О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

546

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …18. 09.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№464/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „М.-т. 84”ЕООД, гр.София, представлявано от управителя Вален - тина Г.Г., чрез процесуалния представител адв.И.А. против определение №1600/22.06.2018г., постановено по гр.д.№660/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в определение №2129/14.08.2017г., като навсякъде в текста и в диспозитива на решението /допусната е ОФГ, т.к. актът е определение, а не решение/ вместо „ЕИК ….” да се чете „ЕИК ….”.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено.

Въззиваемият Е.А.П. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.С.А. поддържа становище за нейната неоснователност и претендира обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№660/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя - вени искове от „М.-т. 84”ЕООД, гр.София против ответниците Е. А.П. и Я. П. Д..С определение №1790/05.07.2017г. производството по делото е прекратено на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.Определението е влязло в сила на 20.02.2018г.

По молба на ответниците от 12.07.2017г. с определение №2129/14.08.2017г., постановено по гр.д.№660/17г. по описа на ВОС, на осн. чл.248 от ГПК определение №1790/05.07.2017г. е допълнено в частта му относно разноските като „М.-т. 84”ЕООД е осъдено да заплати на Е.А.П. и Я. П. Д. съдебно-деловодни разноски/на всеки сумата от по 2 100лв./ на осн. чл.78, ал.4 от ГПК.В определението е посочен следният ЕИК на ищеца „…..”. Действителният ЕИК на дружеството е „175131040”.Определението от 14.08.2017г. е влязло в сила на 19.09.2017г.Ответниците са получили изп.листи на 22.05.2018г.На 05.06.2018г. всеки от тях е депозирал молба/съответно с вх.№16666/05.06.2018г. Е. П. и с вх.№16667/05.06.2018г. Я.Д./ за допускане поправка на цитираната допусната в диспозитива на определението от 14.08.2017г. очевидна фактическа грешка досежно ЕИК на ищцовото дружество.С обжалваното определение №1600/ 22.06.2018г., постановено по молба вх.№16666/05.06.2018г., депозирана от Е.А.П., е допусната поправка на посочената очевидна фактическа грешка.

При постановяването на определение №2129/14.08.2017г. действително е допус - ната очевидна фактическа грешка при посочване ЕИК на „М.-т. 84”ЕООД, която законосъобразно с обжалваното определение е била поправена от първоинстанционния съд.Определението като правилно следва да бъде потвърдено.Всички останали съображения, наведени в частната жалба, касаят правилността на определение №1790/05.07.2017г. и определение №2129/14.08.2017г., които не са предмет на настоящото производство пред ВАпС.  

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1600/22.06.2018г., постановено по гр.д.№660/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: