О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

62

 

     Варненски апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 26.01.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

Юлия Бажлекова

 

     като разгледа докладваното от съдия Ю.Бажлекова ч.гр.д. № 47 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.23 ал.3 ГПК.

     С разпореждане на председателя на Окръжен съд Варна, поради отвод на всички съдии от разглеждането на ч.гр.д.№ 3138/2015г. по описа на съда, делото е изпратено на Апелативен съд Варна, с искане за определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на делото.

Предмет на разглеждане е частна въззивна жалба вх. № 34610/23.10.2014г. на М.К.Т. срещу определение № 1264/15.10.2015г., постановено по гр.д.№12643/2015г. по описана на Районен съд Варна, с което е прекратено производството по предявени в условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл.49 и чл.86 ЗЗД срещу Окръжен съд Варна.

На основание чл.23, ал.3 ГПК, поради невъзможност за разглеждане на делото в Окръжен съд Варна, поради отстраняване на всички съдии от разглеждане на делото по реда на чл.22, ГПК, следва да се определи друг равностепенен съд, който да разгледа спора.

Настоящият състав на Варненски апелативен съд определя за компетентен равният по степен Шуменски окръжен съд, на когото делото следва да се изпрати за разглеждане.

По гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОПРЕДЕЛЯ Окръжен съд гр.Шумен за компетентен да разгледа частна въззивна жалба вх.№12643/2015г. на М.К.Т. срещу определение №1264/15.10.2015г., постановено по гр.д.№ 12643/2015г. на Районен съд Варна.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане на Окръжен съд Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: