. - обезщетение за лишаване на ползването на недвижимия имот за периода 01.11.2007 год. до 31.08.2010 год; на „ЕКО СТАНДАРТ" ООД срещу А.Б.Д. и Я.Б.А. по чл. 59 ЗЗД за заплащане на сумата от 96 792,54 лв. - обезщетение за лишаване на ползването на недвижимия имот за периода 01.11.2007 год. до 31.08.2010 год;

Молбата на ищците с вх. № 7954 от 16.12.2015 г. в частта, в която се съдържат искания по чл. 402 от ГПК и по чл. 403 от ГПК за отмяна на обезпечението и за освобождаване на гаранцията, следва да бъде изпратена по компетентност за разглеждане от Варненския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: