ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№634

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    18.09.2015година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 465/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от П.К.М. и И.Й.И. чрез процесуалния им представител адв. З.С. срещу определение № 2720/24.07.2015 год по в.гр.д № 1657/2015 год на Окръжен съд Варна, с което е оставено без уважение искането им за освобождаване от държавни такси и разноски. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и уважаване на искането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 83 ал.2 от ГПК такси и разноски в производството не се внасят от лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. Преценката съдът извършва във всеки конкретен случай въз основа на критериите за имущественото, семейно, здравословно състояние, възраст и др.

От данните по делото се установява, че макар въззивниците да получават доход от пенсии в общ размер на 1042 лв, те не разполагат с други източници на средства, а въззивницата страда от две различни онкологични заболявания, изискващи скъпоструващо лечение. Следва да се отчете възрастта им, както и липсата на други имущества, от които да се издържат. Обстоятелството, че в миналото са се разпоредили със свои недвижими имоти не може да се тълкува в тяхна вреда, а и това обстоятелство е ирелевантно по отношение на настоящия момент. Без значение е също и фактът, че са заплащали разноски при първоинстанционното производство. Като се отчете обстоятелството, установено от експертизата по делото за минимално необходимата издръжка на домакинството, следва да се отбележи, че със заплащането на 300 лв – възнаграждение за назначения особен представител на ответника, доходът им ще падне под екзистенц-минимума.

Ето защо настоящият състав намира, че определението следва да бъде отменено, като въззивниците бъдат освободени от заплащане на такси и разноски по въззивното производство.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 2720/24.07.2015 год по в.гр.д № 1657/2015 год на Окръжен съд Варна и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСВОБОЖДАВА въззивниците П.К.М. и И.Й.И. от заплащане на държавни такси и разноски по в.гр.д. № 1657/2015 год на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.