ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

591

Гр.Варна,10.09.2015  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на десети септември 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

 

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 468 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Прокуратурата на Република България против разпореждане № 7636 от 15.07.2015 г., постановено по гр.д. № 1209/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта за издаване на изпълнителен лист срещу жалбоподателя за сумата от 4 000 лв., ведно със законните лихви от 25.10.2013г.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на съдебния акт в обжалваната му част, като е молил за отмяната му в тази част и за обезсилване на издадения изпълнителен лист за сумата от 4 000 лв, ведно с лихвите. Съображенията са, че за същата сума е бил издаден отделен изпълнителен лист и срещу солидарно осъдения ответник Областна дирекция  МВР Варна при липсата на хипотезата на чл. 408, ал. 2 от ГПК. Това създавало предпоставки за двукратно изплащане на една и съща сума в пълен размер от всеки един от двамата солидарни длъжници.

 Частната жалба е подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

С разпореждане № 7636 от 15.07.2015 г., постановено по гр.д. № 1209/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, по молба на ищеца С.К.С., подадена от адв. С.Т., съдът е разпоредил издаването на изпълнителни листове за сумите, присъдени с решение № 1243, постановено на 22.08.2014 г. по същото дело. С влязлото в сила решение, Прокуратурата е била осъдена да заплати на С.К.С. сумата от  8000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода от 05.03.2000 г. до 17.06.2009 г., ведно с лихвите, както и солидарно с Областна дирекция МВР Варна да заплати на С.К.С. сумата 4 000 лв. -  обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода от 18.06.2009 г. до 18.09.2013 г., ведно с лихвите, всички вреди – причинени вследствие на повдигнато и поддържано обвинение за извършено престъпление, по което ищецът е бил оправдан.

Въз основа на разпореждането са били издадени два изпълнителни листа в полза на молителя, първи - срещу Прокуратурата на РБ за сумите от 8 000 лв. и 4000 лв. с лихвите и втори- срещу Областната дирекция МВР Варна за сумата от 4000 лв. ведно с лихвите. В двата изпълнителни листа изрично е било отбелязано, че за сумата от 4000 лв. е издаден изпълнителен лист и срещу другия солидарен длъжник.

Съгласно разпоредбата на чл.  408, ал. 2 от ГПК, когато решението е постановено в полза или срещу няколко лица, може да се издадат отделни изпълнителни листове, като се означи коя част от решението подлежи на изпълнение по всеки лист. 

Настоящият случай попада в тази хипотеза, защото осъждането за сумата от 4000 лв. е било постановено по отношение на двама ответници. Доколкото отговорността им е солидарна, това изрично е било отбелязано в изпълнителните листове. Право на кредитора е при наличието на солидарност на длъжниците да търси заплащането на сумата изцяло от всеки един от тях и затова той може да иска издаване на изпълнителен лист за цялата сума срещу всеки поотделно. Изпълнението на задължението от единия длъжник, освобождава другия солидарен такъв. Изричното отбелязване в изпълнителните листове, че сумата се дължи солидарно и че срещу другия солидарен длъжник също е издаден изпълнителен лист, е в съответствие с разпоредбата на чл.408, ал.2 от ГПК за посочване на частта от решението, подлежаща на изпълнение по всеки изпълнителен лист. Затова, неоснователни са оплакванията в жалбата, че се създавали предпоставки за двукратно събиране на една и съща сума от всеки от двамата солидарни длъжници.

С оглед изложените съображения, като е уважил молбата за издаване на изпълнителен лист срещу Прокуратурата за сумата от 4000 лв., окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 7636 от 15.07.2015 г., постановено по гр.д. № 1209/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта за издаване на изпълнителен лист срещу Прокуратурата на Република България за сумата от 4 000 лв., ведно със законните лихви от 25.10.2013г.

 

Определението може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба при условията на чл. 280 ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: