РЕШЕНИЕ

 

173

 

гр.Варна,  29.10.2014 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на двадесет и втори октомври, двехиляди и четиринадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар Ю.К.

Прокурор,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр. дело № 465/14 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Д.Б.Б. *** срещу решение № 627/25.04.2014 г. по гр.д.№ 1172/13 г. на Окръжен съд-Варна, с което са уважени исковете, предявени от Ч.В.Г., С.В.П. и В.П.Г. с правно основание чл.155, ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД и са отхвърлени предявените от него насрещни искове срещу Ч.Г. с правно основание чл.59 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отменя на решението в осъдителните му част и за отхвърляне на главните искове; за отмяна в частта, с която са отхвърлени насрещните искове и за постановяване на решение по съществото на спора, с което те бъдат уважени.

В подадени писмен отговор и в съдебно заседание въззиваемите оспорват въззивната жалба и изразяват становище за правилност на обжалваното решение.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са искове от Ч.В.Г., С.В.П. и В.П.Г. срещу Д.Б.Б. за заплащане на суми от по 18683.33 лв. за всеки от ищците, дължими по договор за банков кредит № 39 КР-АА-2218/26.03.2007 г., по който кредиторът е бил удовлетворен чрез публична продан на имот, собствен на ищците и ипотекиран чрез договор с НА № 180, том II, рег. № 5377, дело № 318 по описа за 2007 г. на ВН № 194 за дълг на ответника, по чл. 155, ал. 2 ЗЗД и по 525.74 лв. за всеки от ищците, представляващи обезщетения за забава при изплащане на горните главници в периода от 10.10.2012 г. до 11.04.2013 г., по чл. 86 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху главниците от датата на подаване на исковата молба в съда – 11.04.2013 г. до окончателното изплащане на задължението, с присъждане на разноски.

Ответникът оспорва исковете. Твърди, че договорът за кредит прикрива договор при същите условия с длъжник "НИДА" ООД, ЕИК 124605037, в което са съдружници с първия ищец Ч.Г.. Предявява насрещни искове срещу Ч.Г. за заплащане на обезщетения за неоснователно обогатяване в общ размер 104085.70 лв., изтеглени от Ч.Г. от банкова сметка ***, по чл. 59 ЗЗД и за заплащане на обезщетения в общ размер 27048.99 лв. за забава при заплащане на горните обезщетения за периоди и върху суми по таблица на л. 50-51 от делото, по чл. 86 ЗЗД, ведно със законната лихва върху претендираните главници от датата на завеждане на насрещния иск – 19.09.2013 г. до окончателното им изплащане, с присъждане на разноски.

Ч.В.Г. оспорва насрещните искове.

Ответниците оспорват твърдяната привидност.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че на 28.03.2007 г. с н.а.№ 180, том ІІ, рег.№ 5377, н.д.№ 318/07 на ВН № 194 е учредена договорна ипотека. По силата на сключения договор за банков кредит № 39 КР-АА-2218/26.03.2007 г. кредиторът „Първа инвестиционна банка” АД-София предоставя на Д.Б.Б. банков кредит – ипотечен овърдрафт в размер на 140000 лева. За обезпечаване на вземането на кредитора по предоставения кредит Ч.В.Г., В.П.Г. и С.В.П. учредяват в полза на кредитора ипотека върху собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Варна: ап.№ 11, ж.к.”Младост”, бл.108, вх.1, ет.4.

    С постановление за възлагане на недвижим имот от 21.08.2012 г. по изп.дело № 20128080402148 по описа на ЧСИ З-Димитров, рег.№ 808, район на действие Окръжен съд-Варна, процесният имот, собственост на ищците, е закупен от взискателя – кредитор „Първа инвестиционна банка” АД-София за сумата от 56050.00 лева, като е отразено, че купувачът не следва да внася предложената от него цена, тъй като е взискател и вземането му надхвърля предложената от него цена. Следователно, ищците, в качеството им на ипотекарни гаранти са претърпели изпълнение.

С оглед наличието на валидно сключен договор за ипотека, обезпечаващ чуждо задължение и предвид наличието на извършено изпълнение, правилен е извода на първоинстанционния съд че е налице хипотезата на чл.155, ал.2 от ЗЗД и ищците са встъпили в правата на удовлетворения кредитор срещу длъжника.

Оспорвайки иска, ответникът твърди привидност на договора за банков кредит, прикриващ договор при същите условия с „НИДА”ООД, в което той е съдружник с първия от ищците.

По делото са представени баланси на дружество „НИДА” ООД и извлечение от разплащателна банкова сметка, от които не се установява връзка на дружеството с договора за банков кредит. Възражението за привидност на договора за банков кредит е недоказано.

Следователно, главните искове са доказани по основание и по размер и следва да бъдат уважени, а решението в тази му част - потвърдено.

От доказателствата по делото -  извлечение от разплащателна сметка се установява, че първият ищец – Ч.Г. е изтеглил от сметката на ответника сумата, предмет на  насрещния иск. При извършването на тази банкова операция е представил пълномощно с нотариална заверка на подписа № 5379/2007 г. Правилен е извода на първоинстанционния съд, че ищецът по насрещния иск разполага с друг насрещен иск, който изключва претенцията по чл.59 от ЗЗД, която следва да бъде отхвърлена, както и акцесорните искове по чл.86 от ЗЗД.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. Доказателства за извършени пред настоящата инстанция разноски не са представени, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 627/25.04.2014 г. по гр.д.№ 1172/2013 г. по  описа на Окръжен съд-Варна – ХІІ състав.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на  РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                   2.