О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

101/16.02.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 16. 02.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№47/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена жалба от Р.В.К.-Х. чрез особения й представител адв.Т.С.против решение №1659/22.12.2016г., постановено по в.гр.д.№2261/16г. по опи - са на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№12159/27.09.2016г. на Р.В.К.-Х., длъжник по изп.дело №20127180400439 чрез назначения й особен представител адв.Т.С. срещу действия на ЧСИ С.Д., извършени при издаване на постановление за възлагане на недви -жим имот, представляващ ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1 890 кв.м., включено в УПИ ІV-67, кв.39 по плана на с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл.Варна, както и е отхвърлена жалба вх.№12159/27.09.2016г. на Р.В. К.-Х., длъжник по изп.дело №20127180400439 чрез назначения й особен пред -ставител адв.Т.С. срещу действия на ЧСИ С. Д., изразяващи се в насочване на изпълнение срещу несеквестируемо имущество, представлява -що недвижим имот, съставляващ ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1 890 кв.м., включено в УПИ ІV-67, кв.39 по плана на с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл. Варна.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата в частта й, в която е оставена без разглеждане, а в останалата й част същата да бъде уважена.

Въззиваемата страна Д.Я.Г. в депозирания отговор по жал -бата поддържа становище за нейната недопустимост, евентуално неоснователност.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№2261/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№12159/27.09.2016г./по описа на ЧСИ, подадена по пощата на 20.09. 2016г./, депозирана от Р.В.К.-Х. чрез назначения й от съд по реда на чл.47, ал.6 от ГПК особен представител адв.Т.С. против дейс -твия на ЧСИ С. Д., рег.№718, с район на действие ОС-Варна, по изп.д.№20127180400439.В жалбата се излага, че на 19.09.2016г. на особения пре -дставител е връчено издаденото по изп.дело постановление за възлагане на нед -вижим имот, представляващ ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1 890 кв.м., включени в УПИ ІV-67, кв.39 по плана на с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл.Варна, ведно с всички подобрения и приращения в имота.Особеният представител е наз -начен едва след извършване на публичната продан.Последният след справка с изп. дело установил, че същото е образувано въз основа на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№1301/12г. по описа на ВРС, че първоначалният длъжник е починал и е конституиран единственият му наследник Р.В.К.-Х..Излага, че нито на първоначалния длъжник, нито на наслед -ника му са били връчени ПДИ, ведно със заповедта за изпълнение, предвид което не е започнал да тече срок за възражение.Всички книжа до длъжниците, адреси- рани до постоянен и настоящ адрес, са били връщани в цялост с различни отбе -лязвания, вкл. и някои от съобщенията са били изпращани на грешно посочени адреси.Нуждата от назначаване на особен представител е възникнала още при конституиране на представляваното от особения представител лице.ЧСИ е следва -ло да пристъпи към изпълнение едва след назначаването на особен представител на длъжника от съда на разноски на взискателя.Назначаването на особен предста -вител едва след приключване на публичната продан е в грубо нарушение на закона и е лишило длъжника от защита на законните му права и интереси, вкл. възмож -ността да направи възражение за несеквестируемост на продаденото недвижимо имущество.Налице е и опущение в производството по назначаване на особен пред- ствител, т.к. не е определен депозит при спазване разпоредбите на чл.10 от Наред -ба №1/04г. на ВАдвС, като такъв е определен от ЧСИ без да бъде спазена цитира -ната разпоредба.С оглед изложеното обжалва всички извършени от ЧСИ действия, вкл. извършената публична продан, както и изготвеното постановление за възлага - не.Завява, че прави възражение за несеквестируемост на продаденото имущество.

По така цитираната жалба ВОС е постановил решение №1659/22.12.2016г., с което я е оставил без разглеждане в частта й срещу действията на ЧСИ, извършени при издаване на постановлението за възлагане, както и я е оставил без уважение в частта й срещу действия на ЧСИ, изразяващи се в насочване на изпълнението срещу несеквестируемо имущество.

Решението на ВОС в частта му, с която е разгледал по същество жалбата на Р. Х. чрез особения й представител в частта й против насочване на изпълнението върху твърдяното, че е несеквестируемо имущество, не подлежи на обжалване-чл. 437, ал.4, изр.2 от ГПК.Предвид горното и подадената пред настоящата инстанция жалба в частта й, с която се обжалва решението на ВОС в частта му, с която е отх - върлена частично жалбата на страната, е недопустима, т.к. е подадена против акт, неподлежащ на обжалване.С оглед горното и образуването пред ВАпС производ -ство следва да бъде прекратено в тази му част също като недопустимо.          

Жалбата в частта й, с която се обжалва решението на ВОС в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата в частта й срещу действията на ЧСИ, извър- шени при издаване на постановлението за възлагане, е подадена в срок, от проце -суално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт-чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

 Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 02.02. 2012г., издаден по ч.гр.д.№1301/12г. по описа на ВРС, ХVІ състав, с който длъж -никът В. Б. К. е осъден да заплати на взискателя Д. Я.Г. посочените в листа суми.Присъединен по право взискател е държа -вата за публичните задължения на длъжника, посочени в изготвеното удостовере - ние по чл.191, ал.4 от ДОПК.Изпратената до длъжника ПДИ на регистрирания му постоянен и настоящ адрес, посочени в удостоверение, издадено от Община Вар -на, е върната в цялост с отбелязване, че лицето многократно е било търсено на адреса, но не е намерено, според съседи живущите в жилището са квартиранти /видно от справката по партидата на длъжника, изготвена от СВ-Варна, е, че жили- щето с адм.адрес гр.Варна, ул.”Проф.Державин”№14, ет.2, ап.6, който е постоян -ният и настоящ регистриран адрес на длъжника, е било продадено от В. К.на трето лице на 04.04.2000г./.Залепено е уведомление, като длъжникът не се е явил в кантората на ЧСИ, за да получи книжата.Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към недвижим имот, представляващ ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1 890 кв.м., включени в УПИ ІV-67, кв.39 по плана на с. Оборище, общ.Вълчи дол, обл. Варна.Наложена е възбрана, извършен е опис на 20.11.2012г.За извършените действия са изпращани съобщения, връщани в цялост с идентични отбелязвания, като са залепвани уведомления.Длъжникът е починал на 11.12.2012г., като негов единствен наследник по закон е Р.В. К.-Х., низходяща.В изготвеното от община Варна удостоверение за наслед -ници са посочени настоящият адрес на наследника в гр.Шумен и постоянният в гр. Варна/различен от този на наследодателя/.ЧСИ е изпратил ПДИ до наследника до постоянния и настоящия му адрес, като същите са върнати в цялост с отбелязване, че лицето не е намерено на адреса, като в съобщението, изпратено до постоянния адрес, е посочено, че лицето по сведение на съседи от над 10 години живее в Англия и не пребивава на адреса.Залепени са уведомления.Насрочени са от ЧСИ множество публични продани на недвижимия имот, обявени за нестанали поради неявяване на купувач.За всички са били изпращани съобщения до Р.Х., връщани в цялост с идентични отбелязвания като са залепяни уведомления.Насрочена е продан за периода 14.03.2016г.-14.04.2016г. с начална цена 6 000лв.На проведе -ната продан за купувач на имота е обявен П. Х.Г./съсобственик на имота, притежаващ останалата ½ ид.ч. и единствен явил се купувач/ - протокол от 15.04.2016г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач за сумата от 6 000лв. и след внасяне на 20.04.2016г. на дължимата от него цена /след приспадане на внесения задатък/ е издадено постановление от 20.05.2016г. за възлагане на недвижим имот, представляващ ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1 890 кв.м., включени в УПИ ІV-67 с неуредени регулационни сметки, урегу- лиран целият с площ от 1950кв.м., кв.39 по плана на с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл.Варна, при съответно граници, ведно с всички подобрения и приращения в имота, за сумата от 6000 лв. върху Петър Христозов Георгиев.

По искане на взискателя на длъжника Р.Х. е назначен от ВРС с определе -ние №8717/11.08.2016г., постановено по ч.гр.д.№8610/16г., особен представител на осн. чл.430, вр. чл.47, ал.6 от ГПК-адв.Т.С., на която след като е изискала от ЧСИ определянето на възнаграждение, такова й е определено в размер на 200 лв., внесено от взискателя и преведено по сметка на особения представител, е връ- чено съобщение за изготвеното постановление за възлагане на 19.09.2016г.

Жалба вх.№12159/27.09.2016г./по описа на ЧСИ, подадена по пощата на 20.09. 2016г./ е подадена в срока за обжалване на цитираното постановление за възла -гане от 20.05.2016г.В същата обаче липсва позоваване на предвидените в нормата на чл.435, ал.3 от ГПК основания.Съгласно цитираната норма длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане само поради това, че надда -ването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Подобни оплаквания не се съдържат в жалбата.Съгласно разяс - ненията, дадени в ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото, разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, предвид което и те излизат извън пред -мета на проверката при обжалване на постановлението за възлагане.В тази връзка и всички възражения на жалбоподателката, свързани с твърденията й за ненадле -жното връчване на ПДИ и на всички съобщения по делото, както и с неназначава -нето на особен представител на длъжника по реда на чл.47, ал.6 от ГПК още в началото на изп.процес, не могат да бъдат предмет на обжалване.Не може да бъде самостоятелен предмет на обжалване и извършената публична продан, предвид лимитативно изброените от закона действия на съдебния изпълнител, които длъж -никът разполага с правото да обжалва.Предвид липсата на позоваване на посоче - ните основания в нормата на чл.435, ал.3 от ГПК, даваща възможност на длъжника да обжалва постановлението за възлагане, както и предвид обстоятелството, че предмет на жалбата са и действия, които не подлежат на обжалване, съдът приема, че подадената жалба в посочената й част е недопустима, а образуваното по нея производство пред ОС подлежи на прекратяване.Постановеното в този смисъл от ВОС решение в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

В производството жалбоподателката е представлявана от особен представител, назначен по реда на чл.430, вр. чл.47, ал.6 от ГПК.На същия се следва възнаграж -дение за осъщественото от него представителство за всяка инстанция, независимо от изхода на делото.В съответствие с разпоредбата на чл.10, т.5 от Наредба № 1/04г. на ВАдвС следва да му бъде определено възнаграждение за настоящата инс- танция в размер на 200лв.С оглед частичната недопустимост, съответно неоснова -телност на жалбата, под формата на отговорност за разноските по делото по чл.78 от ГПК следва да бъде осъдена Р.В.К.-Х. да заплати су -мата по сметка на Варненски апелативен съд, като след заплащането й сумата ще бъде изплатена на особения представител.Също в съответствие с изхода на спора Р.В.К.-Х. следва да бъде осъдена да заплати дължимата за настоящото производство държавна такса в размер на 15лв.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№47/17 по описа на ВАпС в частта му по жалба вх.№450/09.01.2017г., подадена от Р.В.К.-Х. чрез особен представител адв.Т.С., против решение №1659/22.12.2016г., постановено по в.гр.д.№2261/16г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е отхвърлена жалба вх.№12159/27.09.2016г. на Р.В.К.-Х., длъжник по изп.дело №20127180400439 чрез назначения й особен представител адв.Т.С. срещу действия на ЧСИ С. Д., изразяващи се в насочване на изпълнение срещу несеквестируемо имущество, представляващо недвижим имот, съставляващ ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1 890 кв.м., включено в УПИ ІV-67, кв.39 по плана на с.Оборище, общ.Вълчи дол, обл. Варна.

ПОТВЪРЖДАВА решение №1659/22.12.2016г., постановено по в.гр.д.№2261/16г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх. №12159/27.09.2016г. на Р.В.К.-Х., длъжник по изп.дело № 20127180400439 чрез назначения й особен представител адв.Т.С. срещу действия на ЧСИ С. Д.извършени при издаване на постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ ½ ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 1 890 кв.м., включено в УПИ ІV-67, кв.39 по плана на с.Оборище, общ. Вълчи дол, обл.Варна.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за адв.Т.С., назначена с определе -ние №8717/11.08.2016г., постановено по ч.гр.д.№8610/16г. по описа на ВРС, ХХV състав, по реда на чл.430, вр. чл.47, ал.6 от ГПК като особен представител на длъжника в изп.производство Р.В.К.-Х. в размер на 200лв. за осъщественото представителство пред Варненски апелативен съд.

ОСЪЖДА Р.В.К.-Х. с ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненски апелативен съд сумата от 200лв.-определено възнаграждение за особения й представител адв.Т.С..

ОСЪЖДА Р.В.К.-Х. с ЕГН **********,*** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненски апелативен съд сумата от 15лв., представляваща държавна такса.

 

Определението подлежи на обжалване само в прекратителната му част с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касаци -онен съд.В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: