О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№618

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на02.10.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 465/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Р.Д.Я. чрез процесуалния му представител адв. Б.Ж. срещу разпореждане № 4283/09.07.2019 год по гр.д. № 2840/2015 год на Окръжен съд Варна.

Предмет на частната жалба по т.1 от същата е сумата 2034,10 лв, представляваща разликата между сбора на присъдените с разпореждането главници 113 977,50 лв (105 444,25 лв + 8 532,75 лв) и претендираната с молбата за издаване на обратния изпълнителен лист сума, като се изтъква допуснатата от молителя техническа грешка при сборуването на дължимите суми, които са в размер на 116 011,35 лв, а не 115 965,35 лв.

Съдът констатира, че макар съдът да е изложил мотиви, липсва изричен отхвърлителен диспозитив по отношение на сумата 2034,10 лв, което представлява непълнота на разпореждането – няма произнасяне по част от искането, с което е сезиран. Поради това производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а същото – изпратено на първоинстанционния съд за допълване на разпореждането. При постановяване на съдебния си акт съдът следва да вземе отношение и по направеното от страната изявление за допусната от него техническа грешка при формиране на размера на сумата по молбата за издаване на обратен изпълнителен лист.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 465/2019 год на Апелативен съд Варна, г.о.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Варна за допълване на разпореждане № 4283/09.07.2019 год, като се произнесе с изричен диспозитив в частта по искането за издаване на обратен изпълнителен лист за сумата 2034,10 лв.

След постановяване на съдебния акт делото да се върне на Апелативен съд Варна за разглеждане на частната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

                                                                     2.