О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                     №   110      /10.02.2015 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на десети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                         ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 47 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, във връзка с чл.257 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г.И.П. *** срещу определение № 411/29.12.2014 година на силистренския окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д.№ 337/2014 година, с което е върната като нередовна подадената от нея молба (жалба( за бавност във връзка с производството по гр.д.№ 1563/2014 година на СРС. Правят се оплаквания срещу всички извършени досега процесуални действия от СРС, както и срещу горното определение, като по подразбиране може  да се приеме, че се иска от апелативната инстанция да реши самия материално-правен спор, предмет на исковата молба.

От служебно извършената справка по горните дела се установява, че към настоящият момент няма допуснато необосновано забавяне в извършването на съдопроизводсдтвото по двете дела, тъй-като:

1.Гр.д.№ 1563/2014 година на СРС е прекратено с определение № 3380/31.10.2014 година поради неизпълнение на дадени от съда указания за отстраняване нередовност на исковата молба на молителката Г.И.П.. Тя е подала директно пред СОС частната си жалба срещу това определение, която по надлежния ред е препратено на СРС за администриране. Междувременно СРС е постановил разпореждане без № от 14.11.2014 година, връчено лично на Г.П. на 25.11.2014 година, с което е дал указания на същата да отстрани нередовностите по частната жалба. Тези указания не са били изпълнени, поради което с ново разпореждане от 08.12.2014 година СРС е върна тази частна жалба като нередовна. Това разпореждане е било обжалвано в срок, но отново директно пред СОС, вместо чрез СРС, поради което е била препратена на СРС за администриране, заедно с образуваното по нея в.ч.гр.д.№ 12/2015 година . Междувременно на 28.11.2014 година молителката е подала молба за определяне на срок при бавност (жалба за бавност) пред председателя на СОС, която е била образувана във в.ч.гр.д.№ 337/2014 година на СОС. Дадените от съда указания за  посочване на несвоевременно извършени процесуални действия отново не е било изпълнено и съдът е върнал тази жалба,като нередовна и е  прекратил производството по нея.

2.С частната си жалба пред ВАпС жабоподателката отново приповтаря извършените до момента процесуални действия пред СРС и СОС, включително обжалва и горепосоченото определение на СОС.

Апелативната инстанция намира, че оплакването за бавност пред СОС и пред ВАпС са неоснователни и правилно в.ч.гр.д.№ 337/2014 година на СОС е било прекратено. Всички актове, които СРС и СОС са постановили във връзка с подадената от Г.И.П. искова молба и частни жалби, са били своевременно връчвани лично на нея и са съдържали конкретни и точни указания, какви нередовности са констатирани и как следва да се отстранят. Тя не е изпълнила нито едно от тези указанията на съдилищата, а счита, че няма никаква пречка съдилищата да решат незабавно повдигнатия с исковата молба материално-правен спор. С даването на конкретни указания за отстраняване на нередовност по ИМ и жалбите, съдилищата са изпълнили задължението си да съдействат на страните (страната) да упражнят своите процесуални права, но съдът няма задължение да ограмотява страните за юридически правилното изпълнение на дадените указания. Лицата, които сами не могат да сторят това трябва да ползват квалифицирана юридическа помощ, а при невъзможност да ангажират адвокат - да поискат назначаването им на служебен процесуален представител, в какъвто смисъл са дадени указания и на жалбоподателката. Тя не се е възползвала от тази възможност при условията на ГПК.

По изложените съображения ВАпС намира, че както частната жалба срещу определение № 411/29.12.2014 година на СОС, постановено по в.ч.гр.д.№ 337/2014 година, така и общото оплакване за бавност от СРС и СОС са неоснователно.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 411/29.12.2014 година на Силистренския окръжен съд, постановено по в.ч. гр.д.№ 337/2014 година.

Определението е окончателно. Препис от същото да се изпрати на жалбоподателката за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.