О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

             №    524              /  30.09.2013 г.,         гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, съд, гражданско отделение, в закрито заседание на 30 септември 2013 г., в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                             ЧЛЕНОВЕ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ИВАН ЛЕЩЕВ

Като разгледа докладваното от съдията  Северина Илиева

в. ч. гр. дело № 467 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 396 от ГПК, образувано по частната жалба на Н.Д.Н. *** чрез пълномощника й адв. Р. Н. срещу определение № 2444/16.08.2013 г. по гр. д. № 2254/2013 г., с което е оставено без уважение искането й за допускане обезпечение на предявения от нея срещу Маршина В.Н. и Д.Н.Н. иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД чрез спиране изпълнението по изп. д. № 20138070400233 на ЧСИ Надежда Денчева, рег. № 807. В жалбата се правят оплаквания за неправилност на постановения съдебен акт с молба същият да бъде отменен.

Частната жалба е допустима, като подадена в срока по чл. 396, ал. 1 ГПК от легитимно лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Н. Д. Н. е предявила срещу своите родители М. и Д. Нейкови иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на сключен между тях на 06.05.2008 г. предварителен договор за покупко -продажба на недвижим имот, за закупуването на който им била предоставила в заем продажната цена.  Поради това, че срещу имота – предмет на предварителния договор е насочено изпълнение по образувано срещу първата ответница изпълнително дело от трето лице, ищцата е поискала в исковата си молба да бъде допуснато обезпечение на иска й чрез спиране на изпълнението. С обжалваното пред настоящата инстанция определение искането е оставено без уважение.

Предмет на проверка в производството по обезпечаване на вече предявения иск е наличието на предпоставките по чл. 391, ал. 1 от ГПК. В случая първоинстанционният съд е преценил, че предявеният иск е допустим и въз основа на приложените по делото доказателства – вероятно основателен. Що се касае до исканата мярка, обаче, същата се явява неподходяща, тъй като биха се накърнили правата на трети на спора лица, които много преди това са били установени с влязъл в сила съдебен акт, въз основа на който е образувано и изпълнителното дело, чието спиране се иска. Настоящият съдебен състав изцяло споделя изложените от ВОС съображения, че посочената обезпечителна мярка е неадекватна на търсената защита, поради което обжалваното определение като законосъобразно и обосновано следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2444 от 16.08.2013 г., постановено по гр. д. № 2254/2013 г. на Варненския окръжен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на касационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                             2.