О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

592../01.10.2018 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 469 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 20623/09.07.2018 г., уточнена с жалба вх. № 24091/15.08.2018 г., подадена от М.Р.С. и П.Й.П. срещу решение № 1118/20.06.2018 г. по в.гр.д. № 1402/2018 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена:

- без уважение жалба вх. № 10702/10.05.2018 г. на ЧСИ И.С., молба вх. № 11092/15.05.2018 г, жалба вх. № 11506/21.05.2018 г, жалба вх. № 12675/01.06.2018 г, жалба вх. № 12714/04.06.2018 г. и жалба –допълнение вх. № 13915/14.06.2018 г., по изп. дело 201771204000682 на ЧСИ И. С. с рег. № …, в частите в които се претендира отмяна на отказ за спиране на изп. производство, определяне на нова данъчна оценка на недвижимия имот, отказ за назначаване на правна помощ и освобождаване от държавни такси и разноски, жалбата свързана с несеквестируемостта на имота;

- без разглеждане жалба вх. № 10702/10.05.2018 г. на ЧСИ И. С., молба вх. № 11092/15.05.2018 г., жалба вх. № 11506/21.05.2018 г., жалба вх. № 12675/01.06.2018 г., жалба вх. № 12714/04.06.2018 г. и жалба –допълнение вх. № 13915/14.06.2018 г., по изп. дело 201771204000682 на ЧСИ И. С. с рег. № …, в частите, в които се обжалва отказа на ЧСИ за предоставяне на фотокопие от документи, приложени към изпълнителното дело и в частта в която се твърди недължимост на присъдените лихви;

- без уважение искането на жалбоподателите за спиране на изп. Дело….. на ЧСИ И. С. с рег. №….

В жалбата се излагат доводи за неправилност на решението изцяло, съобразно депозираните уточнения /л. 5 и л. 13 от в. ч. гр. д. № 469/2018 г. на ВАпС/ с молба за отмяна на същото.

В подадения писмен отговор пълномощникът на „Варна Кредит Груп” ООД изразява становище за недопустимост на обжалването в частите, в които Окръжен съд – Варна се е произнесъл по същество на спора. В останалата част, намира жалбата за неоснователна, като моли същата да бъде оставена без уважение. Претендира заплащането на съдебно-деловодни разноски.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, но в частите, с които Окръжен съд – Варна се е произнесъл по същество на спора и е оставил жалбите без уважение, настоящото производство се явява недопустимо, на основание чл. 437, ал. 4 от ГПК и като такова следва да бъде прекратено.

В останалата част жалбата, касаеща обжалването на решението, в което жалбите са оставени без разглеждане е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

Правилно в мотивите си съдът е приел, че могат да се обжалват действията на съдебния изпълнител само когато същите попадат в хипотезите, предвидени в разпоредбата на чл. 435 от ГПК. В тази насока са и задължителните указания, дадени в ТР № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС. Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК, длъжникът може да обжалва: 1/. постановлението за глоба; 2/. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 3/. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението; 4./ отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка; 5./ определянето на трето лице за пазач; 6/. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение или 7./ разноските по изпълнението.

В настоящия случай се обжалва отказ на ЧСИ за предоставяне на фотокопие от документи, приложени към изпълнителното дело, както и в частта в която се твърди недължимост на присъдените лихви.

Въззивният съдебен състав, намира, че същото действие не попада в лимитативно изброените в чл. 435, ал. 2 или ал. 3 от ГПК, допустими за обжалване действия от страна на длъжника, поради което производството се явява недопустимо.

Съобразно изхода на спора разноски се дължат в полза на „Варна Кредит Груп” ООД. Същото дружество претендира заплащането на съдебно-деловодни разноски в размер на 200 лева за осъществено процесуално представителство за настоящото производство, за което представя списък по чл. 80 от ГПК и доказателства за направата им. С оглед на горното, в полза на „Варна Кредит Груп” ООД следва да се присъдят съдебно-деловодни разноски за настоящото производство в размер на 200 лева.

Предвид горното, обжалваното решение, в частта, а която жалбите да оставени без разглеждане и производството по делото е прекратено в съответната част е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 20623/09.07.2018 г., уточнена с жалба вх. № 24091/15.08.2018 г., подадена от М.Р.С. и П.Й.П. срещу решение № 1118/20.06.2018 г. по в.гр.д. № 1402/2018 г. на Окръжен съд – Варна, в частта, а която е оставена:

- без уважение жалба вх. № 10702/10.05.2018 г. на ЧСИ И.С., молба вх. № 11092/15.05.2018 г, жалба вх. № 11506/21.05.2018 г, жалба вх. № 12675/01.06.2018 г, жалба вх. № 12714/04.06.2018 г. и жалба –допълнение вх. № 13915/14.06.2018 г., по изп. дело …. на ЧСИ И. С.с рег. № …, в частите в които се претендира отмяна на отказ за спиране на изп. производство, определяне на нова данъчна оценка на недвижимия имот, отказ за назначаване на правна помощ и освобождаване от държавни такси и разноски, жалбата свързана с несеквестируемостта на имота, както и

- без уважение искането на жалбоподателите за спиране на изп. дело …. на ЧСИ И. С. с рег. № ….

Определението в тази част може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1118/20.06.2018 г. по в.гр.д. № 1402/2018 г. на Окръжен съд – Варна в останалата част.

ОСЪЖДА М.Р.С., ЕГН: ********** и П.Й.П., ЕГН: ********** *** Кредит Груп” ООД, ЕИК: 201056687, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „А. Д.“ 45, представлявано от С.Т., сумата в размер на 200 лева, представляваща сторени разноски за процесуално представителство за настоящото производство, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК.

Определението в потвърдителната част не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.

                             

№ …../…………2018 г.

 

гр. Варна