ОПРЕДЕЛЕНИЕ

636

_01_.10.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на __.10. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.467 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от „БАНКА ДСК” ЕАД, гр. София, ЕИК 121830616, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 366/12.06.2014 год. на ОС Добрич по гр.д. 384/2014 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от банката в качеството й на взискател жалба по изп. № 20137390400745 по описа на ЧСИ Сербезов с район на действие ДОС, вписан под № 739 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в издаване на постановление за възлагане на недвижим имот от 15.04.2014 год. В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на предпоставките за допустимост на жалбата в някоя от хипотезите на чл. 435 ГПК е неправилен, тъй като правата на банката са накърнени, а липсва нормативна уредба, която да ги защитава. Твърди се в тази връзка, че са опорочени подготвящите публичната продан действия, като е изнесе на продан имот, който е идейлна част от друг, самостоятелен обект на собственост, а това ощетява взискателя.

Насрещната страна Ю.В.З., ВЗИСКАТЕЛ, е изразила становище за недопустимост, евентуално ЗА НЕОСНОВАТЕЛНОСТ НА ЧЖ.

Длъжникът И И Х. не е изразил становище по жалбата.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалба на ипотекарен кредитор срещу действията на ЧСИ С по цитираното изп. д., изразяващи се в постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ реална част от ипотекиран в полза на банката имот, за която се твърди, че няма статут на самостоятелен обект на собственост. Изложени са доводи, единствено в насока правото на ипотекарния кредитор да се реализира цената на целия имот, а не на част от него.

Насрещната страна – взискател – Ю.З., е оспорила допустимостта и основателността на жалбата.

ДЛЪЖНИКЪТ НЕ Е ИЗРАЗИЛ СТАНОВИЩЕ И ПРЕД ОС.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

Съставът на ВАпС намира жалбата на ипотекарния кредитор за недопустима. В качеството си на взискател тази страна може да обжалва постановлението за възлагане само в хипотезата на чл. 435, ал.3 ГПК – ако е участвал като наддавач.

В случая не е налице хипотезата на ал.3 на чл. 435 ГПК – постановлението за възлагане може да се атакува от взискателя и като наддавач само, ако се твърди, че наддаването не е извършено надлежно или имотът не е възложен по най-високата предложена цена. В случая тези две хипотези не се твърдят.

Щом попадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба не подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 366/12.06.2014 год. на ОС Добрич по гр.д. 384/2014 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: