ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№612

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   05.10.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА.

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д. в.ч.гр.д. № 466/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу определение № 259/24.06.2016 год по гр.д. № 673/2015 год на Окръжен съд Шумен, с което е отменено определението за даване ход по същество, производството по делото е прекратено и е върната исковата молба. По съображения, че не е налице идентичност в предмета и страните по делото с този по гр.д. № 295/2013 год, частният жалбоподател моли за отмяна на определението и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт намира, че същага е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

Пред Шуменския окръжен съд е висящо производство по гр.д. № 295/2013 год по мотивираното искане на КОНПИ с правно осн. чл. 28 ал.1 от ЗОПДИППД (отм) във вр. с §5 от ПЗР на ЗОДНПИ, внесено въз основа влязлата в сила осъдителна присъда срещу Д.М.Д. по НОХД 206/2010 год на Окръжен съд Разград  за това, че през периода от 01.01.2007 до 31.10.2008 год в услвията на продължавано престъпление в качеството си на управител на „Д.М.Г.” ООД гр.Кубрат е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 285 224,68 лв, като е съставил и използвал документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската си дейност.

Производството по настоящото дело е по реда на ЗОПДНПИ.

Проверката на КОНПИ за имущественото състояние на ответниците, предшестваща подаването на мотивираното искане, е започнала въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура Разград за повдигнато обвинение срещу Д.М.Д. по ДП № 253/2011 год за това, че в периода от 02.12.2008 до 14.01.2009 год в качеството си на управител на „Д.М.Г.” ООД гр.К. в съучастие като съизвършител и в условията на продължавано престъпление е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 35 126 лв, като съставил и използвал документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската си дейност.

Видно от писмо Вх.№ ТД 04ВА/УВ-777 от 24.01.2013 год, Окръжна прокуратура Разград е уведомила директора на ТЗ на КУИППД гр.Р., че на 14.01.2013 год е внесла в Окръжен съд Разград обвинителен акт по ДП № 253/2011 год по описа на ОД на МВР Разград срещу Мариян Д. Стоянов и Д.М.Д. за престъпление по чл. 255 ал.3 вр. д ал.1, т.2, пр.1 вр. чл. 20 от НК.

След направена служебна справка съдът констатира, че по така внесения обвинителен акт е образувано НОХД № 18/2013 год на Окръжен съд Разград, приключило с оправдателна присъда по отношение на подсъдимия Д.М.Д., потвърдена с решение № 77/06.06.2014 год на Апелативен съд Варна. Присъдата е влязла в сила на 02.07.2014 год.

При така установените факти, настоящият състав намира следното:

Разпоредбите на чл. 22-24 от ЗОПДНПИ предвиждат предпоставките, при наличието на които може да започне проверката по чл. 21 ал.1 от закона. За разлика от отменения ЗОПДИППД, при който се изискваше производството по отнемане на имущество пред съда да започне след влизане в сила на осъдителна присъда срещу проверяваното лице, с новия закон това условие е отпаднало. Точният смисъл на закона е, че се отнема имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник, а не само имуществото, придобито от престъпна дейност. Ето защо трябва да се приеме, че според ЗОПДНПИ не е необходимо да има причинна връзка между извършеното престъпление от страна на проверяваното лице и придобитото от него имущество.

Поради това липсва идентичност в основанието на иска по настоящото дело и този, предмет на гр.д. № 295/2013 год на ШОС, заведено при действието на ЗОПДИППД(отм). По него подлежи на установяване не само фактът на значително несъответствие между стойността на придобитото имущество и доходите на проверяваното лице, но и обосновано предположение за наличие на причинна връзка с престъплението, за което лицето е осъдено. Липсата на достатъчно средства със законен произход е само индиция в подкрепа на обоснованото предположение.

При действието на ЗОПДНПИ, за разлика от отменения ЗОПДИППД, развитието и изходът на воденото наказателно производство не са решаващи за отнемането на имущество по гражданската претенция на държавата. Тези разлики между двата закона предопределят и разширеното понятие за подлежащото на отнемане имущество, за каквото по силата на чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ се счита имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. Гражданската конфискация на имуществото с незаконен източник не е обвързана с развитието на наказателния процес и приключването му с влязла в сила присъда, поради което причинната връзка с престъплението е извън предмета на доказване в производството по ЗОПДПНИ.

Липсва идентичност и по отношение на заявения петитум по двете дела.

В производството по гр.д. гр.д. № 295/2013 год на ШОС съдът е сезиран с искания, както следва:

1) За обявяване за недействителен в отношенията между държавата и ответниците Д.М.Д., М.Д.Ц. и С.Н.Ц. на осн. чл. 7 т.1 вр. чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм) на договора за дарение, сключен между тях с нот.акт № 174, том I рег.№ 4210, дело № …/13.03.2009 год

2) За обявяване за недействителен в отношенията между държавата и ответниците М.Д.Ц., С.Н.Ц., Д. В. Г., В. Г. Г. и А. Г. Г., на осн. чл. 7 т.1 вр. чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм) на договора за покупко-продажба, сключен с нот.акт № 121, том V рег.№ 5102, дело № …/06.06.2012 год,

3) При условията на евентуалност – в случай на отхвърляне на исковете за прогласяване на относителната недействителност на посочените сделки, да се отнеме в полза на държавата от ответниците М.Д.Ц. и С.Н.Ц. продажната цена по договора за покупко-продажба в размер на 87 375 лв

4) За отнемане в полза на държавата от Д.М.Д. на осн. чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм), на:

4.1. Лек автомобил „Ф.” м. „Г. К.” с рег.№ ....... с пазарна стойност 2200 лв.

4.2. 50 дружествени дяла, всеки от които на стойност 100 лв, представляващи капиталово участие в „Д.М.А.” ЕООД

4.3. Сума в размер на 11,26 лв, представляваща наличност по банкова сметка *** № BG87 BPBI 7946 1083 0461 01 в „Ю. И Е. Д. Б..

4.4. Сума в размер на 0,60 лв представляваща наличност по банкова сметка *** № BG71 UBBS 8002 4421 2580 10 в „О..” АД, открита на 06.08.2007 год

4.5. Сума в размер на 10,96 лв, представляваща наличност по банкова сметка *** № BG36 CECB 9790 40B2 4618 00 в „ЦКБ” АД, открита на 27.11.2009

4.6. Сума в размер на 397,09 лв представляваща наличност по кредитна сметка № BG33 BUIN 7014 1030 5980 10 в „А. Б. Б.” А, открита на 24.07.2007 год

4.7. Сумата 2500 лв, на осн. чл. 4 ал.2 от ЗОПДИППД (отм), представляваща равностойност, получена от Д.М.Д. при продажбата на дружествените дялове от капитала на „Д.М.Г.” ООД .

Искането за отнемане на имуществата от ответниците е мотивирано с наличие на връзка между придобитото имущество и престъпната дейност, каквато обосновано може да се предположи предвид липсата на установен законен източник на средства.

Предмет на настоящото производство е мотивираното искане на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущества, както следва:

1) От Д.М.Д. на осн. чл. 63 ал.2 т.1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

1.1. Сумата 5000 лв – равностойността на дружествените дялове в капитала на „Д.М.А.” ЕООД

1.2. Сумата 22 105,46 лв, представляваща извършени погасителни вноски по банкова сметка № BG87 BPBI 7946 1083 0461 01 в „Ю. И Е. Д.Б.” АД, открита на 20.03.2009 год, за които няма установен законен източник на средства

1.3.Сумата 1 330 лв, представляваща вноски на каса през 2009 год по банкова сметка № BG87 BPBI 7946 1083 0461 01 в „Ю. И Е.Д. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.4.Сумата 28 030 лв, представляваща направени вноски на каса през 2006, 2007 и 2009 год по банкова сметка № BG87 UBBS 8002 4059 6064 14 в „…” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.5. Сумата 51 115 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG87 UBBS 8002 4059 6064 14 в „…” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.6. Сумата 17 434,76 лв, представляваща направени вноски на каса през 2007 и 2009 год по банкова сметка № BG71 UBBS 8002 4421 2580 10 в „…” АД, открита на 06.08.2007 год, за които няма установен законен източник на средства

1.7. Сумата 109 000 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG36 CECB 9790 40B2 4618 00 в „ЦКБ” АД, открита на 27.11.2009, за които няма установен законен източник на средства

1.8. Сумата 23 368,47 лв, представляваща направени вноски на каса през 2007 и 2009 год по банкова сметка № BG33 BUIN 7014 1030 5980 10 в „А. Б. Б.” АД, открита на 24.07.2007 год, за които няма установен законен източник на средства

1.9.Сумата 76 066,42 лв, представляваща направени вноски по банкова сметка № BG71 BUIN 7014 4030 5980 00 в „А.Б. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.10. Сумата 750 лв представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG71 BUIN 7014 4030 5980 00 в „А. Б.Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.11. Сумата 5 861,79 лв, представляваща извършени погасителни вноски през периода декември 2005 – 2008 год по банкова сметка № BG42 UNCR 9660 1009 9483 07 в „У. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.12. Сумата 2800 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка *** № BG42 UNCR 9660 1009 9483 07 в „У. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.13. Сумата 766,55 , преобразувана от банкова сметка № BG42 UNCR 9660 1009 9483 07 в „У. Б.” АД

1.14. Сумата 1 562,42 лв, представляваща направени вноски на каса по банкова сметка № BG20 UNCR7630 1078 0746 61 в „У. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.15. Сумата 76 110 лв представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG20 UNCR7630 1078 0746 61 в „У. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.16.Сумата 5 777,59 лв, представляваща направени погасителни вноски през 2007 и 2008 год по банкова сметка № 11487153 в „Б. ДСК” ЕАД

1.17. Сумата 50 357,86 лв, представляваща направени погасителни вноски през 2007 и 2008 год по банкова сметка № 11487153 в „Б. ДСК” ЕАД

1.18. Сумата 960 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № 11487153 в „Б.” ЕАД

2) От Д.М.Д. на осн. чл. 72 във вр. с чл. 63 ал.2 т.1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ :

2.1. Сумата 2500 лв , получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на „Д.М.Г.” ООД

2.2. Сумата 14 000 лв, представляваща пазарната стойност на лек автомобил „…” с рег.№ ……. към датата на продажбата му – 22.06.2007 год

3.От М.Д.Ц. и С.Н.Ц. на осн. чл. 64 т.1 във вр. с чл. 63 ал.2 т.1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

3.1. Отнемане в полза на държавата на недвижим имот – ГАРАЖ № 1, с идентификатор 83510.671.211.1.18, разположен на първи етаж в жилищната сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 83510.671.211 с административен адрес гр.Ш., ул.”С.” № 21, ведно с 0,86250% ид.ч. от правото на собственост върху дворното място и 0,00863% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

3.2. Сумата 55 375 лв, получена от продажбата на апартамент № 5, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 83510.671.211 с административен адрес гр.Ш., ул.”С.” № 21, с идентификатор 83510.671.211.1.5, ведно с избено помещение № 6 и 0,05797 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

Основание за искането е значителното несъответствие между стойността на имуществото и доходите на проверяваното лице, както и липсата на законни източници на средства за придобиване на имуществото.

Припокриване в предмета на двете дела е налице само по отношение на сумата 5000 лв, представляваща стойността на 50 дружествени дяла от капитала на „Д.М.А.” ЕООД, сумата 2500 лв, получена от продажбата на дружествени дялове в „Д.М.Груп” ООД и сумата 55375 лв, получена от продажбата на апартамент № 5 в гр. Ш., ул.”С.” № 21, която е предмет на предявения в условията на евентуалност иск по гр.д. № 295/2013 год на ШОС.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено само в посочените части, а в останалата част да бъде отменено и върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 259/24.06.2016 год по гр.д. № 673/2015 год на Окръжен съд Шумен в частта, с която е отменено определението за даване ход на делото по същество, производството е прекратено и исковата молба е върната, а именно:

По мотивираното искане на КОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущества, както следва:

1) От Д.М.Д. на осн. чл. 63 ал.2 т.1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

1.1. Сумата 22 105,46 лв, представляваща извършени погасителни вноски по банкова сметка № BG87 BPBI….. …. …. 01 в „Ю. И Еф Д. Б.” АД, открита на 20.03.2009 год, за които няма установен законен източник на средства

1.2.Сумата 1 330 лв, представляваща вноски на каса през 2009 год по банкова сметка № BG87 BPBI 7946 1083 0461 01 в „Ю.И Е. Д. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.3.Сумата 28 030 лв, представляваща направени вноски на каса през 2006, 2007 и 2009 год по банкова сметка № BG87 ……… …….. в „О.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.4. Сумата 51 115 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG87 UBBS 8002 4059 6064 14 в „…” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.5. Сумата 17 434,76 лв, представляваща направени вноски на каса през 2007 и 2009 год по банкова сметка № BG71 UBBS …. 2580 10 в „О.” АД, открита на 06.08.2007 год, за които няма установен законен източник на средства

1.6. Сумата 109 000 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG36 CECB 9790 40B2 4618 00 в „….” АД, открита на 27.11.2009, за които няма установен законен източник на средства

1.7. Сумата 23 368,47 лв, представляваща направени вноски на каса през 2007 и 2009 год по банкова сметка № BG33 BUIN …. 1030 5980 10 в „А.Б. Б.” АД, открита на 24.07.2007 год, за които няма установен законен източник на средства

1.8.Сумата 76 066,42 лв, представляваща направени вноски по банкова сметка № BG71 BUIN 7014 4030 5980 00 в „А. Б. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.19. Сумата 750 лв представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG71 BUIN 7014 4030 5980 00 в „А. Б. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.10. Сумата 5 861,79 лв, представляваща извършени погасителни вноски през периода декември 2005 – 2008 год по банкова сметка № BG42 UNCR 9660 1009 9483 07 в „У.т Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.11. Сумата 2800 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка *** № BG42 UNCR 9660 1009 9483 07 в „У. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.12. Сумата 766,55 , преобразувана от банкова сметка № BG42 UNCR 9660 1009 9483 07 в „У.Б.” АД

1.13. Сумата 1 562,42 лв, представляваща направени вноски на каса по банкова сметка № BG20 UNCR7630 1078 0746 61 в „У. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.14. Сумата 76 110 лв представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG20 UNCR7630 1078 0746 61 в „У. Б.” АД, за които няма установен законен източник на средства

1.15.Сумата 5 777,59 лв, представляваща направени погасителни вноски през 2007 и 2008 год по банкова сметка № 11487153 в „Б.ДСК” ЕАД

1.16. Сумата 50 357,86 лв, представляваща направени погасителни вноски през 2007 и 2008 год по банкова сметка № 11487153 в „Б.ДСК” ЕАД

1.17. Сумата 960 лв, представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № 11487153 в „Б. ДСК” ЕАД

2) От Д.М.Д. на осн. чл. 72 във вр. с чл. 63 ал.2 т.1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ - сумата 14 000 лв, представляваща пазарната стойност на лек автомобил „… с рег.№ Н2885АК към датата на продажбата му – 22.06.2007 год

3) От М.Д.Ц. и С.Н.Ц. на осн. чл. 64 т.1 във вр. с чл. 63 ал.2 т.1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ - отнемане в полза на държавата на недвижим имот – ГАРАЖ № 1, с идентификатор 83510.671.211.1.18, разположен на първи етаж в жилищната сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 83510.671.211 с административен адрес гр.Ш., ул.”С.” № 21, ведно с 0,86250% ид.ч. от правото на собственост върху дворното място и 0,00863% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество в отменените части.

ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата му част.

Определението подлежи на обжалване в частта, с която е потвърдено прекратителното определение по гр.д. № 673/2015 год на ШОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                          

                   2.