О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

583/21.09.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21 09.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№465/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от С.К.Д. против определение №525/22.07.2016г., постановено по в.гр.д.№407/16г. по описа на ДОС, с което е оставена без разглеж -дане подадената от С.К.Д. жалба против действие на съдебен изпълнител, обективирано в протокол за въвод във владение от 01.06.2016г. по изп.д. №20163220400037 по описа на СИС при РС-Генерал Тошево, както и е прек -ратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е непра -вилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемите О.Г.С. и Е.Г.М. в депози -рания в срок отговор по жалбата поддържат становище за нейната неосновател -ност и молят обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№407/16г. по описа на ДОС е образувано по жалба вх.№476/08.06.2016г., подадена от С.К.Д. против действие на ДСИ изп.д.№20163220400037 по описа на СИС при РС-Генерал Тошево - въвод във владение, извършен на 01.06.2016г. 

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 27.04. 2016г., издаден по гр.д.№486/13г. по описа на РС-Генерал Тошево, с който длъж -никът С.К.Д. е осъдена да предаде на взискателите О. Геор -гиева С. и Е.Г.М. владението върху недвижим имот - площ от 35 кв.м., разположени по северната граница на УПИ V, кв.87 по ПУП на гр. Генерал Тошево.ПДИ е връчена на длъжника лично на 09.05.2016г.По молба на взискателите е назначено от ДСИ вещо лице геодезист, притежаващо необходи -мата правоспособност по ЗКИР, което да установи на място по време на въвода регулационната линия, както и точното местоположение на посочените в листа 35 кв.м. по северната граница на УПИ V.С разпореждане от 17.05.2016г. е насрочен въвод във владение за 01.06.2016г.За въвода длъжникът е уведомен лично на 19. 05.2016г. Съгласно съставения протокол за въвод във владение от 01.06.2016г. от в.л. е изготвен протокол за трасиране на граници с означени координатни точки и тези точки са трасирани на място от него, като в протокола са посочени всички трасирани на място точки.Към протокола е приложена скица с регистър на коорди -натните точки, обозначени и на скицата с числа.Съгласно удостовереното от ДСИ в протокола длъжникът е присъствал на въвода, но е отказал да подпише протокола.  

В жалбата се твърди, че въводът във владение е незаконосъобразен, т.к. ДСИ е отнел и предал на взискателите повече от 35 кв.м., защото се е позовал на прото -кол за трасиране, изготвен от лице, чието участие не  е допуснато по предвидения в закона процесуален ред-не е назначено от ДСИ за вещо лице и не е действало по предвидения в закона ред за депозиране на заключение по делото.Извършено е едно частно измерване, което и е неточно и като резултат от което са предадени в повече от 0, 20 см. до 0, 40 см. по границата, разделяща имотите на длъжника и взискателите.

Съгласно нормата на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва отстраняването му от имот/каквото представлява въводът във владение/ само поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението.В случая по -добни твърдения не се съдържат в жалбата, както и фактът на надлежното уведо -мяване на 19.05.2016г. на длъжника за предстоящото на 01.06.2016г. изпълнение не е спорен между страните.Наведените в жалбата от своя страна твърдения не са сред предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на съдебния изпълнител, предвид което и същата е недопус -тима.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че ДСИ е извър -шил въвод с помощта на вещо лице, което е назначил с разпореждане от 17.05. 2016г. при депозит в размер на 100лв., вносим от взискателите, вещото лице е било призовано и се е явило на 01.06.2016г., когато е дало заключението си, вкл. с изгот -вената скица и регистър на координатни точки, които е трасирало на място.Раз - витите в частната жалба, подадена пред настоящата инстанция, възражения, че жалбата на страната от 08.06.2016г. е допустима, т.к. с извършения въвод е отнето несеквестируемо имущество на длъжника, т.к. са отнети от единствения му имот повече от присъдените 35 кв.м., не са относими към конкретното действие на ДСИ, т.к. несеквестриуемостта е институт, приложим към изпълнението на парични взе -мания, а в случая вземането на взискателите по влязлото в сила решение по гр.д. №486/13г. по описа на РС-Генерал Тошево, което се изпълнява е непарично.   

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо - ченото действие на ДСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производ -ство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ДОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №525/22.07.2016г., постановено по в.гр.д.№407/ 16г. по описа на ДОС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: