О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

556

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …20. 09.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               М. МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№468/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от М.И.Д. против разпореждане №4659/04. 07.2018г., постановено по в.гр.д.№912/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната жалба вх.№19800/02.07.2018г., подадена от М.И.Д. против решение №106/13.06.2018г., постановено по в.гр.д.№912/18г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от страната жалба.

Въззиваемата страна „Райфайзенбанк /България/”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№912/18г. по описа на ВОС е образувано по жалба вх.№0416/08.03.2018г./по описа на ЧСИ/, уточнена с молба вх.№05126/26.03.2018г., и жалба вх.№05825/05.04.2018г., подадени от М.И.Д. против действия на ЧСИ П. П., рег.№… с район на действие ОС-Варна, по изп. дело №…, представляващи насочване на изпълнението към несек -вестируемо имущество /с наведени от страната оплаквания за налагане на възбра -на върху единственото й жилище и насрочване на опис на движими вещи/.В жалбите са развити отделно и оплаквания досежно действия на СИ, неподлежащи на самостоятелно обжалване /ненадлежно оформена ПДИ, прекомерност на наложените обезпечения, липса на предмет на описа/.

С решение №106/13.06.2018г. жалбите са оставени без уважение.Против решението М.Д. е подала жалба вх.№19800/02.07.2018г., върната с обжалва -ното разпореждане като насочена против неподлежащ на обжалване съдебен акт.

Видно от разпоредбата на чл.437, ал.4, изр. второ от ГПК решението на ОС, постановено по подадена жалба против действия на съдебен изпълнител от вида на посочените в чл.435 от ГПК, не подлежи на обжалване.Разгледаните от ВОС жалби са против действие по чл.435, ал.2, т.2 от ГПК, предвид което и постановено по тях решение е окончателно, като дори и същото да е неправилно, недопустимо или нищожно/каквито са твърденията на жалбоподателката/ решението не подлежи на инстанционен контрол.Хипотезите на предвиден инстанционен контрол на решения по жалби против действия на СИ са изрично посочени в закона - чл.463, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК и същите не са налице в настоящия случай.Обжалваното разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №4659/04.07.2018г., постановено по в.гр.д. №912/18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: