О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№588

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11. 10.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№465/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена част -на жалба от „Е.-Б.”ЕАД, гр.Бургас, представлявано от изп.дирек - тор Д. П.Д., чрез процесуалния представител адв.Л.Б., против определение №1882/14.07.2017г., постановено по в.гр.д.№…./17г. по опи -са на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „Е.-Б.”ЕАД жалба вх.№1727/19.04.2017г. против действия на ЧСИ Л.Т., рег.№713 по изп.д.№…..: налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на жалбоподателя, находящ се в гр.София, район „Лозенец”, м.”Лозе -нец II/втора/ част”, кв.204, представляващ УПИ VIII, отреден за „Паркинг и озеленя -ване”, с площ от 1500 кв.м., при съответни граници, ведно с всички постройки, по -добрения и приращения в същия, като и е прекратено е производството по делото. В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за про - дължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна „Петрол”АД, гр.София, в депозирания отговор по жалбата чрез процесуалния представител адв.А.К. поддържа становище за нейната неоснователност.

Въззиваемата страна „Нафтекс трейд”ЕООД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против под - лежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Същата е допустима.Разгле -дана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№…../17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жа -лба вх.№1727/19.04.2017г./по описа на ЧСИ, изпратена по пощата на 13.04.2017г./, депозирана от „Е.-България”ЕАД против действие на съдебен изпълни -тел по изп.д.№20167130400141 по описа на ЧСИ Л. Т., рег.№713 и район на действие ОС-Варна, а именно: налагане на възбрана върху недвижим имот, соб -ственост на жалбоподателя, находящ се в гр.София, район „Лозенец”, м.”Лозенец II/втора/ част”, кв.204, представляващ УПИ VIII, отреден за „Паркинг и озеленяване”, с площ от 1500 кв.м., при съответни граници, ведно с всички постройки, подобрения и приращения в същия.

Жалбоподателят излага, че при извършена справка в СВ-София установил, че върху горепосочения недвижим имот по молба на ЧСИ Л.Т. е вписана въз -брана на 06.04.2017г. за обезпечаване вземане на „Петрол”АД в качеството му на взискател по изп.д.№2…… за сумите, предмет на издадени изп.листи по ч.гр.д.№…./15г. и ч.гр.д.№1625/15г., двете по описа на ЛРС.Твърди, че извърше -ното действие е незаконосъобразно предвид следното.”Петрол”АД е конституирано като взискател по изп.д.№20167130400141 въз основа на негова молба от 25.07. 2016г., с приложени към същата договор за суброгация от 16.06.2016г. и платежни нареждания, според който договор „П.”АД се суброгира в правата на взиска- теля „Л.”АД до размера на платената по това изп.дело сума - 726 225, 89лв. против посочените длъжници по изп.дело, против които е издаден изп.лист.„Е.- .-България”ЕАД не е един от тези длъжници, предвид което и неговата отго -ворност не е била ангажирана по никакъв начин до този момент по изп.дело.В дого- вора за суброгация обаче страните по него „.”АД и „П.”АД са включили клауза, според която разширяват обема на частното правоприемство, като предос -тавят права на „Петрол”АД да се суброгира и в твърдените права на „Литекс”АД против „Е.-България”ЕАД в качеството му на лице, дало свои имоти като обезпечение на дълга.„Литекс”АД е купувач на правата на кредитора по издадените изп. листи по ч.гр.д.№1627/15г. и ч.гр.д.№…./15г. „Сибанк”АД по сключен между тях договор за цесия.Според този договор вземанията се прехвърлят ведно с под- робно описаните в него обезпечения, вкл. учредени ипотеки.Предвид горното счита, че „Литекс”АД не може да прехвърли под каквато и да е форма вземане по договор /договора за банков кредит/, от който не черпи директно или по силата на специ -фично споразумение преки права, предвид което и договорът за суброгация е с невъзможен предмет.Поддържа, че по същността си договорът от 16.06.2016г. не съставлява договор за суброгация, а договор за цесия, който от своя страна не е сключен в изискуемата от чл.171 от ЗЗД форма и не е вписан, предвид което и не може да породи права.Като е конституирал „Петрол”АД като взискател ЧСИ е излязъл извън предвидените в нормата на чл.429 от ГПК субективни предели на изпълнителните листи, по които е образувано изп.д.№…...При евенту -ално настъпило частно правоприемство след издаване на изп.лист, какъвто е нас -тоящият случай, легитимирани длъжници са само тези, посочени в изп.лист, като ЧСИ не разполага с правото да суброгира кредитори спрямо субекти, по отношение на които не изпълнява.Отделно от изложеното възбраната е незаконосъобразна и т.к. е наложена в нарушение на чл.427, ал.2 от ГПК, защото районът на действие на ЧСИ не е нито този по местонахождението на възбранения имот, нито този по седа- лището и адреса на управление на взискателя.Претендира обжалваното действие да бъде отменено.

Цитираното изп.дело е образувано на 01.04.2016г. въз основа на издадени изпълнителен лист от 15.09.2015г. по ч.гр.д.№…./15г. и изпълнителен лист от 16. 09.2015г. по ч.гр.д.№1…/15г., двете по описа на РС-Ловеч, издадени в заповедно производство въз основа на документи по чл.417 от ГПК, с които длъжниците „Нафтекс трейд”ЕООД, гр.София, „П. холдинг”АД, гр.Стара Загора и „Н.п.”ЕООД, гр.Ловеч/идентични по двата изп.листа/ са осъдени да заплатят солидарно на кредитора „С.”ЕАД/идентичен по двата изп.листа/ посочените в листите суми, представляващи части от дължима главница по Договор за револ -вираща банкова кредитна линия №1080/29.08.2012г./изменен с 4 бр. анекси/ и части от дължимите договорни и наказателни лихви по същия договор, ведно със законна лихва и разноски.

Договорът за револвираща банкова кредитна линия №1080/29.08.2012г., по който кредиторът „Сибанк”ЕАД е предоставил на кредитополучателя „Нафтекс трейд”ЕООД кредитна линия в размер на 4 000 000 евро и по който солидарни длъжници са „П. х.”АД/съдлъжник/ и „Н.петрол”ЕООД/встъпил в дълга с договор от 18.12.2013г./ е бил обезпечен частично - до размера от 1 398 000 евро от главницата, ведно с лихви, такси, комисионни и разноски върху нея, от ипо -текарния длъжник „Петрол”АД чрез учредена в полза на „Сибанк”ЕАД договорна ипотека с н.а.№110/17.09.2012г. върху недвижим имот, собственост на „Петрол”АД, находящ се в гр.Варна, съставляващ ПИ с идентификатор 10135.3514.75, ведно с изградената в него сграда - бензиностанция с идентификатор 10135.3514.75.1, и също частично до размера от 982 000 евро от главницата, ведно с лихви, такси, комисионни и разноски върху нея, от ипотекарния длъжник „Петрол”АД чрез учре -дена в полза на „Сибанк”ЕАД договорна ипотека със същия н.а. върху недвижим имот, собственост на „Петрол”АД, находящ се в гр.Варна, съставляващ ПИ с иден -тификатор 10135.2562.203, ведно с изградената в него сграда - бензиностанция с идентификатор 10135.2562.203.1.

С образуване на изп.дело взискателят „Сибанк”ЕАД е насочи принудителното изпълнение и против недвижимите имоти, собственост на ипотекарния длъжник „Петрол”АД, обхванат в субективните предели на изп.лист с оглед нормата на чл.429, ал.3 от ГПК.Вписана е възбрана на 13.04.2016г.

На 23.06.2016г. по изп.дело е депозирана молба от „Литекс”АД, гр.София, с която дружеството е поискало да бъде конституирано като взискател на мястото на първоначалния, който да се заличи,  въз основа на представен договор за цесия от 30.11.2015г., сключен между „Сибанк”ЕАД като цедент и „Литекс”АД като цесионер, с нотариално заверени подписите и допълнително споразумение към него от 30.03. 2016г. също с нотариално заверени подписи.

С раздел II от договора „Сибанк”ЕАД като носител на вземане спрямо длъжника „Нафтекс трейд” ЕООД, произтичащ от договор за револвираща банкова кредитна линия №1080/29.08.2012г., ведно с всички анекси към него, с размер към датата на сключване на договора 1 638 969, 39 евро, е прехвърлил част от вземанията си по него, а именно 616 790, 46 евро /част от главница и част от лихви/, произтичащи от договора, срещу определена цена, платима по посочения в договора ред.Предви - дено е, че вземането се прехвърля ведно с част от обезпеченията му, посочени изрично в договора за цесия/между които и горецитираната договорна ипотека, учредена с н.а.№110/17.09.2012г./, които преминават в патримониума на цесионера след изплащане на посочената цена, която конкретно по отношение на посочения договор за банков кредит е платима в срок до 22.12.2015г.С допълнително споразу -мение към договора от 30.03.2016г. страните са се уговорили, че тази цена е дъл - жима в срок до 31.03.2016г.В споразумението са посочени и конкретните заповеди за незабавно изпълнение и изпълнителни листи, които са били издадени в полза на „Сибанк”ЕАД за вземането му договора от 29.08.2012г.-общо за сумата от 616 790, 46  евро, вземанията по които се прехвърлят на цесионера - общо 4 бр. изпълни -телни листи, два от които процесните, както са посочени и обезпеченията, които преминават изцяло в полза на цесионера, едно от които договорната ипотека, учре- дена с н.а.№110/17.09.2012г.Представени са уведомления по чл.99, ал.3 от ЗЗД, изпратени от „Сибанк”ЕАД и получени, съответно от  „Нафтекс петрол”ЕООД на 07. 04.2016г, от „Петрол Холдинг”АД на 08.04.2016г. и на „Нафтекс трейд”ЕООД на 07. 04.2016г.

По силата на цитирания договор за цесия и след настъпване на прехвърли -телния ефект по същия/след заплащане на цената и вписване в имотния регистър/ е настъпило частно правоприемство на страната на взискателя и вземането по процесните два изп.листи е преминало върху „Литекс”АД ведно с посочените в договора негови обезпечения.”Литекс”АД е конституирано от ЧСИ като взискател на мястото на първоначалния.

Предвид открити впоследствие производства по несъстоятелност по отношение на „Нафтекс петрол”ЕООД/решение от 06.07.2016г./ и по отношение на „Петрол Холдинг”АД”/решение от 25.10.2016г./ изпълнителното производство спрямо тяхно -то имущество е спряно на осн. чл.638, ал.1 от ТЗ.

Видно от цитирания договор за цесия, допълнително споразумение към него и н.а.№…/18.09.2012г. е, че наред с обезпечението, дадено от „Петрол”АД, догово -рът за револвираща банкова кредитна линия №1080/29.08.2012г. е бил обезпечен частично - до размера от 441 000 евро от главницата, ведно с лихви, такси, комиси - онни и разноски върху нея, и от ипотекарния длъжник „Еврокапитал-България”ЕАД чрез учредена в полза на „Сибанк”ЕАД договорна ипотека с н.а.№164/12г. върху собствения му недвижим имот, находящ се в гр.София, район „Лозенец”, м.”Лозенец II/втора/ част”, кв.204, представляващ УПИ VIII, отреден за „Паркинг и озеленяване”, с площ от 1500 кв.м., при съответни граници, ведно с всички постройки, подобрения и приращения в същия.Така даденото обезпечение е едно от посочените обезпе - чения, преминаващи с вземането върху цесионера „Литекс”АД, като цесията е вписана по партидата на „Еврокапитал-България”ЕАД на 08.04.2016г.След настъп -ване на прехвърлителния ефект на договора за цесия „Литекс”АД е можело да удовлетворява вземането си спрямо длъжниците по изп.лист „Нафтекс трейд” ЕООД, „П. х.”АД и „Н. петрол”ЕООД, както от имотите, предмет на н.а.№110/12г., така и от този, предмет на н.а.№…/12г. на осн. чл.429, ал.3 от ГПК, т.к. изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице, дало своя  вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва изпълнението върху тази вещ.

На 25.07.2016г. по изп.дело е представена молба от взискателя „Литекс”АД с приложен към нея договор от 16.06.2016г., сключен между него и „П.”АД, наи - менован договор за суброгация, като се излага, че по силата на същия „П.”АД е частен правоприемник на „Л.”АД по отношение на част от вземанията, произ - тичащи от горецитираните договор за кредит и договор за цесия като се претендира да бъде конституиран на мястото на взискателя по изп.дело „П.”АД.

Съгласно част от клаузите по този договор, страните по него се съгласяват, че за да предотврати публичната продан на двата недвижими имота, собственост на „Петрол”АД и предмет на н.а.№…/17.09.2012г., към които е насочено принуди -телното изпълнение от „Литекс”АД като цесионер на вземането на „Сибанк”ЕАД по посочени изп.листи/два от които тези по изп.д.№….и други два, за събиране на вземането по които е образувано изп.д.№…..по описа на ЧСИ Л.Т./, като вземането по тези, предмет на изп.д.№….. е 726 225, 89лв./главница, лихви, разноски по изп.лист и такси, и разноски по изп. дело/, а по тези, предмет на изп.д.№….. е 1 092 484, 26лв. /главница, лихви, разноски по изп.лист и такси, и разноски по изп.дело/ или общо 1 818 710, 15лв., ипотекарният длъжник „Петрол”АД ще плати на кредитора „Литекс”АД изцяло задълженията по двете изп.дела в едномесечен срок, а след плащането платецът „Петрол”АД ще се суброгира в правата на удовлетворения кредитор „Литекс”АД до размера на платеното от него /конкретно по договор за револвираща банкова кредитна линия №1080/29.08.2012г. до размера от 726 225, 89лв./ против солидар -ните длъжници „Нафтекс трейд” ЕООД, „П.х.”АД и „Н. петрол” ЕООД и против  „Еврокапитал-България”ЕАД, което е дало свои имоти като обезпе -чение на този дълг.Представени са към молба от 25.07.2016г. платежни нареж -дания от 17.06.2016г., 23.06.2016г. и 28.06.2016г., съгласно които „П.”АД е платило на „Л.”АД с посочено основание „по договор от 16.06.2016г.” общо сумата от 1 818 710, 15лв.

С постановление от 31.10.2016г. ЧСИ е конституирал като взискател в произ -водството „Петрол”АД на осн. чл.429, ал.1 от ГПК и е прекратил същото по отно -шение на взискателя „Литекс”АД и на „Петрол”АД в качеството му на длъжник на осн. чл.433, ал.1, т.2 от ГПК.На 01.11.2016г. са вдигнати наложените възбрани върху недвижимите имоти, собственост на „Петрол”АД.

С молба от 23.03.2017г. „Петрол”АД е поискало да му бъде издадено удостове -рение по чл.456 от ГПК с актуалният размер на дълга по изп.дело, за да му послужи за присъединяване по изп.д.№…. по описа на ЧСИ Й.М., рег.№920, с район на действие-СГС, а с молба от 03.04.2017г. е поискал да бъде вписана възбрана върху недвижимия имот, собственост на „Е.-България” ЕАД, върху който е учредена договорна ипотека с н.а.№164/18.09.2012г.Молбата е уважена като е вписана възбрана на 06.04.2017г.С молба от 07.06.2017г. „Петрол” АД е поискало на осн. чл.427, л.2 от ГПК изп.дело да бъде изпратено на ЧСИ В. М., рег.№860, с район на действие СГС, за продължаване на изп. действие спрямо длъжниците и ипотекарния длъжник „Е.-Б.”ЕАД, като се насочи принудителното изпълнение върху недвижимия имот, собственост на пос -ледния.

От горецитираните договор от 16.06.2016г. и платежни нареждания се устано -вява, че първоначалният ипотекарен длъжник „Петрол”АД, задължил се със собст - вените си имоти за част от дълга на „Нафтекс трейд”ЕООД, „Н.п.”ЕООД и „П. Х.г”АД към „Сибанк”ЕАД по договор за револвираща банкова креди - тна линия №1080/29.08.2012г., а впоследствие след надлежното цедиране на част от тази част задължил се към „Литекс”АД, е удовлетворил новия ипотекарен креди - тор „Литекс”АД по така закупеното от него вземане по този договор за кредит с договора за цесия от 30.11.2015г. и допълнително споразумение от 30.03.2016г., преминало ведно с посочените в тях обезпечения.Като е платил задължението на длъжниците към „Литекс”АД/най-късно до 28.06.2016г.-последното по ред платежно нареждане/ ипотекарният длъжник „Петрол”АД се е суброгирал по силата на закона изцяло в правата на кредитора „Литекс”АД против тези длъжници.Приема се, че изброяването в чл.429, ал.1 от ГПК относно субективните предели на изп. лист на страната на взискателя не е изчерпателно.Действително в нормата са изрично посочени само платилите дълга поръчители и солидарни длъжници, които могат да искат изпълнение въз основа на издадения в полза на взискателя изп. лист поради настъпилата в тяхна полза законова сурбогация.Преди това обаче приложното поле на правилото е формулирано по-общо, вкл. относно частните правоприемници на взискателя.Платилото в хода на изп.производство изцяло дълга към взискателя трето лице, обезпечило чуждия дълг, спрямо което лице е било насочено изпъл -нение по същия изп.лист, също се суброгира по силата на закона в правата на удовлетворения взискател и встъпва в правата по изп.лист, но в указаните в чл.155 от ЗЗД граници, а именно по отношение на длъжника суброгацията е пълна, а по отношение на поръчителите и на третите лица, които по-късно от ипотекирането са заложили или ипотекирали вещите си като обезпечение на същия чужд дълг, лицето, ипотекирало свой имот за чужд дълг, който дълг впоследствие е изплатило, встъпва в правата на кредитора до размера, в който би имало иск против тези лица, ако сам би бил поръчител.    

Предвид гореустановеното съдът приема, че жалбоподателят има качеството на лице, задължено да търпи изпълнителни действия по отношение на своя имот за дълга на „Нафтекс трейд”ЕООД към „Петрол”АД, суброгирал се до посочения в нормата на чл.155 от ЗЗД размер в правата на „Литекс”АД, последното частен правоприемник на кредитора по изпълнителните листи „Сибанк”ЕАД, до размера на вземането по договора за ипотека.Като такова лице жалбоподателят е оправо -мощен да обжалва тези действия на съдебния изпълнител, насочени към неговия имот, които може да обжалва и длъжникът.Налагането на възбрана не е сред действията, предвидени в чл.435, ал.2 от ГПК, които длъжникът да разполага с правото да обжалва самостоятелно/извън хипотезите на несеквестируемост, непри- ложими в случая/.С подадената от „Еврокапитал-България”ЕАД жалба се обжалва действие на съдебен изпълнител, неподлежащо на самостоятелно обжалване, предвид което е и недопустима.Образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ВОС обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1882/14.07.2017г., постановено по в.гр.д.№ 1489/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: