Р Е Ш Е Н И Е

144

гр.Варна, 27 .09.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 .09.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№469/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена жалба от „Сиатрейд”ООД, гр.Шумен, представлявано от управителя Е.С.А., против решение №120/21.06.2016г., постановено по в.гр.д.№260/ 16г. по описа на ШОС, с което е оставена без уважение жалба вх.№13689/18.04. 2016г., подадена от „Сиатрейд”ООД против разпределение, извършено с протокол от 06.04.2016г. по изп.д.№20128760400732 по описа на ЧСИ Д.З., рег. №876, с район на действие-Окръжен съд Шумен.В жалбата се твърди, че решението е неп -равилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се извърши разпределение като се прихва -не от продажната цена на имота, за който жалбоподателят и присъединен взиска -тел в изп.производство е обявен за купувач - 150 000лв., вземането му спрямо длъжника „Еко стандарт”ООД в размер на 27 865, 48лв. и се приеме, че следва да бъде внесена разликата в размер на 122 134, 52лв.

Въззиваемата страна „Уникредит Булбанк”АД в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемите „Екострой Инвест” ООД, гр.Шумен, „Еко стандарт”ООД, гр.Шумен, „Цитрон”ООД, гр.Шумен, „Цитрон Ан”ООД, гр.Шумен, А. И. С., М.З.Г., Г.Х.М., А. ***, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Подадена е жалба вх.№13689/18.04.2016г. от „Сиатрейд”ООД, гр.Шумен, пред -ставлявано от управителя Е.А., против извършено по изп.д.№20128760400732 по описа на ЧСИ Д. З., рег. №876 и район на действие ОС-Шумен, раз -пределение, обективирано в протокол от 06.04.2016г., предявен на 15.04.2016г. Твърди се, че същото не е незаконосъобразно, т.к. ЧСИ не е съобразил обстоятелс- твото, че жалбоподателят, обявен за купувач на публичната продан, е присъединен взискател с вземане в размер на 27 865, 48лв., като е задължен да внесе пълния размер на продажната цена в размер на 150 000лв.Претендира се да бъде отмене -но и да бъде извършено ново разпределение от съда при което се приеме, че жал -боподателят следва да внесе само разликата в размер на 122 134, 52лв.            

Първоначалният взискател „Уникредит Булбанк”АД в депозираното писмено въз- ражение поддържа становище за неоснователност на жалбата.

Длъжниците „Екострой Инвест” ООД, гр.Шумен, „Еко стандарт”ООД, гр.Шумен, „Цитрон”ООД, гр.Шумен, „Цитрон Ан”ООД, гр.Шумен, А. И. С., М.З.Г., Г.Х.М. и А.М.А., редовно уведо -мени, не са изразили становище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Изпълнителното производство е образувано на 07.11.2012г. по молба на „Уни -кредит Бубланк”АД против „Екострой Инвест” ООД, гр.Шумен, „Еко стандарт”ООД, гр.Шумен, „Цитрон”ООД, гр.Шумен, „Цитрон Ан”ООД, гр.Шумен, А. И. С., М.З.Г., Г.Х.М. и А.М.А. въз осно -ва на изп.лист от 19.05.2012г., издаден по ч.гр.д.№1703/12г. по описа на ШРС, с който същите са осъдени да й заплатят солидарно посочените в листа суми.Присъ - единен взискател по право в така образуваното изпълнително производство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжниците публични вземания съгласно издадените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.По реда на 456, ал.1 от ГПК въз основа на удостоверения по чл.456, ал.3 от ГПК са присъединени като взискатели физически и юридически лица за посочените в удостоверенията суми, вкл. и „Сиатрейд”ООД за вземанията му против „Еко стандарт”ООД, за които са издадени изп.листи съответно на 12.03.2015г. по ч.гр.д.№531/15г. и на 29.04.2015г. по ч.гр.д.№964/15г., двете по описа на ШРС.След присъединяването му част от вземанията/10 000лв./ са прехвърлени с договор за цесия от 16.02.2016г. на „Дикариер”ЕООД, гр.Шумен и „Пиканини”ЕАД, гр.Силистра.

Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател и към нед -вижим имот, притежаван от длъжника „Еко стандарт”ООД, представляващ ПИ с идентификатор 83510.669.427 с площ от 4500кв.м./понастоящем по КККР за гр. Шумен част от ПИ с идентификатор 83510.669.432/, ведно с част от изградени в ПИ сгради, върху който по искане на ЧСИ е наложена възбрана на 07.11.2012г.Имотът е ипотекиран от „Еко стандарт”ООД с н.а., вписан на 17.09.2009г., за обезпечение вземането на банката, за което впоследствие е издаден горецитираният изп.лист от 19.05.2012г.

ПДИ до длъжниците са връчени на 07.11.2012г.Имотът е описан на 21.11.2012г.В периода 2013г.-2015г. са проведени няколко продани, обявени за нестанали.Насро- чена е и проведена публична продан за периода 04.03.2016г.-04.04.2016г. с начална тръжна цена 96 000лв.С протокол от 05.04.2016г. за обявяване на постъпилите над- давателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот присъединеният взискател „Сиатрейд”ООД за предложената от него цена от 150 000 лв.

Изготвен е разпределителен протокол от 06.04.2016г.,  предявен на 15.04.2016г., при надлежно уведомяване на страните.Жалба против същото е подал „Сиатрейд” ООД в срока по чл.462, ал.2 от ГПК.

В протокола от 06.04.2016г. ЧСИ, след като е посочил размера на дължимото на всеки от взискателите вземане/конкретно за „Уникредик Булбанк” 1 215 632, 64лв., а за „Сиатрейд”ООД 27 865, 48лв./ е извършил разпределение на сумата от 150 000 лв., като е разпоредил „Сиатрейд”ООД да внесе по специалната сметка на ЧСИ сумата от 4 396, 30лв.-за заплащане на дължимия за имота данък недвижими имоти на Община Шумен; сумата от 446, 04лв. и сумата от 2 396, 30лв. по сметка на ЧСИ, представляващи такси по т.26 от ТТРЗЧСИ, сумата от 604лв. по сметка на ЧСИ, представляваща обикновени такси и разноски по ТТРЗЧСИ и по специалната смет - ка на ЧСИ сумата от 142 157, 36лв. за изплащане на привилегированото вземане на „Уникредик Булбанк”, или общата сума, която следва да бъде внесена, е в размер на 150 000лв.

За вземанията си по ч.гр.д.№531/15г. и по ч.гр.д.№964/15г., двете по описа на ШРС/останали след цесията/ жалбоподателят е хирографарен кредитор.В изпъл -нителното производство първоначалният взискател има за вземанията си привиле -гия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД/за сторените в изп.производство разноски за конк -ретния изпълнителен способ от който се разпределя сумата/ и по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД/за вземането си по изп.лист от 19.05.2012г./, а община Шумен по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД за дължимия данък за недвижимия имот.Сумата от 150 000лв. е недостатъчна за удовлетворяване на кредиторите с привилегировани вземания. Предвид горното и не остава сума, която жалбоподателят, хирографарен кредитор, да може да прихване по реда на чл.461 от ГПК със своето вземане, т.к. такава в настоящия случай не му се следва по съразмерност.С оглед горното и законосъоб -разно с обжалваното разпределение е прието, че обявеният за купувач присъе -динен взискател „Сиатрейд”ООД следва да внесе цялата сума от 150 000лв./без приспадане на неговото вземане/, от която впоследствие следва да се удовлетво -рят с посочените суми кредиторите с вземания с привилегии по чл.136, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗЗД. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба е неоснова -телна, предвид което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №120/21.06.2016г., постановено по в.гр.д.№260/16г. по описа на ШОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: